W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Stanowisko ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych
Miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Obsługi (parter) lub w Biurze Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
Status w trakcie rozstrzygania

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Stanowisko ds. zamówień publicznych 
w Biurze Zamówień Publicznych1.Wymagania niezbędne od kandydatów:
1)obywatelstwo polskie,
2)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)nieposzlakowana opinia,
5)wykształcenie wyższe,
6)udokumentowany co najmniej roczny staż pracy na stanowiskach administracyjno-biurowych,
7)udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi,
8)znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych (przepisy prawne regulujące problematykę zamówień publicznych), o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych,  o dostępie do informacji publicznej, o ochronie informacji niejawnych.

2.Wymagania dodatkowe od kandydatów:
1)wykształcenie: wyższe prawnicze i/lub studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych,
2)co najmniej roczny staż pracy i/lub doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi w administracji publicznej,
3)znajomość i umiejętność stosowania przepisów, ustaw i rozporządzeń oraz innych obowiązujących przepisów związanych z realizacją zadań merytorycznych stanowiska,
4)umiejętność logicznego myślenia, pracy w zespole, wysławiania się i słuchania, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, kreatywność, sumienność, rzetelność, umiejętność dostosowywania się do zmieniającej sytuacji, sprawna organizacja przedsięwzięć,
5)praca wymaga obsługi komputera (pakietu MS OFFICE, w tym Excel) i urządzeń biurowych.

3.Zadania wykonywane na stanowisku – pracownik będzie odpowiadał m. in. za: weryfikowanie i opiniowanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych w Urzędzie Miasta Leszna zamówień publicznych i akceptowanie ich pod kątem zgodności z ustawą - Prawo zamówień publicznych oraz obowiązującymi w Urzędzie Regulaminami Udzielania Zamówień Publicznych; pomoc w opracowaniu i przygotowaniu dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę 130 000 złotych netto oraz o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych netto, na potrzeby realizowanych, przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta Leszna, zamówień publicznych, z uwzględnieniem wsparcia komórek merytorycznych; przygotowanie i prowadzenie, we współpracy z odpowiednimi komórkami merytorycznymi Urzędu oraz wybranym brokerem ubezpieczeniowym, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta Leszna wskazanych przez Prezydenta; prowadzenie rejestru (dopuszczalne elektronicznie) przeprowadzonych postępowań oraz sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie zamierza przeprowadzić w danym roku budżetowym Miasto Leszno oraz jego aktualizacja; zamieszczenie planu postępowań oraz jego aktualizacji na stronie internetowej www.bip.leszno.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych; udział w pracach Komisji Przetargowych powoływanych w związku z zamówieniami publicznymi. Szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej.
                                                                                                                         
4.Aplikacja musi zawierać (wymagane dokumenty):
1)list motywacyjny,
2)wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
3)oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną wynikającą z RODO – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
4)kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wymienione w: pkt 1 ppkt 5), pkt 2 ppkt 1),
5)dokumenty potwierdzające staż pracy wymieniony w: pkt 1 ppkt 6), pkt 2 ppkt 2) – kserokopie świadectw pracy lub oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku trwającego zatrudnienia,
6)dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe wymienione w: pkt 1 ppkt 7), pkt 2 ppkt 2) – kserokopie świadectw pracy lub oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku trwającego zatrudnienia, lub inne dokumenty.

Do dokumentów aplikacyjnych proszę nie dołączać CV oraz opisu stanowiska pracy. 

 
5.Warunki pracy na stanowisku:
a)miejsce pracy: ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, 
b)rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze, 
c)wymiar czasu pracy: 1 etat,
d)data rozpoczęcia pracy: kwiecień/maj 2024 r.
e)wynagrodzenie zasadnicze od 4600 zł do 4800 zł brutto,
f)dodatek za wysługę lat (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać w biurze obsługi Urzędu Miasta Leszna lub w Biurze Kadr i Płac Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, lub za pośrednictwem  poczty  na  adres Urzędu  z dopiskiem: dot. naboru – stanowisko ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych w terminie do dnia 08 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą -  decyduje data wpływu do Urzędu).

Dokumenty aplikacyjne nie są przyjmowane poza ogłoszeniem o naborze, poza wyżej wyznaczonym terminem oraz w innych formach, niż wskazane w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy nie dostarczą wszystkich wymaganych dokumentów lub nie spełniają wymogów formalnych (niezbędnych) nie będą brali udziału w kolejnych etapach procesu rekrutacji. W przypadku pytań dotyczących naboru prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (65) 529 81 34.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można kontaktować się za pomocą adresu: iod@leszno.pl.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 % (na podstawie art. 13 a ust. 2 ustawa o pracownikach samorządowych).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.leszno.pl  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w holu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.

Dokumenty aplikacyjne kandydata zawierające dane osobowe, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji i zatrudniony, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a po tym czasie zostaną zniszczone komisyjnie w oparciu o protokół zniszczenia (w tym okresie zainteresowany kandydat może osobiście odebrać dokumenty aplikacyjne – odbiór dokumentów uniemożliwia ich ponowne wykorzystanie).
Dokumenty dotyczące przebiegu procesu naboru będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego (okres ustalony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).

 

 

Załączniki

Oświadczenie pdf, 184 kB

Powiadom znajomego