W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Sławomir Kryjom, Leszno
Uzasadnienie wyboru Treść uzasadnienia w załączniku.
Szczegóły
Stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie
Miejsce pracy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 64-100 Leszno, ul. Strzelecka 7
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, 64-100 Leszno, ul. K. Karasia 15
Status rozstrzygnięte

PREZYDENT MIASTA LESZNA

ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

 

Dyrektora gminnej jednostki organizacyjnej

– Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie


z siedzibą: ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno

 

 1. Wymagania niezbędne od kandydatów:

a)     obywatelstwo polskie,

b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)    nieposzlakowana opinia,

e)     wykształcenie wyższe magisterskie,

f)     udokumentowany minimum 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata stażu pracy na stanowiskach kierowniczych,

g)    przedstawienie pisemnej koncepcji funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie.


2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

a)     umiejętność zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi,

b)    studia podyplomowe o kierunkach związanych z organizacją i zarządzaniem,

c)     doświadczenie w zarządzaniu obiektami sportowymi i organizacji imprez masowych,

d)    znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o sporcie, o bezpieczeństwie imprez masowych,  kodeks postępowania administracyjnego, Prawo zamówień publicznych,

e)     komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność.


3. Zadania wykonywane na stanowisku - dyrektor będzie odpowiedzialny m.in. za:

a)     planowanie, organizowanie i nadzorowanie prawidłowego działania MOSiR,

b)    realizacja zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym jednostki,

c)     reprezentowanie MOSiR na zewnątrz,

d)    planowanie i wykonywanie budżetu jednostki,

e)     załatwianie spraw i podejmowanie decyzji w granicach posiadanych upoważnień,

f)     kierowanie pracą oraz sprawowanie kontroli zarządczej,

g)    określanie organizacji wewnętrznej, zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz wykonywanie innych obowiązków pracodawcy,

h)     utrzymywanie we właściwym stanie technicznym administrowanych obiektów sportowych i rekreacyjnych,

i)      współpraca z klubami sportowymi, szkołami i stowarzyszeniami w zakresie udostępniania obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych MOSiR,

j)      prowadzenie inwestycji i remontów w administrowanych obiektach.


4. Wymagane dokumenty:

a)     wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

b)    list motywacyjny,

c)     pisemna koncepcja funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie,

d)    życiorys (CV),

e)     kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganego: wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu – wymienione w pkt 1e i pkt 1f),

f)     oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),

g)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach.


5. Warunki pracy na stanowisku:

a)     miejsce pracy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno,

b)    rodzaj wykonywanej pracy: kierownicze stanowisko urzędnicze,

c)     wymiar czasu pracy: pełen etat,

d)    październik 2016 r.


Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Kadr i Płac Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub  pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: dot. naboru – Dyrektor MOSiR w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą).


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, jak również nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.


Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 %.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.


Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy spełnili wymagania niezbędne i zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji oraz kandydatów, którzy nie spełnili wymagań niezbędnych i nie zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji przechowuje się w komórce merytorycznej, tj. Biurze Kadr i Płac do momentu przekazania ich do archiwum zakładowego, w którym ww. dokumenty przechowuje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Załączniki

Powiadom znajomego