W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Wydanie praw jazdy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy komunikacja, transport
Komórka odpowiedzialna Wydział Komunikacji

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.  poz. 1047 ze zm.);

- Ustawa  z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 622 ze zm.);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego      ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.  poz.775 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 231);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 702);

 
 
WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie, przed przystąpieniem do szkolenia ( dotyczy to osób ubiegających się  po raz pierwszy o uprawnienia odpowiedniej kategorii lub podwyższających uprawnienia - PKK) składa osobiście:

wniosek o wydanie prawa jazdy – załącznik nr 1 do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r.  w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
(Dz.  z 2016 r., poz. 231), wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymagań o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami, oraz o niewystępowaniu przesłanek, o których mowa w art. 12 ust.1 pkt 1-5  ustawy o kierujących pojazdami z własnoręcznym podpisem.

2. Załączniki:

 • jedną wyraźną, aktualną i kolorową  fotografię o wymiarach  3,5 x 4.5 cm, wykonaną na jednolitym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazując wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząc na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może złożyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o stopniu niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm); osoba nosząca nakrycie głowy , o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; 
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych  do  kierowania pojazdami mechanicznymi dla wybranej kategorii, wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców ( dotyczy wszystkich kategorii).
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające  brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami  (dotyczy kategorii C1,C1+E,C,C+E, D1, D1+E,D, D+E) lub uprawnienia do kierowania tramwajem, wystawione przez psychologa uprawnionego do przeprowadzania badań w zakresie psychologii transportu;
 • dowód osobisty lub paszport;
 • dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium RP (karta pobytu, wiza lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że osoba studiuje co najmniej od sześciu miesięcy) - w przypadku cudzoziemca.
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat;
 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku gdy wnioskodawca posiada wydane wcześniej prawo jazdy);
 • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz z tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencji o ruchu drogowym);
 • dowód uiszczenia opłaty.

      

 WAŻNE

Po zdaniu egzaminu należy niezwłocznie dostarczyć do Wydziału Komunikacji dowód  uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy. Niedostarczenie dowodu wpłaty uniemożliwia wysłanie zamówienia na dokument prawa jazdy do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

 Informacja o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę przekazywana jest osobie niezwłocznie.

Za wydanie Profilu Kandydata na kierowcę opłaty nie pobiera się.

    

 OPŁATY:

- opłata podstawowa za wydanie prawa jazdy ( po zdanym egzaminie) - 100,00 zł                  

- wymiana z art. 150 (starego dokumentu) - 100,00 zł

- wtórnik prawa jazdy ( zagubienie, utrata)- 100,00 zł

- wymiana dokumentu prawa jazdy ( zmiana  nazwiska)-100,00 zł

- wydanie międzynarodowego prawa jazdy - 35 zł

- pozwolenie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi - 50 zł

- pozwolenie do kierowania tramwajem - 30 zł

- zwrot dokumentu po zatrzymaniu - 10, 00 zł

 

Za wydanie dokumentu należy wnieść opłatę w momencie składania wniosku - płatne w Agencji PKO Bank Polski (bez dodatkowych opłat)  lub przelewem na konto:

 Urzędu Miasta Leszna ul. Karasia 15 ,64-100 Leszno 

 Nr Rachunku  26 1020 3088 0000 8302 0005 7513

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.

Wydania prawa jazdy po egzaminie około 10 dni roboczych.

Wydania wtórnika około 10 dni roboczych.

Wymiana prawa jazdy z innego terenu (miasta, powiatu) około 30 dni roboczych.

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy do 3 dni roboczych.

 

 

JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji

Budynek Urzędu Miasta  ul. Wałowa 5,  pokój nr 21 (II piętro)

tel.(65) 547-68-53 oraz 65-547-68-50 :       email  wk@leszno.pl

Godziny obsługi interesantów:

UWAGA: OBSŁUGA W GODZ. 7.30 DO GODZ. 15.00 ZAPISY W FORMIE TELEFONICZNEJ
 

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Lesznie ul. Słowiańska 54 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Leszna w  Urzędzie Miasta Leszna przy ulicy Karasia 15). Odwołanie wnosi się w  terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 
 
UWAGI:

1. Informacja  po   pozytywnie  zdanym  egzaminie  państwowym   zostaje przesłana  przez   Wojewódzki  Ośrodek  Ruchu  Drogowego  do  Wydział  Komunikacji  Urzędu Miasta w  Lesznie drogą elektroniczną (w ciągu 1-2 dni roboczych).

2. Wnioskodawca odbiera osobiście uprawnienia do kierowania pojazdami po okazaniu dowodu osobistego oraz ze starym dokumentem prawa jazdy, jeśli go posiada.

3. Prawo jazdy, na prośbę wnioskodawcy można przesłać za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, jeżeli zostały uregulowane opłaty za wydanie tego dokumentu i zwrócony stary dokument jeśli był wydany.

4. Inna osoba może odebrać prawo jazdy wnioskodawcy po przedłożeniu:
 •  pełnomocnictwa lub upoważnienia do odbioru prawa jazdy,
 •  swojego dokumentu tożsamości,
 •  prawa jazdy jeśli osoba, której dokument jest odbierany je posiadała;

5. Informację  o   tym, czy  dokument prawa  jazdy  jest  gotowy  do  odbioru  można  uzyskać w  Urzędzie Miasta Leszna  lub  pod  numerem  telefonu   65 547-68-53 oraz 65 547-68-50.

6. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia.

Powiadom znajomego