Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

OR-A.271.01.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Miasta Leszno w latach 2019-2020

nr sprawy OR-A.271.01.2018

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa powyżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi mieszczącym się na parterze budynku

Treść


Zamawiający - Miasto Leszno prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Organizacyjny Referat Administracyjno-prawny przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno informuje, że w dniu 20.09.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 181-409550 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pod nazwą: "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Miasta Leszno w latach 2019-2020”.

Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają: 

- Dorota Polaszek - email: dpolaszek@leszno.pl;

- Olga Durczok – Gosiewska – email: odurczok-gosiewska@leszno.pl

Termin składania ofert 30.10.2018 r. godz.12:00


Termin otwarcia ofert 30.10.2018 r. godz. 12:30

UWAGA:
Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na stronie:  https://platformazakupowa.pl/um_leszno/aukcje, w sposób określony w Rozdziale 5 pkt 2 SIWZ. Strona wskazana powyżej jest środkiem komunikacji elektronicznej Zamawiającego, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

UWAGA:


Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:


  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno,
  • dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: abi@skpartners.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Miasta Leszno w latach 2019-2020”znak sprawy: OR-A.271.01.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
  •  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;


−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);


−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 


−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO;


  • nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;


−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;


−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

 

 

UWAGA! 

Zamawiający w dniu 15 października 2018 roku dodał na stronę internetową Modyfikację/Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 z dnia 15 października 2018 roku wraz z załącznikami (zmodyfikowana SIWZ, zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SIWZ, zmodyfikowany Załącznik nr 7,8,9,10,11,12 do SIWZ, zmodyfikowany Załącznik nr 1A i 1D do SIWZ).

UWAGA!


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU, DO GODZ. 12:00
TERMIN OTWARCIA OFERT: 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU, GODZ. 12:30

UWAGA! 

Zamawiający w dniu 30 października 2018 roku dodał na stronę internetową Modyfikację nr 2 z dnia 30 października 2018 roku wraz z załącznikami (zmodyfikowana SIWZ, zmodyfikowany Załącznik nr 4 do SIWZ).

UWAGA!


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO DNIA 15 LISTOPADA 2018 ROKU, DO GODZ. 12:00

TERMIN OTWARCIA OFERT: 15 LISTOPADA 2018 ROKU, GODZ. 12:30

UWAGA:
Zamawiający w dniu 15 listopada 2018 roku zamieściła informację z otwarcia ofert.

UWAGA:

Zamawiający w dniu 30 listopada 2018 r. zamieścił zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części I i III przedmiotu zamówienia.

UWAGA:

Zamawiający w dniu 07 grudnia 2018 roku zamieścił na stronie internetowej zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Część IV, V oraz VI przedmiotu zamówienia. 

UWAGA:

Zamawiający w dniu 10 grudnia 2018 roku zamieścił zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części II przedmiotu zamówienia.

Załączniki

SIWZ pdf, 1012 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij