W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. czasu pracy i urlopów w Biurze Kadr i Płac

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Uzasadnienie przedstawiono w Informacji o wynikach naboru.
Szczegóły
Stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. czasu pracy i urlopów w Biurze Kadr i Płac
Miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Obsługi (parter) lub w Biurze Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
Status rozstrzygnięte

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Stanowisko ds. czasu pracy i urlopów
w Biurze Kadr i Płac


1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe ekonomiczne lub/i o specjalności w zakresie zarządzania: zasobami ludzkimi, kadrami, prawa pracy,
6) co najmniej roczny staż pracy na stanowiskach administracyjno-biurowych,
7) znajomość ustaw: o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o ochronie danych osobowych, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Kodeks pracy; rozporządzeń w sprawie: szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków, sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od prac,  dokumentacji pracowniczej, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
1) doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z kadrami i rozliczaniem czasu pracy,
2) znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych,
3) znajomość i umiejętność stosowania przepisów, ustaw i rozporządzeń oraz innych obowiązujących przepisów związanych z realizacją zadań merytorycznych stanowiska,
4) umiejętność: logicznego myślenia, pracy w zespole, wysławiania się, słuchania, korzystania z przepisów, łatwość nawiązywania kontaktów,
5) praca wymaga znajomości obsługi: komputera (programy Word, Excel),urządzeń biurowych, programu kadrowo-płacowego Komax.

3. Zadania wykonywane na stanowisku – pracownik będzie odpowiedzialny m. in. za: prowadzenie całokształtu spraw związanych z ustalaniem i rozliczaniem czasu pracy pracowników Urzędu, przygotowywanie zarządzeń w sprawie dni wolnych od pracy, prowadzenie dokumentacji i całokształtu spraw związanych z urlopami (wypoczynkowymi i rehabilitacyjnymi) pracowników, prowadzenie spraw pracowniczych w zakresie urlopów: bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, ojcowskich oraz ich ewidencja, przygotowanie procedury wyłonienia wykonawcy na świadczenie usług zdrowotnych oraz kierowanie pracowników Urzędu na badania lekarskie: wstępne, okresowe i kontrolne a także rozliczanie faktur w tym zakresie, prowadzenie spraw związanych z refundacją zakupu okularów/soczewek kontaktowych, obsługę programu kadrowo – płacowego, w zakresie czasu pracy oraz koordynację zadań związanych z portalem pracowniczym w zakresie urlopów i czasu pracy, prowadzenie sprawozdawczości w zakresie dotyczącym wykonywanych obowiązków, w tym sprawozdawczości GUS. Szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej.

4. Aplikacja musi zawierać (wymagane dokumenty):
1) list motywacyjny,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
3) oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną wynikającą z RODO – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wymienione: w pkt. 1 ppkt. 5),
5) dokumenty potwierdzające: staż pracy wymieniony w  pkt. 1 ppkt. 6) oraz doświadczenie zawodowe wymienione w pkt. 2 ppkt. 1) – kserokopie świadectw pracy lub oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu, w przypadku trwającego zatrudnienia, lub inne dokumenty.

Do dokumentów aplikacyjnych proszę nie dołączać CV oraz opisu stanowiska pracy. 

5. Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy: ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, 
b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze, 
c) wymiar czasu pracy: 1 etat,
d) data rozpoczęcia pracy: wrzesień 2023 r.
e) wynagrodzenie zasadnicze od  4000 zł do  4200 zł brutto,
f) dodatek za wysługę lat (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać w biurze obsługi Urzędu Miasta Leszna lub w Biurze Kadr i Płac Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, lub za pośrednictwem  poczty  na  adres Urzędu z dopiskiem: dot. naboru – stanowisko ds. czasu pracy i urlopów w Biurze Kadr i Płac w terminie do 21 sierpnia 2023 roku do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą -  decyduje data wpływu do Urzędu).

Dokumenty aplikacyjne nie są przyjmowane poza ogłoszeniem o naborze, poza wyżej wyznaczonym terminem oraz w innych formach, niż wskazane w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy nie dostarczą wszystkich wymaganych dokumentów lub nie spełniają wymogów formalnych (niezbędnych) nie będą brali udziału w kolejnych etapach procesu rekrutacji. W przypadku pytań dotyczących naboru prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (65) 529 81 34.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można kontaktować się za pomocą adresu: iod@leszno.pl.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 % (na podstawie art. 13 a ust. 2 ustawa o pracownikach samorządowych).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.leszno.pl  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w holu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.

Dokumenty aplikacyjne kandydata zawierające dane osobowe, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji i zatrudniony, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a po tym czasie zostaną zniszczone komisyjnie w oparciu o protokół zniszczenia (w tym okresie zainteresowany kandydat może osobiście odebrać dokumenty aplikacyjne – odbiór dokumentów uniemożliwia ich ponowne wykorzystanie).
Dokumenty dotyczące przebiegu procesu naboru będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego (okres ustalony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).

Załączniki

Oświadczenie pdf, 182 kB

Powiadom znajomego