Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Podział nieruchomości

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Geodezja

Komórka odpowiedzialna Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Treść

Informacje ogólne:

Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny (tj. na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego) oraz z urzędu, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późniejszymi zmianami) i § 2.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663).

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych o podział nieruchomości skierowany do Prezydenta Miasta Leszna.

Właściciele albo użytkownicy wieczyści nieruchomości ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie mogą złożyć zgodny wniosek o ich połączenie i ponowny podział na działki gruntu, jeżeli przysługują im jednorodne prawa do tych nieruchomości. W tym przypadku oprócz załączników wskazanych poniżej, w pkt 2, do wniosku dołącza się, złożone w formie aktu notarialnego, zobowiązanie do dokonania zamiany, wzajemnego przeniesienia praw do części nieruchomości, które weszły w skład nowo wydzielonych działek gruntu. 

W przypadku dokonywania podziałów nieruchomości, o których mowa w art. 93 ust. 2a, art. 95 oraz art. 98 b ustawy o gospodarce nieruchomościami, we wniosku należy wskazać cel dokonania podziału nieruchomości.

2. Załączniki:

1) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej) albo oświadczenie wnioskodawcy przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,

 1. odpis z rejestru przedsiębiorców (w przypadku spółek prawa handlowego, spółdzielni, przedsiębiorstw),
 2. w przypadku wniosku o połączenie i ponowny podział należy dołączyć, złożone w formie aktu notarialnego, zobowiązanie do dokonania zamiany, wzajemnego przeniesienia praw do części ich nieruchomości, które weszły w skład nowo wydzielonych działek gruntu.

2) wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegająca podziałowi (wypis z rejestru gruntów i budynków i mapa ewidencyjna*)

* dokumenty należy uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru,               

   Aleje Jana Pawła II 23, I piętro, pok. 101 - Biuro Obsługi, tel. 65 529 82 01

3)  decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku braku planu miejscowego),

4) wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wstępny projekt podziału nieruchomości winien być wykonany na kopii mapy zasadniczej  (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania  oraz 2 egzemplarze dla organu podziałowego), który winien zawierać:

-   granice nieruchomości podlegającej podziałowi,

-  oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej,

-   powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi,

-    naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu,

-   przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu,

-   przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej,

5)  ostateczne pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

6)  rzuty poszczególnych kondygnacji budynku od fundamentów do podszycia dachu w przypadku gdy podział powoduje także podział budynku wraz ze wskazaniem na nich granicy podziału budynku,

Po wydaniu postanowienia opiniującego pozytywnie wstępny projekt podziału i nadaniu mu klauzuli ostateczności, wniosek należy uzupełnić o:

7)  protokół z przyjęcia granic nieruchomości,

8)  wykaz zmian gruntowych,

9) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,

10) projekt podziału nieruchomości wykonany przez geodetę uprawnionego na mapie zasadniczej (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz 4 egzemplarze dla organu podziałowego).


Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Wnioski można wnosić:

1. osobiście:

  Urząd Miasta Leszna, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

  Aleje Jana Pawła II 21, pokój nr 7 - parter

  tel. 65 529 82 09

  Godziny przyjmowania interesantów:

  poniedziałek 7:30-17:00

  wtorek-piątek 7:30-15:30

2. tradycyjną pocztą:

  Urząd Miasta Leszna, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, 

  Aleje Jana Pawła II 21 

  64-100 Leszno

  lub 

  Urząd Miasta Leszna, 

  ul. Kazimierza Karasia 15

  64-100 Leszno

3. e-dokument:

dokumenty przesłane drogą elektroniczną powinny być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 262) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta Leszna:

a) Przez ESP Urzędu Miasta Leszna. W celu wniesienia podania w postaci elektronicznej przez platformę ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie ePUAP. Doręczenie podania w formie elektronicznej na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą zostanie poświadczone Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO). UPO jest automatycznie wytworzone przez system i zawiera pełną nazwę podmiotu publicznego, datę i czas jego nadania. Uwaga! Już sam fakt wysłania pisma (podania) na ESP urzędu rozpocznie komunikację obywatela z urzędem drogą elektroniczną. Nie będzie już wymagane uzyskiwanie dodatkowej zgody na ten rodzaj komunikacji obywatela z urzędem.

b) Wysłać za pomocą poczty elektronicznej dokument, podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, na adres geodezja@leszno.pl Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt a.

Opłaty:

BRAK

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2, ust. 1pkt 1, lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.783 ze zmianami)


Termin i sposób realizacji:

Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ww. ustawy, następuje w drodze postanowienia wydawanego przez Prezydenta Miasta Leszna za pośrednictwem Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa.

Po nadaniu klauzuli ostateczności postanowieniu pozytywnie opiniującemu wstępny projekt podziału nieruchomości i złożeniu do organu kompletu pozostałych dokumentów, a także w wypadkach, gdy postanowienie nie jest wymagane, decyzję w sprawie podziału nieruchomości wydaje Prezydent Miasta Leszna w terminie miesiąca od daty wpływu kompletu dokumentów.      

Załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej powinno nastąpić nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wpływu kompletu wymaganych dokumentów. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminach, o których mowa wyżej, organ podziałowy, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zawiadomi strony, poda przyczyny zwłoki i wskaże nowy termin załatwienia sprawy.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Leszna, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:

 1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku i złożenia ich w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Zgodnie z art. 64 § 2 kodeks postępowania administracyjnego, nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
 2. Kopie dokumentów składane w toku postępowania winny być prawidłowo uwierzytelnione przez uprawnioną do tego osobę.
 3. Z wnioskiem o pozwolenie na dokonanie podziału zabytku nieruchomego, wpisanego do rejestru zabytków, winien występować do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, właściciel lub wieczysty użytkownik.
 4. Zgodnie z art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, decyzję w sprawie podziału nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje się po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział takiej nieruchomości. Pozwolenie to winno mieć formę ostatecznej decyzji administracyjnej.
 5. Zgodnie z przepisami art. 93 ust. 3b ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego na całej wysokości budynku, od fundamentu do przekrycia dachu. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku, od fundamentu do przekrycia dachu wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębne wykorzystywane części. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w przypadku, o którym mowa wyżej odcinek granicy wewnątrz budynku przedstawia się na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku, na których należy również wkreślić projektowaną granicę. Wyżej opisane rzuty winny być wykonane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Należy również określić, czy jest to ściana przeciwpożarowa, czy też spełnione są warunki z art. 93 ust. 3b zdanie drugie ww. ustawy.
 6. W przypadku, gdy podział nieruchomości ma nastąpić niezależnie od ustaleń planu miejscowego, na podstawie art. 95 ww. ustawy, postanowienie opiniujące nie jest wymagane.
 7. Zgodnie z art. 98 a ustawy o gospodarce nieruchomościami, działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe – z nieruchomości, z której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Przepis ten stosuje się także do nieruchomości, której podział został dokonanych na wniosek użytkownika wieczystego, z tym że prawo użytkowania wieczystego działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne wygasa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Za wydzielone działki pod drogi publiczne przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem.
 8. W przypadku stwierdzenia wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz budowy infrastruktury technicznej ustalona zostanie na podstawie odrębnej decyzji opłata adiacencka w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Lesznie Nr XXX/329/2001 z dnia 5.04.2001 r. ze zm. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zmianami).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).

Formularze do pobrania:

Wniosek o podział nieruchomości.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij