W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania zbiornika w Zaborowie (Leszno woj. wielkopolskie) na cele rekreacyjne.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania zbiornika w Zaborowie (Leszno woj. wielkopolskie) na cele rekreacyjne.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy AP.271.1.5.2018
Zamawiający Miasto Leszno
Tryb zamówienia konkurs
Rodzaj zamówienia Usługi
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miasta Leszna ul. Karasia 15, 64-100 Leszno
Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania
zbiornika w Zaborowie (Leszno woj. wielkopolskie) na cele rekreacyjne


  1. 1.       Organizator konkursu

 Urząd Miasta Leszna

Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno


  1. 2.       Sekretarz organizacyjny konkursu

 Sekretarzem organizacyjnym konkursu jest Roman Janeba, e-mail: rjaneba@leszno.pl, siedzibą konkursu jest:

Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna,

Aleje Jana Pawła II 21, pok. 22, II piętro.


  1. 3.       Warunki udziału w konkursie

WARUNKI OGÓLNE:

Uczestnikiem konkursu, może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub podmioty te występujące wspólnie, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.

Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedno zgłoszenie udziału w konkursie oraz tylko jedną pracę konkursową. Uczestnik Konkursu, który złoży więcej niż jedno zgłoszenie  lub więcej niż jedną pracę konkursową zostanie wykluczony z konkursu.

Uczestnikami konkursu nie mogą być:

-        osoby biorące udział w opracowywaniu Regulaminu konkursu  i  organizacji  konkursu;

-        członkowie Sądu Konkursowego;

-        osoby, które są podległe służbowo lub są krewnymi lub powinowatymi  członków Sądu Konkursowego lub osób przygotowujących i organizujących konkurs.


WARUNKI  SZCZEGÓŁOWE:

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne legitymujące się wykształceniem architektonicznym (minimum tytuł zawodowy mgr inż. arch.), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi wykształcenie architektoniczne (minimum tytuł zawodowy mgr inż. arch.) lub podmioty te występujące wspólnie.

W zespole projektowym minimum jedna osoba musi posiadać wykształcenie architektoniczne (minimum tytuł zawodowy mgr inż. arch.).

Z konkursu wykluczeni będą Uczestnicy nieprzestrzegający zasad anonimowości od chwili zgłoszenia udziału w konkursie do dnia publicznego ogłoszenia wyników konkursu.


  1. 4.       Przedmiot i cel konkursu

 Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestników Konkursu – zgodnie z warunkami Regulaminu Konkursu – twórczej pracy projektowej polegającej na opracowaniu koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania zbiornika w Zaborowie (Leszno woj. wielkopolskie) na cele rekreacyjne.

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej najlepszej pod względem kompozycyjno – przestrzennym i funkcjonalno – użytkowym obszaru zbiornika w Zaborowie – tzw. „Żwirowni” i jego otoczenia. Koncepcja powinna być spójna i przemyślana.

Wyłoniona koncepcja pozwoli na nadanie powstałemu w wyniku eksploatacji złoża kruszywa naturalnego obszarowi zbiornika w Zaborowie nowych funkcji, co wpisuje się w proces rewitalizacji Miasta Leszna.

Realizacja koncepcji pozwoli na wykorzystanie w przyszłości zbiornika w Zaborowie i terenów sąsiednich jako miejsca spotkań, rekreacji i aktywnego wypoczynku, atrakcyjnego dla mieszkańców Leszna.

Organizator Konkursu oczekuje twórczego podejścia do rozwiązań przestrzenno – funkcjonalnych obszaru objętego konkursem w ramach stworzenia przestrzeni do rekreacji i  aktywnego wypoczynku mieszkańców Leszna. Koncepcja powinna przewidywać powiązanie zbiornika w Zaborowie z istniejącym lasem z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych i krajobrazowych oraz sąsiedztwa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zamawiający nie zamierza ograniczać inwencji twórczej konkurujących.


  1. 5.       Forma konkursu

 Konkurs jest konkursem otwartym, jednoetapowym, studialnym, w którym uczestnicy konkursu przesyłają zgłoszenie udziału w konkursie i na tej podstawie składają pracę konkursową. Regulamin konkursu nie przewiduje weryfikacji zgłoszeń i kwalifikacji uczestników. Konkurs ma charakter koncepcyjny, nie jest konkursem realizacyjnym – dla zwycięzcy nie przewiduje się zaproszenia do udziału w wykonaniu dalszych opracowań projektowych.

Konkurs prowadzony jest w języku polskim.


  1. 6.       Składanie zgłoszeń do udziału w konkursie

 Zgłoszenie udziału w konkursie ma charakter formalno – rejestracyjny i podlega formalnej weryfikacji. Zgłoszeniem jest wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia udziału w konkursie.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres – Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno Biuro Obsługi (parter budynku) w formie pisemnej drogą pocztową w terminie do 23 lipca 2018 r. do godz.15:00. Decyduje data wpływu.

Zgłoszenia nie podlegają kwalifikacji przez Sąd Konkursowy. Uczestnicy konkursu po przesłaniu zgłoszenia mogą od razu przystąpić do opracowywania pracy konkursowej.


  1. 7.       Miejsce oraz sposób składania pracy konkursowej

 Uczestnicy Konkursu składają prace konkursowe dnia 24 września 2018 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno wyłącznie w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku.


  1. 8.       Ocena prac konkursowych

 Oceny prac dokonuje Sąd Konkursowy na posiedzeniach zamkniętych, w zakresie zgodności tych prac z wymaganiami i z kryteriami oceny prac konkursowych określonymi w Regulaminie Konkursu. Prace niespełniające wymagań określonych w Regulaminie Konkursu nie będą podlegały ocenie.

Sąd Konkursowy rozstrzyga Konkurs, dokonując wyboru najlepszych prac konkursowych. W szczególności wskazuje prace, które powinny być nagrodzone (i wyróżnione) wraz z rodzajem i wysokością nagrody (wyróżnienia).

Kryteria oceny:

Prace konkursowe zostaną ocenione przez Sąd Konkursowy pod względem formalnym i merytorycznym, wg zgodności z przedmiotem i celem Konkursu. I tak ocenie będą podlegały:

-        idea pracy pokazująca odniesienie do szerszego kontekstu przestrzennego – 20%;

-        walory urbanistyczno-architektoniczne (kompozycyjno-przestrzenne) – 35%;

-        walory funkcjonalno-użytkowe – 35%;

-        ekonomika  i  realność realizacyjna przyjętych rozwiązań projektowych – 10%

Kryteria będą rozpatrywane całościowo i łącznie decydować będą o ocenie pracy konkursowej.


  1. 9.       Rodzaj i wysokość nagród

 Rodzaj i wysokość nagród oraz wyróżnień jest uzależniona od oceny prac dokonanej przez Sąd Konkursowy w oparciu o kryteria oceny prac wskazane w Regulaminie Konkursu.

W Konkursie przewiduje się przyznanie następujących nagród:


I NAGRODA –  30.000 PLN brutto

II NAGRODA – 10.000 PLN brutto

III NAGRODA –  5.000 PLN brutto

 
Sąd Konkursowy może dokonać zmian w zakresie kolejności, ilości oraz wysokości nagród w ramach łącznej puli wynoszącej 45.000 złotych brutto w zależności od ilości i jakości prac konkursowych oraz wprowadzić wyróżnienia, pod warunkiem wykorzystania całej kwoty na ten cel przeznaczonej.


  1. 10.   Terminarz konkursu

 Ogłoszenie konkursu                                                                                  29 czerwca 2018 r.

Składanie zgłoszeń do konkursu                                                                do 23 lipca 2018 r.

(zgłoszenia mają tylko charakter formalno – rejestracyjny,

nie podlegają weryfikacji i kwalifikacji)

Wizja terenowa                                                                                            3 sierpnia 2018 r.

Składanie pytań                                                                                     do 10 sierpnia 2018 r.

Odpowiedzi na pytania                                                                       do 17 sierpnia 2018 r.

(odpowiedzi udzielane będą na bieżąco)

Składanie prac konkursowych                                                                    24 września  2018 r.

Ogłoszenie wyników konkursu,

dyskusja pokonkursowa, otwarcie wystawy prac                                        15 października 2018 r.


Wystawa pokonkursowa                                                                    od 15 października 2018 r.

                                                                                                        do 16 listopada 2018 r.  


Uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni na wizję obszaru objętego konkursem, która odbędzie się 3 sierpnia 2018 r. Godzina wizji oraz miejsce spotkania zostaną podane na stronie internetowej Konkursu www.bip.leszno.pl.   

 

 Modyfikacja treści Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania zbiornika w Zaborowie na cele rekreacyjne


UWAGA:

Dnia 03 sierpnia 2018 roku Organizator Konkursu zamieścił na stronie internetowej Modyfikację treści Regulaminu Konkursu z dnia 03 sierpnia 2018 roku oraz zmodyfikowany Regulamin Konkursu z dnia 03 sierpnia 2018 roku.

Załączniki

Powiadom znajomego