Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

MZD.271.11.2016

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie"

nr sprawy MZD.271.11.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji; 64-100 Leszno ul. Karasia 15 pok. nr 34

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO P.N.: " Wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa nowej siedziby szkoły podstawowej nr 4 w Lesznie "


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zawiadamia, iż w przedmiotowym postepowaniu wpłynęły oferty:


Oferta Nr 1

Ciepłownik Ekoinwestycje Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 475, 62-064 Plewiska

Cena ofertowa: 11 993 115,00 zł brutto

Gwarancja jakości: 60 miesięcy


Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) wykluczył niniejszego Wykonawcę z udziału w przedmiotowym postępowaniu z uwagi na fakt, iż nie odpowiedział on na wniosek Zamawiającego dot. wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i ważności wadium o czas 60 dni tj. do dnia 5 października 2016 r. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Zamawiający uznał ofertę niniejszego Wykonawcy za odrzuconą.


Oferta Nr 2

Berger Bau Polska Sp. z o.o. ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław

Cena ofertowa: 9 526 056,72 zł brutto

Gwarancja jakości: 84 miesiące


Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) wykluczył niniejszego Wykonawcę z udziału w przedmiotowym postępowaniu z uwagi na fakt, iż nie odpowiedział on na wniosek Zamawiającego dot. wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i ważności wadium o czas 60 dni tj. do dnia 5 października 2016 r. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Zamawiający uznał ofertę niniejszego Wykonawcy za odrzuconą.


Oferta Nr 3

PKOB Wegner Sp. z o.o. Sp. k. Rudki 10, 62-240 Trzemeszno

Cena ofertowa: 8 580 092,96 zł brutto

Gwarancja jakości: 84 miesiące


Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) wykluczył niniejszego Wykonawcę z udziału w przedmiotowym postępowaniu z uwagi na fakt, iż nie odpowiedział on na wniosek Zamawiającego dot. wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i ważności wadium o czas 60 dni tj. do dnia 5 października 2016 r. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Zamawiający uznał ofertę niniejszego Wykonawcy za odrzuconą.


Oferta Nr 4

PB KONTRAKT Sp. z o.o. Sp. k. Wilkowice, ul. Mórkowska 38

64-115 Święciechowa

Cena ofertowa: 8 200 000,00 zł brutto

Gwarancja jakości: 120 miesięcy


Oferta ww. Wykonawcy została złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów i oświadczeń oraz ich daty odpowiadają wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta Nr 5

Pre-Fabrykat Sp. z o.o. Miłków, ul. Brzezie Karkonoskie 2

58-540 Karpacz

Cena ofertowa: 10 937 700,00 zł brutto

Gwarancja jakości: 66 miesięcy


Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) wykluczył niniejszego Wykonawcę z udziału w przedmiotowym postępowaniu z uwagi na fakt, iż nie odpowiedział on na wniosek Zamawiającego dot. wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i ważności wadium o czas 60 dni tj. do dnia 5 października 2016 r. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Zamawiający uznał ofertę niniejszego Wykonawcy za odrzuconą.


Oferta Nr 6

Konsorcjum w składzie:

Lider Konsorcjum – Firma TOMBUD – Tomasz Kurpisz

Strzyżewice, ul. Modelarska 13, 64-100 Leszno

Członek Konsorcjum – Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś

ul. Antonińska 6, 64-100 Leszno

Cena ofertowa: 8 856 000,00 zł brutto

Gwarancja jakości: 60 miesięcy


Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) wykluczył niniejszego Wykonawcę z udziału w przedmiotowym postępowaniu z uwagi na fakt, iż nie odpowiedział on na wniosek Zamawiającego dot. wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i ważności wadium o czas 60 dni tj. do dnia 5 października 2016 r. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Zamawiający uznał ofertę niniejszego Wykonawcy za odrzuconą.


Oferta Nr 7

Konsorcjum w składzie:

Lider Konsorcjum – Leszczyńskie Konsorcjum Budowlane

ul. Władysława Jagiełły 32, 64-100 Leszno

Partner Konsorcjum – Usługi Budowlane – Piotr Giera

Dzięczyna 28a, 64-125 Poniec

Cena ofertowa: 7 800 000,00 zł brutto

Gwarancja jakości: 120 miesięcy


Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) wykluczył niniejszego Wykonawcę z udziału w przedmiotowym postępowaniu z uwagi na fakt, iż nie odpowiedział on na wniosek Zamawiającego dot. wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i ważności wadium o czas 60 dni tj. do dnia 5 października 2016 r. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Zamawiający uznał ofertę


W związku z powyższym Zamawiający przedstawia zbiorcze zestawienie ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:


Lp.

Firma

 

Cena ofertowa brutto [zł]

Gwarancja jakości [miesiące]

Punktacja

Cena

Gwarancja

Razem

1.

Ciepłownik Ekoinwestycje Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 475

62-064 Plewiska

11 993 115,00 zł

60

Wykonawca wykluczony,

oferta uznana za odrzuconą

2.

Berger Bau Polska Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 11

54-517 Wrocław

9 526 056,72 zł

84

Wykonawca wykluczony,

oferta uznana za odrzuconą

3.

PKOB Wegner Sp. z o.o. Sp. k.

Rudki 10

62-240 Trzemeszno

8 580 092,96 zł

84

Wykonawca wykluczony,

oferta uznana za odrzuconą

4.

PB KONTRAKT Sp. z o.o. Sp. k.

Wilkowice, ul. Mórkowska 38

64-115 Święciechowa

8 200 000,00 zł

120

95,00

5,00

100,00

5.

Pre-Fabrykat Sp. z o.o.

Miłków, ul. Brzezie Karkonoskie 2

58-540 Karpacz

10 937 700,00 zł

66

Wykonawca wykluczony,

oferta uznana za odrzuconą

6.

Konsorcjum w składzie:

Lider Konsorcjum – Firma TOMBUD – Tomasz Kurpisz Strzyżewice, ul. Modelarska 13,

64-100 Leszno

Członek Konsorcjum – Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś ul. Antonińska 6, 64-100 Leszno

8 856 000,00 zł

60

Wykonawca wykluczony,

oferta uznana za odrzuconą

7.

Konsorcjum w składzie:

Lider Konsorcjum – Leszczyńskie Konsorcjum Budowlane

ul. Władysława Jagiełły 32,

64-100 Leszno

Partner Konsorcjum – Usługi Budowlane – Piotr Giera

Dzięczyna 28a, 64-125 Poniec

7 800 000,00 zł

120

Wykonawca wykluczony,

oferta uznana za odrzuconą


Do realizacji przedmiotu zamówienia został wybrany Wykonawca: PB KONTRAKT Sp. z o.o. Sp. k, Wilkowice, ul. Mórkowska 38 64-115 Święciechowa z ceną ofertową 8 200 000,00 zł brutto oraz gwarancją jakości 120 miesięcy (Oferta Nr 4), któregooferta spełnia wszystkie warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach tj.: 100 pkt.

Umowa na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego zawarta zostanie w dniu 23.09.2016 r.

Treść

UWAGA: W dniu 4 lipca dodano wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ

UWAGA: W dniu 28 czerwca dodano wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ

Zamawiający – Miasto Leszno prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 21 czerwca 2016 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 96889 - 2016, oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Karasia 15 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn. „Wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie”. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają: Dominik Kaźmierczak – tel. (65) 529 81 32, Agata Pawlikowska – tel. (65) 529-81-33, Marcin Olejniczak - tel. (65) 529-81-34, Piotr Kalbarczyk – tel. (65) 529-81-33.

Załączniki

SIWZ SP4 doc, 460 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij