W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna i Skarbu Państwa

A) zbycie nieruchomości

Podstawa prawna:

art. 27 – 42 ustawy o gospodarce nieruchomościami

 Podstawowe zasady:

Prowadzone postępowanie mające na celu zbycie nieruchomości wymaga:

- badania podstawy nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa oraz sprawdzenia czy nie toczy się postępowanie administracyjne w sprawie prawidłowości nabycia,

- podjęcie Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna na zbycie nieruchomości wraz z załącznikiem – wykazem nieruchomości podlegającym wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta,

- uzyskania zgody Wojewody (w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa),

- w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- sprzedaż nieruchomości może nastąpić w drodze bezprzetargowej lub ogłoszonego przetargu.

 a) sprzedaż mieszkań na rzecz najemców

Pełna informacja dotycząca sprzedaży mieszkań na rzecz najemców została umieszczona w załączniku nr 1 - zasady sprzedaży mieszkań na rzecz najemców 

b) oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Podstawa prawna:

art. 29 – 33; art. 71 – 81 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Podstawowe zasady:

- oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste wraz z prawem własności budynków na nich usytuowanych,

- ustalenie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przy uwzględnieniu stawek procentowych zależnych od celu na jaki została nieruchomość oddana,

- aktualizacja opłat rocznych dokonywana z urzędu lub na wniosek użytkownika wieczystego na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego,

- ustalenie na wniosek użytkownika wieczystego innego niż 31 marca, terminu wniesienia opłaty rocznej,

- udzielenie bonifikat od opłaty rocznej: obligatoryjnej w wysokości do 50% jeżeli nieruchomość gruntowa została wpisana do rejestru zabytków oraz w wysokości 50% jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona.

 

Dokumenty wymagane przy:

 

1. Wypowiedzeniu wysokości opłaty rocznej za prawo użytkowania wieczystego (art. 81 ustawy o gospodarce nieruchomościami)

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek złożony najpóźniej do 31.12 roku poprzedzającego obowiązywanie nowej opłaty,

- dowód w sprawie (operat szacunkowy), iż istnieją przesłanki do aktualizacji opłaty.

(zwolnione z opłaty skarbowej)

 

2. Ustalenie innego niż określonego w ustawie terminu wnoszenia opłat (art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawa z dnia 30.04.2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej)

  

Wymagane dokumenty:

- wniosek złożony przez użytkownika wieczystego najpóźniej do dnia 17 marca,

- dołączone do wniosku dokumenty potwierdzające złą sytuację finansową (np. zaświadczenie o dochodach, bilans, rachunek zysków i strat, opinię banku o sytuacji finansowej – podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub publiczną).

(zwolnione z opłaty skarbowej)

 

3. Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jeżeli nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków:

Wymagane dokumenty:

- wniosek,

- dowód – decyzja o wpisie do rejestru zabytków.

(zwolnione z opłaty skarbowej)

 

4. Udzielenie bonifikaty w opłacie rocznej w wysokości 50%, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe, osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Wymagane dokumenty:

- wniosek wniesiony najpóźniej do 1 marca zawierający informację:

- liczbę członków rodziny,

- udokumentowane dochody wszystkich członków rodziny za rok poprzedzający rok, za który opłata ma być wnoszona,

- oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną (art. 247 kodeksu postępowania karnego), że podane informacje o źródłach dochodów oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym są zgodne ze stanem faktycznym (zwolnione z opłaty skarbowej).

 

B) trwały zarząd

Podstawa prawna

art. 43 – 50 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

art. 82 – 91 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

  

Podstawowe zasady:

Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez państwową lub komunalną jednostkę organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej.

 

1. Ustanowienie trwałego zarządu (art. 44 ustawy o gospodarce nieruchomościami)

Wymagane dokumenty:

- wniosek jednostki organizacyjnej zawierający:

- nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej dla której jest ustanawiany trwały zarząd,

- cel na jaki nieruchomość ma być oddana w trwały zarząd,

- oznaczenie nieruchomości według ewidencji geodezyjnej,

- przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania,

- termin zagospodarowania nieruchomości.

(zwolnione z opłaty skarbowej)

 

2. Wygaśnięcie trwałego zarządu (art. 47 ustawy o gospodarce nieruchomościami):

Wymagane dokumenty:

- wniosek o zbędności nieruchomości na cel określony w decyzji lub przekazaniu trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi,

- zgoda organu nadzorującego jednostkę organizacyjną na wygaśnięcie zarządu lub dokonania przekazania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi.

(zwolnione z opłaty skarbowej)

 

3. Wypowiedzenie wysokości opłaty za trwały zarząd (art. 87 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami)

Wymagane dokumenty:

- wniosek złożony najpóźniej do dnia 31.12 roku poprzedzającego obowiązywanie nowej opłaty,

- dowód w sprawie (operat szacunkowy), iż istnieją przesłanki do aktualizacji opłaty.

(zwolnione z opłaty skarbowej)

 

4. Ustalenie innego niż określonego w ustawie terminu wnoszenia opłat (art. 82 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)

Wymagane dokumenty:

- wniosek złożony przez trwałego zarządcę najpóźniej do dnia 17 marca,

- dołączone do wniosku dokumenty potwierdzające złą sytuację finansową (np. zaświadczenie o dochodach, bilans, rachunek zysków i strat, opinię banku o sytuacji finansowej – podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub publiczną).

(zwolnione z opłaty skarbowej)

 

C) Dzierżawa, najem:

 Podstawa prawna:

- art. 659 - 709 Kodeksu Cywilnego

- Uchwała Nr XVII/203/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Leszna.

- ustawa o gospodarce nieruchomościami.

 

Podstawowe zasady:

- wydzierżawienie i najem nieruchomości następuje na czas nie oznaczony i oznaczony nie dłuższy niż 29 lat,

- okres dzierżawy i najmu określa Prezydent Miasta uwzględniając cel dzierżawy, wysokość nakładów ponoszonych przez dzierżawców i najemców oraz zamierzenie inwestycyjne określone w planie zagospodarowania przestrzennego,

- wolne nieruchomości i lokale użytkowe wydzierżawiane lub wynajmowane są w drodze przetargu,

- lokale użytkowe i nieruchomości mogą być dzierżawione i wynajmowane w drodze bezprzetargowej w przypadku:

a) bezskuteczności dwukrotnie ogłoszonego przetargu,

b) wykorzystania terenu na cele rolnicze lub przydomowe ogródki,

c) wykorzystywania lokalu użytkowego na cele statutowe o charakterze społecznym,

d) gdy najemca lub dzierżawca jest właścicielem nakładów poniesionych za zgodą Miasta na budowę obiektu handlowo-usługowego położonego na gruncie Miasta,

- w przypadku nie ustalenia najemcy w pierwszym przetargu ogłasza się drugi przetarg. Stawka wywoławcza czynszu za 1m2 w drugim przetargu nie może być niższa niż 75% stawki wywoławczej z pierwszego przetargu. Bezskuteczność dwukrotnie ogłaszanego przetargu umożliwia oddanie nieruchomości lub lokalu użytkowego w drodze negocjacji. Uprawnienie do nabycia, dzierżawy lub najmu w drodze negocjacji nie przysługuje dzierżawcy lub najemcy, który bezpośrednio przed przetargiem wypowiedział dzierżawę lub najem nieruchomości lub lokalu użytkowego, albo z którym dzierżawę lub najem rozwiązano bez wypowiedzenia z jego winy,

- czynsz najmu lokali użytkowych i nieruchomości podlega waloryzacji w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w okresach nie dłuższych niż 6 miesięcy. Zmiana czynszu dokonywana jest przez Wydzierżawiającego w formie pisemnego zawiadomienia.

(zwolnione z opłaty skarbowej)

Załączniki

Powiadom znajomego