Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Geodezja

Komórka odpowiedzialna Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Treść

Informacje ogólne:

Prezydent Miasta Leszna zgodnie z art. 47a pkt 1 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 520) ustala numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania oraz prowadzi ewidencję numeracji i nazw ulic i placów. Numer porządkowy ustala się z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 520) mają obowiązek w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru, umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego, zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu. Stosownie do art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeksu wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 482 ze zm.), jeśli osoba będąca właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym budynku, podlega karze grzywny albo karze nagany.

 Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku zawierający: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres, określenie statusu budynku (budynek istniejący/w trakcie budowy/prognozowany do wybudowania) oraz jego usytuowanie (budynek naziemny/podziemny). 

2. Załączniki:

  • kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1: 10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości – w przypadku, jeśli wnioskodawca nie jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków,

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Wnioski można wnosić:

1. osobiście:

 Urząd Miasta Leszna, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

 Aleje Jana Pawła II 21, pokój nr 6 - parter

 tel. 65 529 82 10

 Godziny przyjmowania interesantów:

 poniedziałek 7:30-17:00

 wtorek-piątku 7:30-15:30

2. tradycyjną pocztą:

 Urząd Miasta Leszna, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

 Aleje Jana Pawła II 21

 64-100 Leszno

 lub 

 Urząd Miasta Leszna

 ul. Kazimierza Karasia 15

 64-100 Leszno

3. e-dokument:

dokumenty przesłane drogą elektroniczną powinny być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 262) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta Leszna:


a)  Przez ESP Urzędu Miasta Leszna. W celu wniesienia podania w postaci elektronicznej przez platformę ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie ePUAP. Doręczenie podania w formie elektronicznej na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą zostanie poświadczone Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO). UPO jest automatycznie wytworzone przez system i zawiera pełną nazwę podmiotu publicznego, datę i czas jego nadania. Uwaga! Już sam fakt wysłania pisma (podania) na ESP urzędu rozpocznie komunikację obywatela z urzędem drogą elektroniczną. Nie będzie już wymagane uzyskiwanie dodatkowej zgody na ten rodzaj komunikacji obywatela z urzędem.


b) Wysłać za pomocą poczty elektronicznej dokument, podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, na adres geodezja@leszno.pl Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt a.

 

 Opłaty:

1. Opłata skarbowa:

  • od zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego budynku nie pobiera się opłaty skarbowej,
  • od wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia określonego numeru porządkowego budynku należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł,
  • od żądania poświadczonej kopii wydanego zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku należy uiścić opłatę w wysokości 5 zł od 1 strony dokumentu

2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

3. Opłatę skarbową należy dokonać:

  • na rachunek bankowy: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, nr konta 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513
  • w kasie Urzędu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II nr 23 lub w kasie Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15.

4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu właściciela/władającego podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

5. Zgodnie z załącznikiem cz. IV pkt. 3 do ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635 ze zm.) zwolnione z zapłaty opłaty skarbowej jest złożenie pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin i sposób realizacji:

 

Wydanie stosownego zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

 Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

 Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 Podstawa prawna:

 

  1. Art. 47a oraz 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U z 2012 r. Nr 23, poz. 125).

 

Formularz do pobrania:

1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij