W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Specjalista ds. uczniowskich w ZST-CKZiU

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Specjalista ds. uczniowskich w ZST-CKZiU
Miejsce pracy Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie, ul. Narutowicza 74a
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert sekretariat Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, ul. Narutowicza 74a, 64 – 100 Leszno
Status w trakcie rozstrzygania

KONKURS NA STANOWISKO PRACY: SPECJALISTA DS. UCZNIOWSKICH

Miejsce pracy:
Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, ul. Narutowicza 74a, 64 – 100 Leszno

Termin składania ofert: 18.08.2023r. (do godz. 15.00). O terminie decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły.

Miejsce składania ofert: sekretariat Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, ul. Narutowicza 74a, 64 – 100 Leszno

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022, poz. 530) Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych-Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty ul. Narutowicza 74a ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w ZST-CKZiU w LesznieSpecjalista ds. uczniowskich

wymiar zatrudnienia – pełen etat

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
3. osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe
4. nieposzlakowana opinia,
5. wykształcenie wyższe  o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonanie  zadań na  stanowisku
6. co najmniej roczny staż pracy na stanowisku administracyjno - biurowym
7.  Znajomość Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 201r. poz. 60), oraz Ustawy o Systemie Oświaty
8. Znajomość programów: MS Office ( Word, Excel)
9. osoba kandydująca posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku


WYMAGANIA DODATKOWE

1. Znajomość obsługi bazy danych Systemu Informacji Oświaty.
2. Znajomość obsługi programu VULCAN – sekretariat uczniowski.
3. Doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowych,
4. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność, sumienność


PRZEWIDYWANY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

1. Przyjmowanie i kompletowanie dokumentów uczniowskich
2. Obsługa programu Nabór – systemowa obsługa rekrutacji oświatowej, aktualizacja danych w naborze oraz przygotowywanie zasad rekrutacji na dany rok szkolny zgodnie z wytycznymi Kuratorium Oświaty
3. Prowadzenie ewidencji uczniowskiej – księga uczniów ( bieżące wpisywanie danych osobowych do księgi uczniów wraz z równoległym prowadzeniem rejestru w formie elektronicznej, właściwe przechowywanie dokumentów uczniowskich, sporządzanie list i ich aktualizacja)
4. Przygotowywanie i sporządzanie odpisów arkuszy ocen.
5. Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
6.  Prowadzenie rejestru wydanych absolwentom świadectw ukończenia szkoły, świadectw maturalnych i świadectw kwalifikacji w zawodzie oraz dyplomów technika.
7. Obsługa programu świadectwa OPTIVUM i drukowanie świadectw.
8. Obsługa programu o systemie informacji oświatowej (SIO)
9. Wprowadzanie danych o szkole do informatora elektronicznego prowadzonego przez Kuratorium Oświaty.
10. Obsługa sekretariatu w zastępstwie specjalisty ds. administracji.
11. Wykonywanie innych zadań i prac zleconych przez dyrektora szkoły wynikających z potrzeb zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.


WYMAGANE DOKUMENTY

- List motywacyjny
- CV
- Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania
- Oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną wynikającą z RODO – do pobrania 
- Dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego
- Świadectwa pracy (kserokopie)
- Zaświadczenie lekarskie kandydata, że jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku administracyjnym.

 


WARUNKI PRACY I PŁACY

- Zatrudnienie od wrzesień 2023 r.  na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony
- Wynagrodzenie od 4000zł do 4200zł brutto plus dodatek za wysługę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.


Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Koperta z dokumentami powinna być zaklejona i opisana „Nabór na stanowisko urzędnicze - „specjalista ds. uczniowskich ”. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne przejdą do dalszego etapu rekrutacji. Z osobami, które zakwalifikują się będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Miasta Leszna oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku ZST-CKZiU.

Dokumenty aplikacyjne kandydata zawierające dane osobowe, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji i zatrudniony, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a po tym czasie zostaną zniszczone komisyjnie w oparciu o protokół zniszczenia (w tym okresie zainteresowany kandydat może osobiście odebrać dokumenty aplikacyjne – odbiór dokumentów uniemożliwia ich ponowne wykorzystanie).

Dokumenty dotyczące przebiegu procesu naboru będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego (okres ustalony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).

Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZST-CKZiU w Lesznie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych kształtuje się na poziomie 5,74 %.

Załączniki

Powiadom znajomego