W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY - KIEROWNIK GOSPODARCZY

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Izabela Szwiergiel, Leszno
Uzasadnienie wyboru Wybrany kandydat odpowiada wymaganiom powyższego stanowiska pracy.
Kandydat zostanie zatrudniony na ww. stanowisku 1 października 2022 roku.
Szczegóły
Stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - KIEROWNIK GOSPODARCZY
Miejsce pracy Zespół Szkół Technicznych-CKZiU w Lesznie im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, ul. Narutowicza 74a, 64-100 Leszno
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert sekretariat Zespołu Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, ul. Narutowicza 74a, 64-100 Leszno
Status rozstrzygnięte

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902) Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty 
ul. Narutowicza 74a ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w ZST-CKZiU w Lesznie

Kierownik gospodarczy

wymiar zatrudnienia – pół etatu

WYMAGANIA  NIEZBĘDNE  PRZYSTĄPIENIA  DO  KONKURSU

1. obywatelstwo polskie,

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

3. osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe

4. nieposzlakowana opinia,

5. wykształcenie wyższe lub średnie o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonanie  zadań na  stanowisku

6. staż pracy

    -  2 lata dla osób z wykształceniem wyższym

    -  4 lata dla osób z wykształceniem średnim

7. osoba kandydująca posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku

 

WYMAGANIA DODATKOWE

1. Doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowych,

2. Znajomość przepisów : prawa budowlanego, ustawy o zamówieniach publicznych, prawo pracy

3. Znajomość programów: MS Office ( Word, Excel), Vulcan – inwentarz,

4. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność, sumienność

PRZEWIDYWANY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

1. Zapewnienie zabezpieczenia mienia placówki ( współpraca z firmami obsługującymi systemy alarmowe i firmami ochrony, itp.), prowadzenie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia mienia placówki, prowadzenie ksiąg budowlanych;

2. Zapewnienie techniczne funkcjonowania obiektów poprzez zabezpieczenie dostaw mediów na  zasadzie zawartych umów, właściwej konserwacji instalacji i osprzętu, nadzorowanie i usuwanie usterek;

3. Organizowanie i nadzorowanie prac związanych z inwentaryzacją majątku placówki, prowadzenie inwentarza środków ( elektroniczna księga);

4. Zaopatrzenie placówki w artykuły biurowe, sprzęt, środki czystości i inne;

5.  Organizacja oraz nadzorowanie pracy pracowników obsługi;

6. Składanie zamówień do firm zewnętrznych wg potrzeb szkoły i przeprowadzanie zakupów zgodnie z regulaminem zamówień publicznych;

7. Planowanie, nadzorowanie i dokumentowanie prac remontowych;

8. Bieżąca likwidacja zużytego sprzętu;

9. Prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu środków czystości, odzieży i wydawanie wymienionych środków;

10.  Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., oraz wykonywanie zaleceń poinspekcyjnych i pokontrolnych w tym zakresie.

WYMAGANE DOKUMENTY

List motywacyjny
CV
Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania
Dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego
Świadectwa pracy (kserokopie)
Zaświadczenie lekarskie kandydata, że jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku kierownika ds. gospodarczych
Oświadczenie że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne oraz że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych – do pobrania
Oświadczenie Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), którego przepisy mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych( Dz.U. z 2017; poz.60,930) - do pobrania.
WARUNKI PRACY I PŁACY

Zatrudnienie  od 01.10.2022 r.  na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony
Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.10.2021r. 
(Dz. U. 2021  poz. 1960) oraz regulaminem wynagradzania pracowników 
w ZST-CKZiU w Lesznie z dnia  09.11.2017r.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Koperta z dokumentami powinna być zaklejona i opisana „Nabór na stanowisko urzędnicze - „kierownik ds. gospodarczych ”. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne przejdą do dalszego etapu rekrutacji. Z osobami, które zakwalifikują się będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Miasta Leszna oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku ZST-CKZiU.

Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZST-CKZiU w Lesznie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

Termin składania ofert: 25.08.2022r. (do godz. 15.00). O terminie decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły.

Załączniki

Powiadom znajomego