W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

AP.271.1.15.2019

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu pokolejowego przy ulicy Towarowej w Lesznie oraz programu funkcjonalno-użytkowego modelowego budynku mieszkalnego energooszczędnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy AP.271.1.15.2019
Zamawiający Miasto Leszno
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miasta Leszna ul. Karasia 15, 64-100 Leszno
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

Zamawiający Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna, Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn.: „Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu pokolejowego przy ulicy Towarowej w Lesznie oraz programu funkcjonalno-użytkowego modelowego budynku mieszkalnego energooszczędnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
 
 
 1. I.                 Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej zagospodarowania terenu pokolejowego przy ulicy Towarowej w Lesznie oraz programu funkcjonalno-użytkowego modelowego budynku mieszkalnego energooszczędnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Teren opracowania koncepcji architektoniczno – urbanistycznej znajduje się na obszarze objętym   rewitalizacją. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017 – 2027 zakłada stworzenie zrównoważonego rozwoju centrum Leszna z wykorzystaniem terenów pokolejowych. Program umożliwia zastosowanie na tym obszarze miksu społecznego, czyli mechanizmu zapewniającego zrównoważenie cech społeczności zamieszkującej omawiany teren poprzez przygotowanie takiej oferty mieszkań, które odpowiadać będą na potrzeby różnych grup interesariuszy, np. seniorów, osób z niepełnosprawnościami, rodzin z dziećmi. Koncepcja przygotowywana jest w ramach projektu „NOWE TORY – CENTRUM MIASTA PO KOLEI”, dofinansowywanego przez Ministerstwo Rozwoju w ramach konkursu „Modelowa rewitalizacja miast”.
Opracowanie powinno zostać wykonane zgodnie z kierunkami określonymi w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Leszna (Uchwała Nr XLVII/646/2018 z dnia 26 kwietnia 2018). Dla omawianego terenu nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
A. Zasięg terenowy projektu koncepcyjnego.
Obszar koncepcji architektoniczno – urbanistycznej obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 1/9, 1/5, 1/1, 1/13 oraz 1/52 (ark. mapy 7), łączna powierzchnia ww. działek wynosi 1,0224 ha.

B. Stan istniejący zagospodarowania terenu.
Na terenie objętym opracowaniem koncepcji architektoniczno – urbanistycznej znajduje się budynek biurowo – administracyjny, hala magazynowa, noclegownia oraz inne obiekty niemieszkalne – nikłej wartości użytkowej. Budynek biurowo – administracyjny od kilku lat wyłączony jest
z użytkowania, stan techniczny obiektu umożliwia dalsze wykorzystanie jego konstrukcji nośnej. Niemniej jednak jest on znacznie zdewastowany i regularnie zalewany przez wody opadowe.

C. Założenia programowe projektu koncepcyjnego.
Na terenie powinna zostać zaplanowana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz usługowa. Docelowo w budynku mieszkalnym wielorodzinnym należy zaprojektować mieszkania dostosowane do potrzeb różnych grup, wstępne ustalenia uwzględniają rozmieszczenie około 60 mieszkań (z czego 15 w budynku energooszczędnym). Zamawiający zakłada, że około 35 % lokali powinno posiadać powierzchnię do 30 m2, 55 % mieścić się w przedziale od 40 m2 do 50 m2 (od 2 do
4 użytkowników), natomiast 10 % mieszkań o metrażu powyżej 60 m2 (dostosowane do więcej niż
5 lokatorów). Uwzględnione w tym powinny zostać cztery mieszkania treningowe – rotacyjne (każde przeznaczone dla jednej osoby) oraz mieszkania dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na jeden lokal mieszkalny minimalnie można uwzględnić jedno miejsce parkingowe, jednak pożądanym współczynnikiem jest półtorej miejsca parkingowego na mieszkanie.
Na obszarze należy zaplanować maksymalnie 8 lokali usługowych, umożliwiających prowadzenie różnorodnych usług. Wstępne założenia uwzględniają lokalizację czterech z nich w parterze budynku mieszkalnego, natomiast pozostałe np. w hali magazynowej. Jeden z lokali usługowych powinien zostać dostosowany do potrzeb działalności gastronomicznej i posiadać około 150 m2.
Zamawiający zakłada, że w ramach zamówienia na omawianym obszarze, oprócz adaptowanej substancji budowlanej, należy uwzględnić nowy wzorcowy budynek mieszkalny energooszczędny, stworzyć jego koncepcję architektoniczną oraz program funkcjonalno – użytkowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.  Działania realizują założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017 – 2027 ujęte w celu strategicznym numer trzy (dotyczącym stworzenia przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców), a w szczególności założenia celu szczegółowego numer dwa – nadanie funkcji obszarom niezagospodarowanym (pokolejowym, poprzemysłowym).

D. Analiza uwarunkowań i aktualnych projektów miejskich.
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przeanalizowania usytuowania istniejących budynków ze względu na założenia Koncepcji Rozwiązań Transportowych – wspierających rewitalizację obszaru Śródmieścia w Lesznie. Opracowanie powinno przedstawiać dyspozycje komunikacyjne uwzględniające wyżej wymieniony dokument. W szczególności uwzględniać poszerzenie pasa drogowego ul. Towarowej do 15 m. Podczas analizy należy zastanowić się nad możliwością wprowadzenia połączeń pieszych między dwoma częściami miasta zaznaczonymi na uwarunkowaniach funkcjonalno – przestrzennych (dołączone do niniejszego zapytania). Ze względu na sąsiedztwo z terenami kolejowymi, zamawiający oczekuje, że wykonawca wykona analizy hałasu zewnętrznego. W razie konieczności koncepcja architektoniczno – urbanistyczna powinna zakładać zastosowanie środków minimalizujących jego wpływ.
Ustalenia zakładają stworzenie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej uwzględniającej aspekt ekonomiczny, przestrzenny, społeczny oraz techniczny. Opracowanie należy wykonać w miarę możliwości z poszanowaniem zarówno istniejącej substancji budowlanej, jak i poprzemysłowego i pokolejowego charakteru miejsca („geniusloci”).

E.Aspekt społeczny projektu koncepcyjnego.
Koncepcja architektoniczno – urbanistyczna powinna w najlepszy możliwy sposób umożliwić realizację zróżnicowanego programu przestrzenno – funkcjonalnego, tworząc atrakcyjną i przyjazną mieszkańcom przestrzeń śródmiejską o zróżnicowanym charakterze. Proponowane rozwiązania powinny sprzyjać  interakcjom pomiędzy przyszłymi użytkownikami tego obszaru, łączyć potrzeby różnych grup społecznych.
Koncepcja powinna być spójna i przemyślana, odpowiadać potrzebom przyszłych mieszkańców oraz społeczności lokalnej. Szczegóły rozwiązań będą kształtowane przez wykonawcę, zleceniodawcę oraz mieszkańców miasta Leszna i interesariuszy, wspólnie na każdym istotnym etapie realizacji projektu. Zamawiający zamierza stworzyć grupę roboczą, której zadaniem będzie czuwanie nad odpowiednim przebiegiem i kształtem prac. Istotną rolę w ww. projekcie odgrywa zaangażowanie interesariuszy w proces współtworzenia przestrzeni – partycypacja społeczna. Stworzona koncepcja architektoniczno – urbanistyczna powinna zaspokajać i odpowiadać potrzebom mieszkańców, dlatego tak ważne jest włączenie ich na poszczególnych etapach tworzenia opracowania. Umożliwi to poznanie potrzeb poszczególnych grup, a w efekcie stworzenie koncepcji odpowiadającej ich wymaganiom, która pobudzi aktywność mieszkańców tego obszaru, stworzy przyjazną dla nich przestrzeń. Wstępne założenia zakładają przeprowadzenie minimum trzech spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami w różnorodnej formie na trzech etapach projektu. Konsultacje z mieszkańcami będą miały charakter partycypacyjny i angażujący interesariuszy (przykładowo: spacer badawczy, tworzenie makiety, warsztaty współprojektowania z mieszkańcami i inne). Za przeprowadzenie procesu konsultacji odpowiada zamawiający. Wymagana jest obecność projektanta podczas spotkań z mieszkańcami.
 
 1. Zakres opracowania.
Opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej zagospodarowania terenu pokolejowego przy ulicy Towarowej w Lesznie oraz programu funkcjonalno – użytkowego modelowego budynku mieszkalnego energooszczędnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
 
Zakres opracowania:
1)       analiza materiałów i dokumentów mogących mieć wpływ na kształt koncepcji architektoniczno – urbanistycznej,
2)       wykonanie roboczej inwentaryzacji urbanistycznej i fotograficznej (w zakresie niezbędnym do przygotowania koncepcji),
3)       wykonanie analizy akustycznej,
4)       opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej zawierające
w szczególności: koncepcję zagospodarowania terenu, rzuty, przekroje, dane techniczne, wizualizacje lub makietę urbanistyczną w ilościach niezbędnych do jednoznacznego przedstawienia idei oraz inne dodatkowe rysunki wyjaśniające istotne rozwiązania projektowe np. układ komunikacyjny,
5)       opracowanie koncepcji architektonicznej oraz program funkcjonalno – użytkowy wzorcowego budynku mieszkalnego energooszczędnego,
6)       wstępne oszacowanie kosztów.
 
 1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV:
- CPV 71320000-7 (usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
 1. Niezbędne materiały geodezyjne (mapa zasadnicza, mapa topograficzna w formacie.tiff), inwentaryzacja wraz z oceną stanu technicznego budynków (w formacie .dwg) oraz inne niezbędne materiały znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego zostaną udostępnione Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia, celem wykorzystania w pracach projektowych.
 2. Pozostałe warunki zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 
 1. II.      Termin realizacji zamówienia:
Wykonawca wykona kompletny przedmiot zamówienia w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 
 1. III.   Warunki płatności:
  1. Zamawiający dokona przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy, podany
   w treści umowy, w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
  2. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecności Wykonawcy protokół odbiorczy.
 
 1. IV.    Kryteria oceny ofert, ich waga i sposób oceny:
Najniższa cena ofertowa brutto – 100%.
Punkty w kryterium ceny ofertowej zostaną przyznane według następującego wzoru:
 
Pc = Cn/Cb x 100 [pkt]
 
Pc      – oznacza punkty w kryterium „Najniższa cena ofertowa brutto”,
Cn    – oznacza najniższą oferowaną cenę brutto,
Cb    – oznacza cenę brutto badanej oferty.
 
 
 1. V.         Opis sposobu przygotowania oferty:
  1. Oferta powinna być złożona w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zabezpieczonym przed otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności do czasu jej otwarcia. Na kopercie (opakowaniu) należy umieścić adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
 
„Zapytanie ofertowe znak sprawy: AP.271.1.15.2019.
Oferta na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej zagospodarowania
terenu pokolejowego przy ulicy Towarowej w Lesznie oraz
programu funkcjonalno – użytkowego modelowego budynku mieszkalnego
energooszczędnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Nie otwierać przed 12.08.2019r. godz. 11:00”
 
 1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie,nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.
 4. Wykonawcy poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.
 6. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane, parafowane i spięte w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.
 7. Podpisy Wykonawcy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
 8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
 9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
  z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
 10. Nie podlega ocenie oferta złożona po terminie składania ofert.
 11. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty
  z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
 12. Opis sposobu obliczenia ceny.
a)       Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b)       Cena podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym będzie obowiązywała przez cały okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.
c)       Cena ofertowa jest ceną ryczałtową musi obejmować wszystkie koszty wykonania niniejszego zamówienia, wynikające z zapytania ofertowego oraz postanowień zawartych w projekcie umowy.
d)       Zamawiający poprawi w ofercie:
1)    oczywiste omyłki pisarskie,
2)    oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych,
3)    inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 
 1. VI.               Warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
 2. 1.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a)       nie podlegają wykluczeniu;
b)       spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego
 w zapytaniu ofertowym.
 1. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2018 r., poz. 1986ze zm.), dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1)       w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu projektu koncepcyjnego lub budowlanego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie wykonanie jednej usługi na rzecz jednego podmiotu/Zamawiającego w ramach jednego kontraktu (umowy, zlecenia).
Przez zespół budynków Zamawiający rozumie co najmniej dwa budynki.
 
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie „Wykazu usług” wykonanych,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania).
 
2)       do realizacji zamówienia dysponuje minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Osoba ta będzie pełnić funkcję Głównego projektanta.
 
Osoba ta musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1186) lub równoważne uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 roku lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla poszczególnych branż i – jeżeli jest to wymagane – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako eksperci, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65).
 
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 7 do niniejszego zapytania).
 
 
 
UWAGA:
Przed podpisaniem umowy Wykonawca obowiązany będzie dostarczać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.
 
 
 1. Ponadto Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23  oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy –  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986ze zm.) i na tą okoliczność Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
a)       oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik Nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego).
b)       odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.
UWAGA!
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w lit. b) powyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty.
 
 1. Dokumenty podmiotów trzecich:
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VI  pkt 3 lit. b) niniejszego zapytania ofertowego.
 
UWAGA!
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa
w Rozdziale VI  pkt 3 lit. b) niniejszego zapytania ofertowego,dotyczących innych podmiotów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty.
 
 1. VII.             Poleganie na zasobach innego podmiotu.
 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy – Prawo zamówień publicznych w stosownych sytuacjach oraz
  w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę
  z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
  1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
  2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
  3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
  4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
„Zobowiązanie innego podmiotu” powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Może ono być złożone w formie pisemnego oświadczenia innego podmiotu, ale również w postaci innych dokumentów (np. umowa przedwstępna, umowa generalna o współpracy). Istotne jest, aby z treści przedłożonych dokumentów Zamawiający pozyskał informacje, o których mowa punktach A, B, C i D powyżej.
„Zobowiązanie innego pomiotu” powinno wskazywać w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy wolę innego podmiotu udostępnienia swoich zasobów Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia publicznego.
 1. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności , pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.
 2. Jeżeli inny podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a)       zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b)       zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności zawodowe, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 
UWAGA!
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 
 1. VIII.          Wykaz dokumentów, oświadczeń jakie powinien złożyć Wykonawca:
 2. Oferta powinna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
a)    wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania),
b)    oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 niniejszego zapytania),
c)     oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania),
d)    wypełniony formularz „Wykaz usług” na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu,
o którym mowa  Rozdziale VI pkt. 2ppkt 1) niniejszego zapytania (Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego).
e)     wypełniony formularz „Wykaz osób” na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu,
o którym mowa  Rozdziale VI pkt. 2 ppkt 2) niniejszego zapytania (Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego).
f)        w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – do oferty powinien dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach opisanych w Rozdziale VII niniejszego zapytania ofertowego).
 
 1. Dokumenty i oświadczenia mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 lit. b) i c) niniejszego zapytania, należy złożyć w oryginale.
 2. Jeśli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentów określonych powyżej, Wykonawca obowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie
  z art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000) nie jest wymagane uiszczenie opłaty.
 
 
 
 1. IX.   Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę cenową na wykonanie zamówienia należy złożyć w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.08.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta Leszna,ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku.
 
 
UWAGA:
Konsekwencje nieprawidłowego opisania, zaadresowania, zamknięcia opakowania oferty bądź złożenia jej w niewłaściwym miejscu tj. innym niż miejsce wskazane w niniejszym Rozdziale, obciążają Wykonawcę. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie oferty (przesyłki), jak również za jej przedterminowe otwarcie w sytuacji nieprawidłowego opisu opakowania oferty.
 
Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12.08.2019 r., o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, ul. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno (pok. nr 20).
 
 1. X.     Inne niezbędne do przeprowadzenia postępowania informacje:
  1. Wszelkich wyjaśnień dotyczących treści niniejszego zapytania udziela Pan Maciej Kubiak, z którym można kontaktować się osobiście w siedzibie Zamawiającego tj.Urząd Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno, pok. nr 22, bądź telefonicznie pod numerem (65) 529 81 99.
  2. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa o treści jak w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji przed podpisaniem umowy oraz możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania.
  4. Nie podlega ocenie oferta złożona po terminie składania ofert.
  5. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:
a) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych
w niniejszym zapytaniu ofertowym,
b) Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia, z powodów o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych;
   Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a)       jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
b)     jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
   nieuczciwej konkurencji;
c)       zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d)     została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie  
   zamówienia;
e)       zawiera błędy w obliczeniu ceny;
f)      Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
   poprawienie omyłki, o której mowa w Rozdziale V pkt 13 lit. d) ppkt 3) niniejszego
                                zapytania;
g)       Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
h)       jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 
 1. Zamawiający w postępowaniu bada złożone oferty pod kątem przesłanek odrzucenia, następnie dokonuje oceny ofert niepodlegających odrzuceniu pod kątem określonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert. Dalej Zamawiający bada, czy Wykonawca, którego oferta została wstępnie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału
  w postępowaniu.
 2. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w punkcie 7 powyżej, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu bądź podlega wykluczeniu z postępowania, Zamawiający wyklucza tego Wykonawcę i dokonuje ponownej oceny ofert pod kątem określonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert. Zamawiający bada, czy oferta Wykonawcy, która w wyniku ponownej oceny ofert, została uznana za najkorzystniejszą, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
  w postępowaniu.
 3. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w punkcie 7 powyżej, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu, nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, spełnia warunki udziału
  w postępowaniu, oraz że osoby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 5. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 6. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadniając jej wybór oraz nazwy (firm) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium badania ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, który oświadcza, że jest Administratorem danych w rozumieniu przepisów prawa.
2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, w osobie Pani Wioletty Kaczmarek, z którą można kontaktować się pod adresem email: iod@leszno.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu wykonania umowy, której stroną  jest osoba, której dane dotyczą,  lub do podjęcia działań  na żądanie osoby, której dane dotyczą,  przed zawarciem umowy, tj. podjęcia działań związanych
z prowadzeniem postępowania, do którego nie stosuje się  przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień  publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być  podmioty lub organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących  przepisów prawa lub podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas archiwizacji oraz czas niezbędny do zweryfikowania prawidłowości przeprowadzanego postępowania  i jego realizacji;
6) Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem podjęcia działań związanych  z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tj. podjęcia działań związanych z prowadzeniem postępowania, do którego nie stosuje się  przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Konsekwencją  niepodania przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest brak możliwości  uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień  publicznych oraz brak możliwości  wykonania umowy.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą  podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu  do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzaniadanych
    osobowych z zastrzeżeniem  przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
    Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) nie przysługuje Pani/Panu:
–  w związku  z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia  danych osobowych;
−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
    podstawą prawną  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 
 
 
 
 
……………………………………………….………………………..
(Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona)
 
Załączniki:
 1. 1.       Formularz ofertowy,
 2. 2.       Wzór umowy,
 3. 3.       Uwarunkowania funkcjonalno-komunikacyjne obszaru opracowania koncepcji,
 4. 4.       Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
 5. 5.       Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 6. 6.       Formularz „Wykaz usług”.
 7. 7.       Formularz „Wykaz osób”.

Załączniki

Powiadom znajomego