W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Uzasadnienie przedstawiono w Informacji o wynikach naboru.
Szczegóły
Stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Obsługi (parter) lub w Biurze Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
Status rozstrzygnięte

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej 
w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa

 

1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
1)obywatelstwo polskie,
2)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)nieposzlakowana opinia,
5)wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku architektura i urbanistyka lub wyższe w zakresie: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska,
6)znajomość ustaw: o drogach publicznych, o transporcie kolejowym, o własności lokali, o dostępie do informacji publicznej, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, o opłacie skarbowej, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego. 

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
1)staż pracy lub doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej, doświadczenie związane z projektowaniem architektoniczno-budowlanym lub realizacją obiektów budowlanych, doświadczenie w pracy z klientem,
2)znajomość rodzaju i zakresu spraw prowadzonych w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa
3)umiejętność: pisania pism urzędowych oraz decyzji administracyjnych, pracy w zespole, radzenia sobie ze stresem, samodzielność, terminowość i odpowiedzialność,
4)praca wymaga znajomości obsługi: komputera (programy Word, Excel), urządzeń biurowych.

3.Zadania wykonywane na stanowisku – pracownik będzie odpowiedzialny m. in. za: prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie pozwoleń na budowę oraz weryfikację zgłoszeń o zamiarze robót budowlanych nie wymagających pozwolenia,  prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przygotowywanie zaświadczeń o samodzielności lokali. Szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej.
                                                                                                                        
4.Aplikacja musi zawierać (wymagane dokumenty):
1)list motywacyjny,
2)wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
3)oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną wynikającą z RODO – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
4)kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wymienione: w pkt. 1 ppkt. 5),
5)dokumenty potwierdzające staż pracy lub doświadczenie zawodowe wymienione w pkt. 2 ppkt. 1) – kserokopie świadectw pracy lub oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu, w przypadku trwającego zatrudnienia, lub inne dokumenty.

Do dokumentów aplikacyjnych proszę nie dołączać CV oraz opisu stanowiska pracy. 

5.Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy: Aleje Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno, 
b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze, 
c) wymiar czasu pracy: 1 etat,
d)data rozpoczęcia pracy: lipiec/sierpień 2024 r.
e)wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Leszna,
f)dodatek za wysługę lat (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać w biurze obsługi Urzędu Miasta Leszna lub w Biurze Kadr i Płac Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, lub za pośrednictwem  poczty  na  adres Urzędu z dopiskiem: dot. naboru – stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa  w terminie do 01 lipca 2024 roku do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą -  decyduje data wpływu do Urzędu).

Dokumenty aplikacyjne nie są przyjmowane poza ogłoszeniem o naborze, poza wyżej wyznaczonym terminem oraz w innych formach, niż wskazane w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy nie dostarczą wszystkich wymaganych dokumentów lub nie spełniają wymogów formalnych (niezbędnych) nie będą brali udziału w kolejnych etapach procesu rekrutacji. W przypadku pytań dotyczących naboru prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (65) 529 81 34.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można kontaktować się za pomocą adresu: iod@leszno.pl.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 % (na podstawie art. 13 a ust. 2 ustawa o pracownikach samorządowych).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.leszno.pl  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w holu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.

Dokumenty aplikacyjne kandydata zawierające dane osobowe, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji i zatrudniony, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a po tym czasie zostaną zniszczone komisyjnie w oparciu o protokół zniszczenia (w tym okresie zainteresowany kandydat może osobiście odebrać dokumenty aplikacyjne – odbiór dokumentów uniemożliwia ich ponowne wykorzystanie).
Dokumenty dotyczące przebiegu procesu naboru będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego (okres ustalony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego