W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Zmiana klasyfikacji gleboznawczej gruntów

Informacje ogólne:

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 520) to podział gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych gleb.  

Wymagane dokumenty: 

Wniosek właściciela/ władającego nieruchomościami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.

Wniosek należy uzasadnić, tzn. wskazać powód żądania przeprowadzenia klasyfikacji (dotyczy gruntów, dla których klasyfikacja została już dokonana).

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Wnioski można wnosić:

1. osobiście:

Urząd Miasta Leszna, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Aleje Jana Pawła II 21, parter, pok. nr 6

tel. 65 529 82 10

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek 7:30-17:00

wtorek-piątku 7:30-15:30

2. tradycyjną pocztą:

Urząd Miasta Leszna, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Aleje Jana Pawła II 21

64-100 Leszno

lub 

Urząd Miasta Leszna

ul. Kazimierza Karasia 15

64-100 Leszno

3. e-dokument:

dokumenty przesłane drogą elektroniczną powinny być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 262) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta Leszna:

a) Przez ESP Urzędu Miasta Leszna. W celu wniesienia podania w postaci elektronicznej przez platformę ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie ePUAP. Doręczenie podania w formie elektronicznej na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą zostanie poświadczone Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO). UPO jest automatycznie wytworzone przez system i zawiera pełną nazwę podmiotu publicznego, datę i czas jego nadania. Uwaga! Już sam fakt wysłania pisma (podania) na ESP urzędu rozpocznie komunikację obywatela z urzędem drogą elektroniczną. Nie będzie już wymagane uzyskiwanie dodatkowej zgody na ten rodzaj komunikacji obywatela z urzędem.

b) Wysłać za pomocą poczty elektronicznej dokument, podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, na adres geodezja@leszno.pl Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt a.

 

Opłaty:

1.  Opłata skarbowa:

  • za wydanie decyzji – 10 zł zgodnie z częścią I Załącznika – kolumna 2 pkt 53 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783),
  • od wydania poświadczonej kopii decyzji o ustaleniu klasyfikacji należy uiścić opłatę w wysokości 5 zł od 1 strony dokumentu

2.  Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

3.  Opłatę skarbową należy dokonać:

  • na rachunek bankowy: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, nr konta 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513,
  • w kasie Urzędu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II nr 23 lub w kasie Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15.

4.  Wnioskodawca ponosi koszty związane z przeprowadzeniem czynności klasyfikacyjnych w terenie wykonanych przez upoważnionego klasyfikatora wyłonionego przez Prezydenta Miasta Leszna w drodze zamówienia publicznego.

5.  Pełnomocnictwo do występowania w imieniu właściciela/władającego podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

6.  Zgodnie z załącznikiem cz. IV pkt. 3 do ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635 ze zm.) zwolnione z zapłaty opłaty skarbowej jest złożenie pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin i sposób realizacji:

Klasyfikacji gleboznawczej dokonuje się w drodze postępowania administracyjnego, do którego mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. W toku postępowania organ zleca klasyfikatorowi gruntów wykonanie opracowania dot. ustalenia rodzaju użytku gruntowego lub/oraz klasy bonitacyjnej gleby. W wyniku przeprowadzonego postępowania wydana zostaje decyzja, która stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany danych ewidencji gruntów i budynków.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:

1. W przypadku osób prawnych do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uprawnienie osoby, która podpisała wniosek, do reprezentowania właściciela (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego).
2. Gleboznawczą klasyfikacją obejmuje się wyłącznie grunty rolne i leśne.
3. Gleboznawczą klasyfikację z urzędu przeprowadza się w uzasadnionych przypadkach określonych w rozporządzeniu:

  • na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane
  • na gruntach zmeliorowanych – po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych,
  • na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym,
  • na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych – w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji, 
  • po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego
  • po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 

Podstawa prawna:


1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 520 ze zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246).
3. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Formularz do pobrania:

 Wniosek o ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów


Załączniki

Powiadom znajomego