W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Udostępnianie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w formie wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu

Wymagane dokumenty:

1.Wypełniony formularz wniosku o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji  gruntów i  budynków  (Formularz EGIB).

2.Dokument potwierdzający tożsamość : dowód osobisty, w przypadku osób prawnych – dokument potwierdzający osobowość prawną (wyciąg z KRS, pełnomocnictwo), pełnomocnictwo udzielone przez właściciela nieruchomości.

Dodatkowe załączniki:

W sytuacji, gdy wniosek dotyczy udostępnienia danych ewidencji gruntów i budynków  zawierających dane podmiotów lub wydania wypisów zawierających takie dane  dla nieruchomości nie będącej własnością wnioskodawcy, należy wskazać interes prawny związany z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wniosku lub dostarczyć upoważnienie do zamówienia i odbioru dokumentów. 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Wnioski można wnosić:

1. osobiście:

Urząd Miasta Leszna, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Aleje Jana Pawła II 23 - Biuro Obsługi Klienta (pokój nr 101 – 1 piętro)

tel. 65 529 82 01

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek - piątek 7:30-15:00

2. tradycyjną pocztą: 

Urząd Miasta Leszna, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Aleje Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno

lub

Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

3. e-dokument:

dokumenty przesłane drogą elektroniczną powinny być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1893) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta Leszna:

a) Przez ESP Urzędu Miasta Leszna. W celu wniesienia podania w postaci elektronicznej przez platformę ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie ePUAP. Doręczenie podania w formie elektronicznej na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą zostanie poświadczone Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO). UPO jest automatycznie wytworzone przez system i zawiera pełną nazwę podmiotu publicznego, datę i czas jego nadania. Uwaga! Już sam fakt wysłania pisma (podania) na ESP urzędu rozpocznie komunikację obywatela z urzędem drogą elektroniczną. Nie będzie już wymagane uzyskiwanie dodatkowej zgody na ten rodzaj komunikacji obywatela z urzędem.

 

 Opłaty:

1. Organ prowadzący operat ewidencji gruntów i budynków wydaje dane z ewidencji gruntów i budynków w formie wypisów, wypisów i wyrysów i wyrysów odpłatnie.

2. Opłatę pobiera się przed wydaniem dokumentów.

3. Opłaty z tytułu udostępniania materiałów zasobu oraz za sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków: zgodnie z ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne – stawki podstawowe określone w tabeli nr 11 załącznika do ustawy, link do strony z ustawą  o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000897

4. Należność za wydanie danych z ewidencji gruntów i budynków w formie wypisów, wypisów i wyrysów i wyrysów jest utrwalana w „Dokumencie obliczania opłaty”.

5. Opłaty za wypisy /wyrysy należy dokonać w kasie Urzędu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II nr 23, lub w kasie Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, lub na rachunek bankowy: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, nr konta 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513.

6. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu właściciela/władającego podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Zgodnie z załącznikiem cz. IV pkt. 3 do ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020, poz.1546) zwolnione z zapłaty opłaty skarbowej jest złożenie pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin i sposób realizacji:

1. Zgodnie z art. 35 KPA niezwłocznie,  nie dłużej niż w ciągu miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 2 miesięcy.

2.Odbiór dokumentów następuje po dokonaniu opłaty. 

 

Tryb odwoławczy:

W zakresie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne służy skarga do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, organ wydaje decyzję administracyjną od której przysługuje stronie odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2052).
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 1390),
3.Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2020, poz. 905), 
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735),
5. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546).

 

Formularze do pobrania:

wniosek o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego