W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (cudzoziemcy)

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich
Ewidencja Ludności
ul. Wałowa 5 (pokój nr 4 na parterze, stanowiska 4-6)
tel. 65 529 81 71 / fax. 65 529 81 73

 

Godziny przyjmowania klientów:

Poniedziałek 07:30 – 15:00
Wtorek 07:30 – 15:00
Środa 07:30 – 15:00
Czwartek 07:30 – 15:00
Piątek 07:30 – 15:00

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Osoba obowiązana do dokonania obowiązku meldunkowego.

 1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 2. Członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 3. Cudzoziemiec niewymieniony w pkt 1 i 2, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Uwaga! Deklarowany przez cudzoziemca niewymienionego w pkt 1 i 2 okres pobytu czasowego pod określonym adresem nie może przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec ten może legalnie przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.

 

Obowiązku meldunkowego można dopełnić:

 • osobiście w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport;
 • przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu (wzór pełnomocnictwa do pobrania w załącznikach);
 • w formie dokumentu elektronicznego* przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Do formularza elektronicznego należy dołączyć: dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu. Ponadto obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.
  Zameldowania w formie dokumentu elektronicznego można dokonać poprzez stronę prowadzoną przez Ministerstwo Cyfryzacji: www.obywatel.gov.pl

W stosunku do cudzoziemców niebędących obywatelami państw UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej, a także członkiem rodziny takiego obywatela, pozostaje konieczność wykonania obowiązku meldunkowego tradycyjnie w organie gminy.

 • rodzic lub opiekun prawny wykonuje obowiązek meldunkowy za osoby, które:
  - nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
  - mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

 

Uwagi:

 • Zameldowanie ma wyłącznie charakter ewidencyjny i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w lokalu.
 • Cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku meldunkowego, jeżeli okres ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.
 • Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, który nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku meldunkowego, podlega karze grzywny.

 

Wymagane dokumenty:

 • druk meldunkowy potwierdzony przez właściciela, wynajmującego lub najemcę;
 • ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo osoby meldującej się;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub lokalu (np. umowa cywilnoprawna, odpis księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu);
 • pełnomocnictwo (w przypadku działania jako pełnomocnik) oraz dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

 

Opłaty:

Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.
 • Zaświadczenia o zameldowaniu:
  - Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania. Zaświadczenie to wolne jest od opłaty skarbowej.
  - Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednakże nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania. Zaświadczenie jako wydawane na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.


 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Załączniki

Powiadom znajomego