Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY - Dyrektor Organizatora Pieczy Zastępczej w Lesznie

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

uzasadnienie wyboru Treść uzasadnienia w załączeniu.

Szczegóły

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Dyrektor Organizatora Pieczy Zastępczej w Lesznie

miejsce pracy Organizator Pieczy Zastępczej w Lesznie, ul. Jana Matejki 8, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Treść

PREZYDENT MIASTA LESZNA
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze -
dyrektora miejskiej jednostki organizacyjnej:
 
Dyrektor Organizatora Pieczy Zastępczej w Lesznie
z siedzibą: ul. Jana Matejki 8, 64-100 Leszno

 
1.     Wymagania niezbędne od kandydatów:

1)    obywatelstwo polskie,

2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)    nieposzlakowana opinia,

5)    wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia,

6)    co najmniej 5-letni staż pracy w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną,

7)    znajomość ustaw: o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o pomocy społecznej,
o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym.

 
2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

1)    staż pracy na stanowiskach kierowniczych,

2)    znajomość uwarunkowań prawno-budżetowych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego,

3)    znajomość prawa rodzinnego i opiekuńczego,

4)    doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń dla rodzin zastępczych,

5)    doświadczenie w zakresie dokonywania okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. 

3. Zadania wykonywane na stanowisku:

- realizacja zadań należących do kompetencji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wynikających
  z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- realizacja zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym jednostki,

- planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy jednostki,

- planowanie i wykonywanie budżetu jednostki,

- dbanie o prawidłowe wykorzystanie środków finansowych oraz powierzone mienie,

- opracowywanie rocznych planów pracy, szkoleń i innych planów według potrzeb jednostki,

- nadzór nad jakością zadań wykonywanych przez pracowników jednostki,

- wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników jednostki,

- dbanie o dobrą współpracę z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

 
4.     Wymagane dokumenty:

1)    własnoręcznie podpisane przez kandydata następujące dokumenty:

a)    list motywacyjny,

b)    wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

c)      oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną wynikającą z RODO – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca,
w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

d)    oświadczenia: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o braku zakazu pełnienia funkcji
z dysponowaniem środkami publicznymi – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

2)    dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie – kserokopie,

3)    dokumenty potwierdzające staż pracy wymieniony w pkt 1 ppkt 6 – kserokopie świadectw pracy, oryginał lub kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu.


Kserokopie ww. dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Do dokumentów aplikacyjnych proszę nie dołączać CV.

 5. Warunki pracy na stanowisku:

1)    miejsce pracy: Organizator Pieczy Zastępczej, ul. Jana Matejki 8, 64-100 Leszno,

2)    rodzaj wykonywanej pracy: kierownicze stanowisko urzędnicze,

3)    wymiar czasu pracy: pełen etat,

4)    data rozpoczęcia pracy: styczeń 2020 r.


Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Kadr i Płac Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub  pocztą tradycyjną na  adres  Urzędu  z  dopiskiem:  dot. naboru na stanowisko Dyrektora Organizatora Pieczy Zastępczej w terminie do 25 listopada 2019 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą). W przypadku pytań dotyczących wymaganych dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (65) 529 81 24.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Wiolettę Kaczmarek,
z którą można kontaktować się za pomocą adresu: iod@leszno.pl.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, jak również nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 %.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w holu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy spełnili wymagania niezbędne i zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji oraz kandydatów, którzy nie spełnili wymagań niezbędnych i nie zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji przechowuje się w komórce merytorycznej, tj. Biurze Kadr i Płac do momentu przekazania ich do archiwum zakładowego, w którym ww. dokumenty przechowuje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij