W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

ED.271.06.2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu “Aktywna tablica” dla 3 szkół z terenu Miasta Leszna
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy ED.271.06.2020
Zamawiający Urzędu Miasta Leszna
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynkui

UWAGA:
W dniu 23.12.2020 roku, Zamawiający zamieścił na stronie internetowej zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.UWAGA:
W dniu 04.12.2020 roku, Zamawiający zamieścił na stronie internetowej zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


UWAGA:

W dniu 25 listopada 2020 r. dodano Informację z otwarcia ofert.


Zamawiający – Miasto Leszno prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Edukacji ul. Słowiańska 63, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 17 listopada 2020 r., w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 611267-N-2020 oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Słowiańskiej 63, 64-100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:

„Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu “Aktywna tablica” dla 3 szkół z terenu Miasta Leszna”


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 listopada 2020 r., o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta Leszna, Wydział Edukacji, ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno (sala konferencyjna).

Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają: Lucjan Rosiak -e‑mail: lrosiak@leszno.pl, Magdalena Poprawska e‑mail: mpoprawska@leszno.pl, Paweł Dolata.
Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679: 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez  Prezydenta Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno;

dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych w osobie Pani Wioletty Kaczmarek, z którą można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@leszno.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu “Aktywna tablica” 
dla 3 szkół z terenu Miasta Leszna” , znak sprawy: ED.271.06.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;


−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);


−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 


−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO;


nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;


−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO

Załączniki

SIWZ pdf, 475 kB

Powiadom znajomego