W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

Informacje ogólne:

Wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych jest obowiązany po wykonaniu prac przekazać powstałe materiały lub informacje o tych materiałach do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dokumentacja przekazywana jest do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, który przyjął zgłoszenie o wykonaniu pracy geodezyjnej i kartograficznej. Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawiadamia organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne lub prace kartograficzne, o zakończeniu tych prac. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii. Weryfikacji nie podlegają zbiory danych lub inne materiały stanowiące wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonanych w związku z realizacją zamówienia publicznego przez Głównego Geodetę Kraju lub organy administracji geodezyjnej i  kartograficznej, a także przez inne podmioty działające z upoważnienia tych organów. Wyniki weryfikacji utrwala się w protokole. Podstawę do przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik weryfikacji albo dokument potwierdzający odbiór tych zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju lub organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.

 

Wymagane dokumenty:

1.  Zawiadomienie o wykonaniu prac geodezyjnych lub kartograficznych.

2.  Operat Techniczny zawierający dokumentację z wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty można wnosić:


1. osobiście:

Urząd Miasta Leszna, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Aleje Jana Pawła II 23  (pokój nr 101 – 1 piętro)

tel. 65 529 82 01

 

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek 7:30-17:00

wtorek-piątek 7:30-15:30

 

2. tradycyjną pocztą:

Urząd Miasta Leszna, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Aleje Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno

lub  Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

 

3. e-dokument:

dokumenty przesłane drogą elektroniczną powinny być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym potwierdzonym profilem zaufanym.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta Leszna:

a) Przez ESP Urzędu Miasta Leszna. W celu wniesienia podania w postaci elektronicznej przez platformę ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie ePUAP. Doręczenie podania w formie elektronicznej na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą zostanie poświadczone Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO). UPO jest automatycznie wytworzone przez system i zawiera pełną nazwę podmiotu publicznego, datę i czas jego nadania. Uwaga! Już sam fakt wysłania pisma (podania) na ESP urzędu rozpocznie komunikację obywatela z urzędem drogą elektroniczną. Nie będzie już wymagane uzyskiwanie dodatkowej zgody na ten rodzaj komunikacji obywatela z urzędem.

b) Wysłać za pomocą poczty elektronicznej dokument, podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, na adres geodezja@leszno.pl Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt a.

c) Za pomocą portalu internetowego systemu GEO-INFO i.Kerg.


Opłaty: 

Wolne od opłat.

 

Termin i sposób realizacji:

Weryfikacja materiałów przekazanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych następuje zgodnie z art. 35 KPA niezwłocznie,  nie dłużej niż w ciągu miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 2 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji organ zwraca wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych przekazane przez niego zbiory i materiały wraz z protokołem weryfikacji zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych ma prawo w terminie 14 dni od dnia trzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji.

Jeżeli organ nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę, od której przysługuje wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. 

 

Uwagi:

Korzystanie z portalu internetowego i.Kerg jest możliwe po podpisaniu umowy, której wzór jest dostępny  w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta Leszna Aleje Jana Pawła II 23  (pokój nr 107 – 1 piętro).

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 725 ze zm.),

2. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183),

3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (tekst jednolity Dz. U z 2019r., poz. 434).

4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 11 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 924).

Formularze do pobrania:


ZAWIADOMIENIEo przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

 

Załączniki

Powiadom znajomego