W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Miasto Leszno ogłasza przetarg publiczny pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego: Smart Fortwo CDI, nr rej. PL 63113, rok prod. 2008

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego

Miasto Leszno ogłasza przetarg publiczny pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego: Smart Fortwo CDI, nr rej. PL 69113, rok prod. 2008

Postępowanie przetargowe przeprowadzone zostanie na warunkach opisanych w Ogłoszeniu.

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego

Miasto Leszno, Adres: ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, e-mail: um@leszno.pl

2. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu

1) Postępowanie przetargowe prowadzone jest w siedzibie Sprzedającego przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

2) Pisemną ofertę przetargową, sporządzoną zgodnie z wymogami opisanymi w pkt. 6 Ogłoszenia, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.07.2023 r. do godz. 11:00.

 

3) Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.07.2023 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Sprzedającego przy ul. Słowiańskiej 16 w  Lesznie

3. Przedmiot przetargu

Przedmiotem sprzedaży w procedurze przetargowej jest używany samochód osobowy o

następujących parametrach:

 

1) Marka: Smart,

2) Model: Smart Fortwo CDI MR’07

3) Wersja: Passion

3) nr rej. PL 69113,

4) pierwsza rejestracja – 22.10.2008,

5) rodzaj nadwozia – hatchback 3 drzwiowy,

6) rodzaj kabiny – zamknięta,

7) VIN – WME4513001K156800,

8) kolor kabiny – srebrny/niebieski,

9) skrzynia biegów – automatyczna,

10) pojemność silnika/moc: 799/33 kW,

11) dop. masa całkowita – 1050 kg,

12) jednostka napędowa – z zapłonem samoczynnym,

13) liczba osi/rodzaj napędu – 2/przedni

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć samochód będący przedmiotem sprzedaży

Pojazd będący przedmiotem przetargu można oglądać w dniu 04.07.2023 r. na terenie Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie, ul. Norwida 4, 64-100 Leszno, po uprzednim zgłoszeniu mailowym chęci oględzin z osobą upoważnioną do kontaktów po stronie Sprzedającego.

Dodatkowe informacje o pojeździe będącym przedmiotem przetargu można uzyskać kierując zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: mzd@leszno.pl

5. Cena wywoławcza

Cena wywoławcza wynosi: 4500,- zł

Oferta zawierająca niższą cenę od ceny wywoławczej podlega odrzuceniu.

Cenę wywoławczą pojazdu stanowi jego wartość rynkowa.

6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta

Oferta przetargowa sporządzona winna zostać pod rygorem nieważności w formie pisemnej,

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

 

Oferta musi zawierać:

1) imię, nazwisko, adres oferenta, PESEL lub NIP, numer telefonu kontaktowego i adres email - w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczna, lub też nazwę/ firmę i siedzibę oferenta, NIP, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail- w przypadku, gdy oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej                                                                                               2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty                                                                                                                   3) datę sporządzenia oferty oraz czytelny podpis oferenta, a w przypadku, gdy oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej podpis lub podpisy osób uprawnionych do reprezentowania oferenta, zgodnie z aktualnym w chwili składania oferty dokumentem rejestrowym. Jeżeli z danych rejestrowych nie wynika upoważnienie osoby składającej ofertę do reprezentowania oferenta należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, z którego wynika uprawnienie do złożenia oferty w przetargu - w oryginale lub potwierdzonej przez mocodawcę lub notarialnie kopii.                                                                                                                   4) w przypadku, gdy oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej do oferty należy dołączyć aktualny, to jest sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty, odpis z właściwego rejestru lub też wskazać w ofercie adres strony internetowej bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych, w szczególności rejestru publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z której Sprzedający może samodzielnie pobrać wskazany dokument. Odpis należy złożyć w oryginalne lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta kopii. Oryginalny wydruk z internetowego rejestru nie wymaga poświadczenia.                                                                                                                                                         5) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym samochodu będącego przedmiotem przetargu i nie wnosi do niego uwag albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem przedmiotowego pojazdu, a także oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.                                                      6) zobowiązanie oferenta do wpłacenia zaoferowanej ceny zgodnie z warunkami opisanymi w Ogłoszeniu.                                                                                                                                                                    7) oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca

Pisemną ofertę, sporządzoną zgodnie z warunkami opisanymi w pkt 7 Ogłoszenia i zawierającą wszystkie wymagane elementy, oświadczenia i załączniki, należy złożyć w zaklejonej kopercie na adres siedziby Sprzedającego: Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno,                         w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 lipca 2023 r. do godziny 11:00.

 

Koperta musi zostać opisana dopiskiem: „Oferta na zakup samochodu osobowego’’.

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Sprzedającego, w kancelarii na parterze siedziby

lub też za pośrednictwem operatora pocztowego/ kuriera.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone. O terminie złożenia oferty rozstrzyga chwila wpływu do Sprzedającego.

 

Termin związania ofertą wynosi 14 dni od dnia otwarcia ofert.

8. Warunki przetargu i zastrzeżenia

1) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty,

bez podania przyczyny.

2) Przetarg publiczny, w danej części, może się odbyć, jeżeli zostanie złożona co najmniej

jedna ważna oferta.

3) Warunkiem ważności oferty jest, by oferowana cena nabycia pojazdu nie była niższa od

ceny wywoławczej określonej w Ogłoszeniu.

4) Oferent jest uprawniony do wycofania oferty poprzez złożenie przed ustalonym terminem otwarcia ofert na adres siedziby Sprzedającego, w sposób opisany dla złożenia oferty, pisemnego oświadczenia oferenta o wycofaniu złożonej oferty. Oświadczenie musi zostać opatrzone podpisem osoby fizycznej, jeżeli jest ona oferentem lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

5) Sprzedający odrzuca ofertę, jeżeli:

a) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu.

b) nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub

budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do

uznania jej za nową ofertę.

6) Sprzedający zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.

7) Przetarg wygra oferent, który zaoferuje najwyższą cenę - kryterium oceny ofert stanowi

cena 100%. Ocena zostanie dokonana wg wzoru:

Najwyższa oferowana cena nabycia pojazdu / Cena nabycia pojazdu badanej oferty

8) Jeśli kilku oferentów zaoferuje tą samą cenę, Sprzedający będzie kontynuował przetarg

pomiędzy oferentami, którzy złożyli oferty równorzędne, w formie licytacji (aukcji), określając

kwotę minimalnego postąpienia.

9) Jeżeli oferenci, którzy złożyli jednakowe ceny nabycia pojazdu będą obecni na otwarciu

przetargu, licytacja zostanie przeprowadzona bezpośrednio po ocenie ofert przetargowych.

10) W przypadku nieobecności na otwarciu ofert któregokolwiek z oferentów, którzy złożyli

oferty równorzędne, Sprzedający wyznaczy termin i miejsce licytacji, o którym zawiadomi

tych oferentów. Licytacja odbędzie się w terminie związania złożonymi ofertami.

11) W toku licytacji oferty będą składane ustnie, zgodnie z ustaloną kwotą minimalnego

postąpienia. Oferta złożona w trakcie licytacji przestaje wiązać, gdy inny oferent złoży ofertę

korzystniejszą. W przypadku braku kolejnych postąpień Sprzedający udzieli przybicia wiążącej

ofercie. Przybicie zostanie udzielone oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę, a pozostali

oferenci do momentu ogłoszenia tej ceny po raz trzeci nie zaoferują wyższej kwoty. Jeżeli na

licytacji nie pojawi się żaden z oferentów lub też żaden z oferentów nie zaoferuje wyższej

ceny niż złożona w pisemnej ofercie, Sprzedający dokona losowego wyboru oferty pisemnej

spośród ofert o tej samej cenie nabycia pojazdu.

12) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte sprzedawanego samochodu.

13) Sprzedający będzie informował o wyniku przetargu i odrzuceniu oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na adresy e-mail oferentów wskazane w ofertach.

 

9. Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży samochodu

1) Zawarcie umowy nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty.

2) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3) Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny jego nabycia.

4) Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

 

10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Ur. UE L 119 z 04.05.2016,str. 1), dalej „RODO” informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Miasto Leszno reprezentowane przez Prezydenta Miasta Leszna z siedziba przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno.

Z Administratorem można kontaktować się:

·         pisemnie na adres ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno;

·         telefonicznie dzwoniąc pod numer 65 529 81 00;

·         za pomocą poczty elektronicznej um@leszno.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@leszno.pl.

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem przetargu publicznego na sprzedaż samochodu ciężarowego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również zawarcia umowy i archiwizacji dokumentacji z przeprowadzonego przetargu publicznego, na podstawie:

·         ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;

·         ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

·         ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

·         ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

co wypełnia legalność przesłanek przetwarzania danych opisaną w art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem, w szczególności w zakresie usług wsparcia prawnego czy informatycznego.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do zweryfikowania prawidłowości  przeprowadzonego przetargu i jego realizacji oraz przez czas archiwizacji wynikający z Instrukcji kancelaryjnej.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne na potrzeby udziału w niniejszym przetargu. Konsekwencja niepodania danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w przetargu oraz brak możliwości zawarcia umowy. 

7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8. Posiadają Państwo:

- prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;

- prawo do sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO;

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Państwu:

- prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 

- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie ar. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

 

 

Załączniki:

1. Wzór formularza oferty (załącznik nr 1).

2. Istotne postanowienia umowy (załącznik nr 2).

 

Załączniki

Wzór umowy docx, 16 kB

Powiadom znajomego