W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy - 1/10 etatu

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Jowita Anna Kostrzewa, Leszno
Uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka odpowiada wymaganiom powyższego stanowiska pracy.
Szczegóły
Stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy - 1/10 etatu
Miejsce pracy Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Stanisława Leszczyńskiego ul. Rejatana 1, 64-100 Leszno
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Rejtana 1, 64-100 Leszno - sekretariat szkoły w godz. 7.00 - 15.00
Status rozstrzygnięte

Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Stanisława Leszczyńskiego ul. Rejtana 1, 64-100 Leszno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:  

stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 1/10 etatu                                            

1. Wymagania niezbędne od kandydatów:

a. obywatelstwo  polskie,
b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d. nieposzlakowana opinia,                                                                        
e. wykształcenie:
- średnie techniczne o kierunku lub specjalności w zakresie bhp oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp
    albo
- wyższe wykształcenie o kierunku i specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp, 
f. znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa pracy i higieny pracy, prawa pracy, ustawy o pracownikach samorządowych i oświaty,
g. znajomość przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową.                                                                        

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
       
a. doświadczenie w pracy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, 
b. komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,   
c. umiejętność pracy pod presją czasu, rzetelność i odpowiedzialność,
d. umiejętność sprawnej organizacji pracy,
e. znajomość przepisów: Ustawa Kodeks pracy, Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz rozporządzenia wykonawcze do wymienionych ustaw,
f. bardzo dobra obsługa komputera, urządzeń biurowych.
 

3. Zadania wykonywane na stanowisku:
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704 ze zm.)

a. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
b. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
c. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierające propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawy warunków pracy;
d. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
e. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby;
f. doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
g. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
h. organizowanie przewidzianych przepisami prawa szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników;
i. przeprowadzanie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników;
j. przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy.

 
4. Wymagane dokumenty:

a. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b. list motywacyjny, CV
c. dokumenty  poświadczające wykształcenie /kserokopia /
d. dokumenty  poświadczające staż pracy /kserokopia świadectw pracy/
e. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f. oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną wynikającą z RODO do pobrania ze strony     www.bip.leszno.pL (w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
g. kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, wymienione:
w pkt 1 ppkt e),
h. dokumenty potwierdzające staż pracy – kserokopie świadectw pracy lub oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu, w przypadku trwającego zatrudnienia, lub inne dokumenty. 

 
5. Warunki pracy na stanowisku:

a. miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Stanisława Leszczyńskiego, ul. Rejtana 1,  64-100 Leszno 
b. rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze 
c. wymiar czasu pracy: 1/10 etatu
d. termin rozpoczęcia pracy:  kwiecień 2024 roku
e. wynagrodzenie zasadnicze - 450 zł
f. dodatek za wysługę lat (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
 

         Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać w Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Stanisława Leszczyńskiego, ul. Rejtana 1, 64-100 Leszno, w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00 -15.00  lub za pośrednictwem poczty na adres:

Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Stanisława Leszczyńskiego
ul. Rejtana 1
64-100 Leszno

z dopiskiem: nabór na wolne stanowisko - specjalista ds. bhp

w terminie  do dnia 15 marca 2023 roku do godz.  15oo  (termin dotyczy także ofert przesłanych pocztą – decyduje data wpływu do Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie) .
Aplikacje, które wpłyną do Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne nie są przyjmowane poza ogłoszeniem o naborze, poza wyżej wyznaczonym terminem oraz w innych formach, niż wskazane w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy nie dostarczą wszystkich wymaganych dokumentów lub nie spełnią wymogów formalnych (niezbędnych) nie będą brali udziału w kolejnych etapach procesu rekrutacji. 

                Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ul. Rejtana 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Wiolettą Kaczmarek, z którym można kontaktować się  za pomocą adresu: kaczmarek@odo-tibi.pl

Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie umieszczona na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej nr 13 w Lesznie, ul. Rejtana 1, 64-100 Leszno. Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.  


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie 

Tomasz Kaźmierczak

 

Załączniki

Powiadom znajomego