W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Strażnik Miejski - Aplikant w Straży Miejskiej (2 etaty)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Strażnik Miejski - Aplikant w Straży Miejskiej (2 etaty)
Miejsce pracy służba patrolowa na terenie miasta Leszna oraz praca w siedzibie Straży Miejskiej ul. Berwińskich 7C, 64-100 Leszno
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Obsługi (parter) lub w Biurze Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
Status w trakcie rozstrzygania

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko strażnicze:

Strażnik Miejski - Aplikant
w Straży Miejskiej
2 etaty
 


1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
5) ukończone 21 lat,
6) nienaganna opinia,
7) uregulowany stosunek do służby wojskowej,
8) prawo jazdy kategorii B,
9) sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
10) znajomość ustaw o: strażach gminnych, wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pracownikach samorządowych, samorządzie gminnym, Prawo o ruchu drogowym, Prawo ochrony środowiska , Kodeks wykroczeń, uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Leszna.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
1) wykształcenie wyższe,
2) sprawność pod względem fizycznym, tj. wpis w książeczce wojskowej kategoria „A”,
3) znajomość topografii Leszna,
4) ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
5) zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, 
6) pożądane cechy osobowe: uczciwość, sumienność, odporność na stres, dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole,
7) praca wymaga: obsługi programów MS Office oraz umiejętności korzystania ze środków łączności.

3. Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny za ochronę porządku publicznego na terenie miasta Leszna, w tym obsługę monitoringu miejskiego. Szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej.
           
4. Aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne):
1) list motywacyjny,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
3) oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną wynikającą z RODO – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
4) oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy kat. B - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
6) kserokopia książeczki wojskowej (strona ze zdjęciem oraz przeniesieniem do rezerwy).

Do dokumentów aplikacyjnych proszę nie dołączać CV oraz opisu stanowiska pracy.

5. Warunki pracy na stanowisku:
1) miejsce pracy: służba patrolowa na terenie miasta Leszna oraz praca w siedzibie Straży Miejskiej,
2) siedziba Straży Miejskiej: ul. Berwińskich 7C, 64-100 Leszno,
3) liczba wolnych etatów: 2, 
4) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko strażnicze Strażnik Miejski (aplikant),
5) wymiar czasu pracy: pełen etat (równoważny czas pracy),
6) termin rozpoczęcia pracy: 27 sierpnia 2024 r.,
7) wynagrodzenie zasadnicze od 4300 zł do 4500 zł brutto,
8) dodatek za wysługę lat (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,
9) inne warunki: wybrany kandydat przed przyjęciem do pracy podlega obowiązkowym badaniom lekarskim i psychologicznym, natomiast po przyjęciu do pracy odbywa obowiązkowe wyjazdowe szkolenie podstawowe strażników miejskich, które kończy się egzaminem, pierwsza umowa o pracę zostaje zawarta na okres 12 miesięcy.

Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać w biurze obsługi Urzędu Miasta Leszna lub w Biurze Kadr i Płac Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, lub za pośrednictwem poczty  na  adres  Urzędu  z  dopiskiem:  dot. naboru  –  Strażnik Miejski (aplikant) w Straży Miejskiej w  terminie do dnia 19 lipca 2024 r. do godz. 14.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą -  decyduje data wpływu do Urzędu).

Dokumenty aplikacyjne nie są przyjmowane poza ogłoszeniem o naborze, poza wyżej wyznaczonym terminem oraz w innych formach, niż wskazane w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy nie dostarczą wszystkich wymaganych dokumentów lub nie spełniają wymogów formalnych (niezbędnych) nie będą brali udziału w kolejnych etapach procesu rekrutacji. W przypadku pytań dotyczących naboru prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (65) 529 81 34.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można kontaktować się za pomocą adresu: iod@leszno.pl.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 % (na podstawie art. 13 a ust. 2 ustawa o pracownikach samorządowych).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.leszno.pl  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w holu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.

Dokumenty aplikacyjne kandydata zawierające dane osobowe, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji i zatrudniony, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a po tym czasie zostaną zniszczone komisyjnie w oparciu o protokół zniszczenia (w tym okresie zainteresowany kandydat może osobiście odebrać dokumenty aplikacyjne – odbiór dokumentów uniemożliwia ich ponowne wykorzystanie).

Dokumenty dotyczące przebiegu procesu naboru będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego (okres ustalony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).

Załączniki

Powiadom znajomego