Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

MZD.271.22.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Odśnieżanie i usuwanie śniegu z dróg i ulic w mieście Lesznie w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020

nr sprawy MZD.271.22.2018

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi mieszczącym się na parterze budynku

Treść


UWAGA: W dniu 11 stycznia 2019r. dodano dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I i II przedmiotu zamówienia oraz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części III i IV przedmiotu zamówienia

UWAGA: W dniu 27 listopada 2018r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP


Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 16 października 2018 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem Dz.U.:2018/S 199-451503 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn. „Odśnieżanie i usuwanie śniegu z dróg i ulic w mieście Lesznie w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020”.

Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają: 

Osoba do kontaktów: Dominik Kaźmierczak
Tel.: +48 655298132
E-mail: dkazmierczak@leszno.pl

Termin składania ofert 27.11.2018 r. godz.10:00


Termin otwarcia ofert 27.11.2018 r. godz. 10:30

UWAGA:
Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na stronie:  https://platformazakupowa.pl/um_leszno/aukcje, w sposób określony w Rozdziale 5 pkt 2 SIWZ. Strona wskazana powyżej jest środkiem komunikacji elektronicznej Zamawiającego, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

UWAGA:

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:


  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno,
  • dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: abi@skpartners.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Odśnieżanie i usuwanie śniegu z dróg i ulic w mieście Lesznie w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020”znak sprawy: MZD.271.22.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
  •  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO;

  • nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

Załączniki

SIWZ pdf, 1.22 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij