W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY-Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej - Inżynier Miejski

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Uzasadnienie przedstawiono w Informacji o wynikach naboru.
Szczegóły
Stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY-Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej - Inżynier Miejski
Miejsce pracy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Obsługi (parter) lub w Biurze Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
Status rozstrzygnięte

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej – Inżynier Miejski


1.     Wymagania niezbędne od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie budownictwa,
6) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie,
7) posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym w administracji rządowej lub samorządowej,
8) znajomość ustaw: o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym, o drogach publicznych, o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym, o finansach publicznych, o dostępie do informacji publicznej, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych aktów prawnych.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
1) doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z przygotowaniem i realizacją inwestycji,
2) doświadczenie zawodowe w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie,
3) znajomość obowiązujących norm i branżowych warunków technicznych,
4) umiejętność: zarządzania zasobami ludzkimi, pracy pod presją czasu, pracy w zespole, analitycznego oraz logicznego myślenia, korzystania i stosowania przepisów prawa, stosowania własnej oceny w wyborze rozwiązań, zdolność do samodzielnego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji kierując się wiedzą i staranną oceną,
5) znajomość obsługi: komputera (programy Word, Excel) i urządzeń biurowych.

3. Zadania wykonywane na stanowisku – pracownik nadzoruje zadania dotyczące m. in.: koordynacji planów rozwoju infrastruktury miejskiej, koordynacji działalności zarządców wszystkich branż infrastruktury w zakresie realizowanych przez nich na terenie Miasta prac inwestycyjnych i remontowych, koordynacji prac inwestycyjnych i remontowych realizowanych na terenie Miasta ze środków inwestorów prywatnych, współdziałania z odpowiednimi wydziałami Urzędu, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz właścicielami infrastruktury na terenie Miasta, koordynacji i nadzoru nad pracami inwestycyjnymi i remontowymi realizowanymi przez Urząd i miejskie jednostki organizacyjne, współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej i transportowej z uwzględnieniem transportu zbiorowego, współpracy z administracją rządową w zakresie współdziałania i rozwoju infrastruktury drogowej i transportowej Miasta, sprawowania nadzoru nad sprawami związanymi z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych, współdziałania w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwie z innymi organami, inicjowania i udziału w realizacji zadań zmierzających do poprawy funkcjonowania Miasta, w tym dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, rozwiązań komunikacyjnych, działań pro-ekologicznych, a także rozwoju i utrzymania terenów zielonych.

4. Aplikacja musi zawierać (wymagane dokumenty):
1) list motywacyjny,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
3) oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o braku zakazu pełnienia funkcji z dysponowaniem środkami publicznymi oraz  dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną wynikającą z RODO – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wymienione: w pkt. 1 ppkt. 5),
5) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane uprawnienia zawodowe wymienione w pkt 1 ppkt. 6),
6) dokumenty potwierdzające staż pracy wymieniony w pkt. 1 ppkt. 7) – kserokopie świadectw pracy lub oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu, w przypadku trwającego zatrudnienia, lub inne dokumenty,
7) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe wymienione w pkt 2  ppkt 1) i 2).

Do dokumentów aplikacyjnych proszę nie dołączać CV. 

5. Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy: ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno, 
b) rodzaj wykonywanej pracy: kierownicze stanowisko urzędnicze, 
c) wymiar czasu pracy: 1 etat,
d) data rozpoczęcia pracy: sierpień 2024 r.
e) wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Leszna.

Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać w biurze obsługi Urzędu Miasta Leszna lub w Biurze Kadr i Płac Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, lub za pośrednictwem poczty  na  adres  Urzędu z dopiskiem: dot. naboru – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej – Inżynier Miejski  w terminie do 24 czerwca 2024 roku do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą -  decyduje data wpływu do Urzędu).

Dokumenty aplikacyjne nie są przyjmowane poza ogłoszeniem o naborze, poza wyżej wyznaczonym terminem oraz w innych formach, niż wskazane w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy nie dostarczą wszystkich wymaganych dokumentów lub nie spełniają wymogów formalnych (niezbędnych) nie będą brali udziału w kolejnych etapach procesu rekrutacji. W przypadku pytań dotyczących naboru prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (65) 529 81 34.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można kontaktować się za pomocą adresu: iod@leszno.pl.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 % (na podstawie art. 13 a ust. 2 ustawa o pracownikach samorządowych).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.leszno.pl  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w holu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.

Dokumenty aplikacyjne kandydata zawierające dane osobowe, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji i zatrudniony, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a po tym czasie zostaną zniszczone komisyjnie w oparciu o protokół zniszczenia (w tym okresie zainteresowany kandydat może osobiście odebrać dokumenty aplikacyjne – odbiór dokumentów uniemożliwia ich ponowne wykorzystanie).
Dokumenty dotyczące przebiegu procesu naboru będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego (okres ustalony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). 

Załączniki

Powiadom znajomego