W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Stanowisko ds. finansowo - księgowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lesznie

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Daria Sobolewska, Leszno
Uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka w najpełniejszym stopniu odpowiada wymaganiom powyższego stanowiska pracy.
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko ds. finansowo - księgowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lesznie
Miejsce pracy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Sekretariat, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno
Status rozstrzygnięte

Stanowisko: Stanowisko ds. finansowo - księgowych

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno

Termin składania ofert:     22.05.2023 do godz. 15:00\

Miejsce składania ofert:    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Sekretariat, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno

 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:


ds. finansowo - księgowych

w Dziale Finansowo – Księgowym

 

1.    Wymagania niezbędne od kandydatów:

1)    obywatelstwo polskie,

2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)    nieposzlakowana opinia,

5)    wykształcenie wyższe magisterskie:  ekonomiczne,

6)    znajomość ustaw o: podatku od towarów i usług, finansach publicznych, rachunkowości, samorządzie                       gminnym, Ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego
7)    znajomość pakietu komputerowego MS Office, znajomość obsługi programów finansowo – księgowych do obsługi rejestrów zakupów i sprzedaży, sporządzania deklaracji oraz innych programów w zakresie prowadzenia księgowości.         

                                                                                                                                                    2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

1)    wykształcenie wyższe magisterskie:  ekonomiczne, finanse i rachunkowość

2)    doświadczenie w pracy związanej z księgowością – posiadanie co najmniej 2-letniej praktyki w księgowości.

 

3. Zadania wykonywane na stanowisku:

pracownik będzie odpowiedzialny między innymi za:  prowadzenie ksiąg rachunkowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie w zakresie rozliczeń VAT, sprawozdawczość rachunkową i budżetową oraz analizę dokumentów finansowo – księgowych.
Szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej.

4.    Wymagane dokumenty:

1) własnoręcznie podpisane przez kandydata następujące dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania ze strony https://mosirleszno.bip.gov.pl/dział: Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

c) oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną wynikającą
z RODO – do pobrania ze strony https://mosirleszno.bip.gov.pl/(dział: Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

d) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o braku zakazu pełnienia funkcji z dysponowaniem środkami publicznymi – do pobrania ze strony https://mosirleszno.bip.gov.pl/ (dział: Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

e) dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie – kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata),

f) dokumenty potwierdzające staż pracy oraz doświadczenie zawodowe wymienione w pkt 2 ppkt 2 – kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) lub oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku trwającego zatrudnienia.

Do dokumentów aplikacyjnych proszę nie dołączać CV oraz opisu stanowiska pracy.


5. Warunki pracy na stanowisku:

1)    miejsce pracy:                             Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno,

2)    rodzaj wykonywanej pracy:      stanowisko urzędnicze,

3)    wymiar czasu pracy:                  1 etat,

4)    data rozpoczęcia pracy:            lipiec 2023 r.  

 

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7,
64-100 Leszno, do 22 maja 2023 roku, do godziny 15:00 (termin dotyczy także ofert przesłanych pocztą)  z  dopiskiem:  dot. naboru – stanowisko ds. finansowo – księgowych. .

W przypadku pytań dotyczących wymaganych dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
(65) 520 56 40 lub 503 830 823.

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą w Lesznie,
ul. Strzelecka 7. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pana Michała Kopacza, 
z którym można kontaktować się za pomocą adresu:  michal.kopacz@biuro-danych.pl

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie po wyżej określonym terminie,
jak również te które nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lesznie był wyższy niż 6 %.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://mosirleszno.bip.gov.pl/oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Lesznie – tablica w korytarzu na II piętrze budynku przy ul. Strzeleckiej 7.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy spełnili wymagania niezbędne i zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji oraz kandydatów, którzy nie spełnili wymagań niezbędnych i nie zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji przechowuje się w komórce merytorycznej, tj. Dziale Kadr do momentu przekazania ich do archiwum zakładowego, w którym ww. dokumenty przechowuje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

 

Załączniki

Ogłoszenie docx, 17 kB

Powiadom znajomego