W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczo - Budowelanych im. Synów Pułku w Lesznie

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczo - Budowlanych im. Synów Pułku w Lesznie
Miejsce pracy Zespół Szkół Rolniczo - Budowlanych im. Synów Pułku w Lesznie, ul. 1-go Maja 1, 64-100 Leszno
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Wydział Edukacji Urzędu Miasta Leszna, ul. Słowiańska 63, piętro II, pok. nr 7
Status w trakcie rozstrzygania

 

Prezydent Miasta Leszna
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkół Rolniczo – Budowlanych im. Synów Pułku w Lesznie.

 

Organ prowadzący szkołę: Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno,
Nazwa i adres placówki: 
Zespół Szkół Rolniczo - Budowlanych im. Synów Pułku w Lesznie ul. 1-go Maja 1, 64-100 Leszno.                                                    

 
1.      Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §3 ust. 1 lub §6 lub §12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2023 r. poz. 2578).

 2.      Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428),  oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

a)     uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju zespołu publicznych szkół,
b)     życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
-         stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub 
-         stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, lub 
-         stażu pracy w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
c)     oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
-         imię (imiona) i nazwisko,
-         datę i miejsce urodzenia,
-         obywatelstwo,
-         miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
d)     poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b), świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
e)     poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
f)      w przypadku cudzoziemca poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
-         dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672 ze zm.), lub
-         dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
-         dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
g)     poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h)     oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j)      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności           za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 104),
k)     oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2024 r. poz. 273) – w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
l)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
m)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n)     w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze  zm.),
o)     oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych. 

3.      Oferty należy składać osobiście w terminie do dnia 04 kwietnia 2024 r. do godz. 14.00 w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna, ul. Słowiańska 63, piętro II, pok. nr 7, w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs – Zespół Szkół Rolniczo – Budowlanych im. Synów Pułku w Lesznie”.

4.      Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

5.     Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Leszna.  

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem postepowania. 
Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit. d-g, l i m. 
Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być przez niego własnoręcznie podpisane. Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmianę.

 

 

 

 

Powiadom znajomego