W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Miasto Leszno ogłasza przetarg publiczny pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego: Smart Fortwo CDI, nr rej. PL 63113, rok prod. 2008

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego

Miasto Leszno ogłasza przetarg publiczny pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego: Smart Fortwo CDI, nr rej. PL 69113, rok prod. 2008

Postępowanie przetargowe przeprowadzone zostanie na warunkach opisanych w Ogłoszeniu.

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego

Miasto Leszno, Adres: ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, e-mail: um@leszno.pl

2. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu

1) Postępowanie przetargowe prowadzone jest w siedzibie Sprzedającego przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

2) Pisemną ofertę przetargową, sporządzoną zgodnie z wymogami opisanymi w pkt. 6 Ogłoszenia, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2023 r. do godz. 11:00.

 

3) Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.05.2023 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Sprzedającego przy ul. Słowiańskiej 16 w  Lesznie

3. Przedmiot przetargu

Przedmiotem sprzedaży w procedurze przetargowej jest używany samochód osobowy o

następujących parametrach i stanie technicznym:

 

1) Marka: Smart,

2) Model: Smart Fortwo CDI MR’07

3) Wersja: Passion

3) nr rej. PL 69113,

4) pierwsza rejestracja – 22.10.2008,

5) rodzaj nadwozia – hatchback 3 drzwiowy,

6) rodzaj kabiny – zamknięta,

7) VIN – WME4513001K156800,

8) kolor kabiny – srebrny/niebieski,

9) skrzynia biegów – automatyczna,

10) pojemność silnika/moc: 799/33 kW,

11) dop. masa całkowita – 1050 kg,

12) jednostka napędowa – z zapłonem samoczynnym,

13) liczba osi/rodzaj napędu – 2/przedni

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć samochód będący przedmiotem sprzedaży

Pojazd będący przedmiotem przetargu można oglądać w dniu 15.05.2023 r. na terenie Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie, ul. Norwida 4, 64-100 Leszno, po uprzednim zgłoszeniu mailowym chęci oględzin z osobą upoważnioną do kontaktów po stronie Sprzedającego.

Dodatkowe informacje o pojeździe będącym przedmiotem przetargu można uzyskać kierując zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: mzd@leszno.pl

5. Cena wywoławcza

Cena wywoławcza wynosi: 4500,- zł

Oferta zawierająca niższą cenę od ceny wywoławczej podlega odrzuceniu.

Cenę wywoławczą pojazdu stanowi jego wartość rynkowa.

6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta

Oferta przetargowa sporządzona winna zostać pod rygorem nieważności w formie pisemnej,

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

 

Oferta musi zawierać:

1) imię, nazwisko, adres oferenta, PESEL lub NIP, numer telefonu kontaktowego i adres email - w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczna, lub też nazwę/ firmę i siedzibę oferenta, NIP, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail- w przypadku, gdy oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej                                                                                               2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty                                                                                                                   3) datę sporządzenia oferty oraz czytelny podpis oferenta, a w przypadku, gdy oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej podpis lub podpisy osób uprawnionych do reprezentowania oferenta, zgodnie z aktualnym w chwili składania oferty dokumentem rejestrowym. Jeżeli z danych rejestrowych nie wynika upoważnienie osoby składającej ofertę do reprezentowania oferenta należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, z którego wynika uprawnienie do złożenia oferty w przetargu - w oryginale lub potwierdzonej przez mocodawcę lub notarialnie kopii.                                                                                                                   4) w przypadku, gdy oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej do oferty należy dołączyć aktualny, to jest sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty, odpis z właściwego rejestru lub też wskazać w ofercie adres strony internetowej bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych, w szczególności rejestru publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z której Sprzedający może samodzielnie pobrać wskazany dokument. Odpis należy złożyć w oryginalne lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta kopii. Oryginalny wydruk z internetowego rejestru nie wymaga poświadczenia.                                                       5) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym samochodu będącego przedmiotem przetargu i nie wnosi do niego uwag albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem przedmiotowego pojazdu, a także oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.                                                      6) zobowiązanie oferenta do wpłacenia zaoferowanej ceny zgodnie z warunkami opisanymi w Ogłoszeniu.                                                                                                                                                                    7) oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca

Pisemną ofertę, sporządzoną zgodnie z warunkami opisanymi w pkt 7 Ogłoszenia i

zawierającą wszystkie wymagane elementy, oświadczenia i załączniki, należy złożyć w

zaklejonej kopercie na adres siedziby Sprzedającego: Miasto Leszno, Adres: ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2023 r. do godziny 11:00.

 

Koperta musi zostać opisana dopiskiem: „Oferta na zakup samochodu osobowego’’.

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Sprzedającego, w kancelarii na parterze siedziby

lub też za pośrednictwem operatora pocztowego/ kuriera.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone. O terminie złożenia oferty rozstrzyga chwila wpływu do Sprzedającego.

 

Termin związania ofertą wynosi 14 dni od dnia otwarcia ofert.

8. Warunki przetargu i zastrzeżenia

1) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty,

bez podania przyczyny.

2) Przetarg publiczny, w danej części, może się odbyć, jeżeli zostanie złożona co najmniej

jedna ważna oferta.

3) Warunkiem ważności oferty jest, by oferowana cena nabycia pojazdu nie była niższa od

ceny wywoławczej określonej w Ogłoszeniu.

4) Oferent jest uprawniony do wycofania oferty poprzez złożenie przed ustalonym terminem otwarcia ofert na adres siedziby Sprzedającego, w sposób opisany dla złożenia oferty, pisemnego oświadczenia oferenta o wycofaniu złożonej oferty. Oświadczenie musi zostać opatrzone podpisem osoby fizycznej, jeżeli jest ona oferentem lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

5) Sprzedający odrzuca ofertę, jeżeli:

a) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu.

b) nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub

budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do

uznania jej za nową ofertę.

6) Sprzedający zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.

7) Przetarg wygra oferent, który zaoferuje najwyższą cenę - kryterium oceny ofert stanowi

cena 100%. Ocena zostanie dokonana wg wzoru:

Najwyższa oferowana cena nabycia pojazdu / Cena nabycia pojazdu badanej oferty

8) Jeśli kilku oferentów zaoferuje tą samą cenę, Sprzedający będzie kontynuował przetarg

pomiędzy oferentami, którzy złożyli oferty równorzędne, w formie licytacji (aukcji), określając

kwotę minimalnego postąpienia.

9) Jeżeli oferenci, którzy złożyli jednakowe ceny nabycia pojazdu będą obecni na otwarciu

przetargu, licytacja zostanie przeprowadzona bezpośrednio po ocenie ofert przetargowych.

10) W przypadku nieobecności na otwarciu ofert któregokolwiek z oferentów, którzy złożyli

oferty równorzędne, Sprzedający wyznaczy termin i miejsce licytacji, o którym zawiadomi

tych oferentów. Licytacja odbędzie się w terminie związania złożonymi ofertami.

11) W toku licytacji oferty będą składane ustnie, zgodnie z ustaloną kwotą minimalnego

postąpienia. Oferta złożona w trakcie licytacji przestaje wiązać, gdy inny oferent złoży ofertę

korzystniejszą. W przypadku braku kolejnych postąpień Sprzedający udzieli przybicia wiążącej

ofercie. Przybicie zostanie udzielone oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę, a pozostali

oferenci do momentu ogłoszenia tej ceny po raz trzeci nie zaoferują wyższej kwoty. Jeżeli na

licytacji nie pojawi się żaden z oferentów lub też żaden z oferentów nie zaoferuje wyższej

ceny niż złożona w pisemnej ofercie, Sprzedający dokona losowego wyboru oferty pisemnej

spośród ofert o tej samej cenie nabycia pojazdu.

12) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte sprzedawanego samochodu.

13) Sprzedający będzie informował o wyniku przetargu i odrzuceniu oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na adresy e-mail oferentów wskazane w ofertach.

 

9. Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży samochodu

1) Zawarcie umowy nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty.

2) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3) Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny jego nabycia.

4) Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

 

10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Ur. UE L 119 z 04.05.2016,str. 1), dalej „RODO” informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Miasto Leszno reprezentowane przez Prezydenta Miasta Leszna z siedziba przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno.

Z Administratorem można kontaktować się:

·         pisemnie na adres ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno;

·         telefonicznie dzwoniąc pod numer 65 529 81 00;

·         za pomocą poczty elektronicznej um@leszno.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@leszno.pl.

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem przetargu publicznego na sprzedaż samochodu ciężarowego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również zawarcia umowy i archiwizacji dokumentacji z przeprowadzonego przetargu publicznego, na podstawie:

·         ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;

·         ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

·         ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

·         ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

co wypełnia legalność przesłanek przetwarzania danych opisaną w art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem, w szczególności w zakresie usług wsparcia prawnego czy informatycznego.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do zweryfikowania prawidłowości  przeprowadzonego przetargu i jego realizacji oraz przez czas archiwizacji wynikający z Instrukcji kancelaryjnej.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne na potrzeby udziału w niniejszym przetargu. Konsekwencja niepodania danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w przetargu oraz brak możliwości zawarcia umowy. 

7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8. Posiadają Państwo:

- prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;

- prawo do sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO;

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Państwu:

- prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 

- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie ar. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

 


Załączniki:

1. Wzór formularza oferty (załącznik nr 1).

2. Istotne postanowienia umowy (załącznik nr 2).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - wzór formularza oferty

Oferta na zakup samochodu osobowego

Dane oferenta:

Imię i nazwisko lub nazwa/firma:

Adres zamieszkania lub siedziba (kod, miejscowość, ulica):

PESEL ....................................................................NIP.................................................................

Telefon .....................................................E-mail .........................................................................

Odpowiadając na Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego prowadzonym

składam/y niniejszą ofertę i oferuję/my zakup samochodu marki Smart Fortwo CDI, będącego

przedmiotem sprzedaży w przedmiotowym przetargu za cenę: ……………….. złotych

(słownie:…………………………………………………………………………………….)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenia Oferenta:

1. Oświadczam/y, że zapoznałem się/zapoznaliśmy się z warunkami przetargu publicznego

pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodów osobowych i nie wnoszę do niego

zastrzeżeń.

2. Oświadczam/y, że (należy zaznaczyć właściwe lub skreślić co nie dotyczy):

□ zapoznałem się/ zapoznaliśmy się ze stanem faktycznym i prawnym samochodu będącego

przedmiotem przetargu i nie wnoszę/ nie wnosimy do niego uwag, ani też nie będę wnosił/

nie będziemy wnosić do niego zastrzeżeń w sytuacji wygrania przetargu.

□ ponoszę/ponosimy odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze

stanem faktycznym i prawnym samochodu będącego przedmiotem przetargu, to jest nie będę

wnosił/ nie będziemy wnosić do niego zastrzeżeń w sytuacji wygnania przetargu.

3. W przypadku wygrania przetargu zobowiązuję się/ zobowiązujemy się do zawarcia umowy

sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez Sprzedającego.

4. W przypadku wygrania przetargu zobowiązuję się/zobowiązujemy się do zapłacenia

oferowanej ceny nabycia pojazdu zgodnie z warunkami opisanymi w Ogłoszeniu - przelewem

na wskazany rachunek Sprzedającego, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

6. Oświadczam/y, że pozostaję/my związany/ni ofertą przez okres 14 dni od dnia otwarcia ofert.              7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w

niniejszej ofercie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przedmiotowego

postępowania przetargowego oraz zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych

osobowych określonymi w Ogłoszeniu o przetargu publicznym.

 

Leszno, dnia ……………2023 r.

…………………………………

                                                                                                    podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Wzór umowy

 

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY

Zawarta w Lesznie w dniu : ………………… r. pomiędzy :

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15 ; 64-100 Leszno

NIP : 697-22-59-898 ; REGON :  zwanym dalej Sprzedającym , reprezentowanym przez :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

a …………………………………………………………………….. zamieszkały : …………………………………………………………..

nr dowodu osobistego : …………………………………….. PESEL : ………………………………………

zwanym dalej Kupującym.

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego ofertowego zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 406/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14 sierpnia 2018 r.

 

§ 1

Przedmiot umowy

1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa samochód osobowy marki Smart Fortwo CDI, o

numerze rejestracyjnym PL 69113, o numerze identyfikacyjnym (VIN) WME4513001K156800,

wyprodukowany w 2008 roku.

2. Pojazd, o którym mowa w ust. 1, stanowi własność Sprzedającego, jest wolny od wad

prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego nie

toczą się żadne postępowania, którego przedmiotem jest ten pojazd ani nie stanowi on

również przedmiotu zabezpieczenia.

3. Kupujący oświadcza, iż znany mu jest stan techniczny i prawny pojazdu określonego w

ust. 1 oraz że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych roszczeń do Sprzedającego.

4. Kupujący dokonał sprawdzenia oznakowania pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie

wnosząc żadnych zastrzeżeń.

 

§ 2

Zapłata ceny i warunki płatności

1. Tytułem zapłaty ceny za samochód osobowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, Kupujący zapłaci Sprzedającemu kwotę ………………… zł brutto (słownie …………………………………………………………….. zł),

płatną w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Nabywca zapłaci cenę nabycia pojazdu określoną w ust. 1 przelewem na rachunek

Sprzedającego prowadzony przez PKO o numerze: 18 1010 1010 0025 6722 3100 0000 (PLN),

3. Brak zapłaty przez Kupującego ceny nabycia pojazdu w terminie wskazanym w ust. 1

upoważnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.

 

 

 

 

 

§ 3

Wydanie przedmiotu umowy

1. Wydanie samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1, nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu

przez Kupującego ceny nabycia pojazdu Sprzedającemu.

2. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia pojazdu.

3. Miejscem wydania przedmiotowego samochodu będzie miejsce jego postoju w

Miejskim Zakładzie Zieleni w Lesznie, ul. Norwida 4, 64-100 Leszno.                                                            Wraz z pojazdem Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane przez niego dokumenty dotyczące pojazdu

4. Wydanie pojazdu wraz z dokumentami nastąpi na podstawie protokołu zdawczo -

odbiorczego podpisanego przez Kupującego i Sprzedającego. Z chwilą podpisania protokołu

rzeczonego na Kupującego przechodzą wszelkie prawa i obowiązki związane z przedmiotem

umowy.

5. Wydanie pojazdu nastąpi w dniu roboczym.

§ 4

Dane osobowe

1. Strony w celu realizacji czynności objętych umową udostępniają dane osobowe

pracowników w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji umowy, w tym: imię i

nazwisko, stanowisko, adres email, nr telefonu.

2. Strony zobowiązują się do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązku

informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), dalej jako

RODO.

3. Strony zobowiązują się, przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia

poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających

adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem

danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Strony wyznaczają następujące osoby uprawnione do kontaktów w związku z realizacją

niniejszej Umowy:

a) po stronie Sprzedającego: .............................................., tel.: ......... , e-mail: .................

b) po stronie Kupującego:.............................................., tel.: ......... , e-mail:..................

2. Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Kupującego.

3. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd

właściwy dla siedziby Sprzedającego.

4. Za dzień roboczy Strony uważają każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem

niedziel, sobót, świąt i dni wolnych ustawowo.

5. Prawem właściwym dla oceny umowy jest prawo polskie.                                                                              6. Nabywca nie może dokonać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub obowiązków wynikających z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.

7. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia umowy staną się nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia umowy pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych stosunkach Stron. W przypadku nieważności lub bezskuteczności jednego lub więcej postanowień umowy, Strony zobowiązują się zgodnie dążyć do ustalenia takiej treści umowy, która będzie optymalnie odpowiadała zgodnym intencjom Stron, celowi i przeznaczeniu umowy oraz zaistniałym okolicznościom.

8. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.                                   9. W zakresie nieuregulowanym mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964

r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.).

10. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla

Sprzedającego i jeden dla Nabywcy.

 

 

 

 

SPRZEDAJĄCY                                                                                                                  KUPUJĄCY

Załączniki

Powiadom znajomego