Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Wpis do rejestru przedsiebiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Komunikacja, transport

Komórka odpowiedzialna Wydział Komunikacji

Treść

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa  z  dnia   20   czerwca 1997 r.   Prawo  o  ruchu  drogowym  ( tekst  jednolity   Dz. U.     z 2018 r. , poz. 1099 ze zm. ); 

 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie     szczegółowych wymagań w stosunku do stacji  przeprowadzających badania techniczne pojazdów ( Dz. U. z 2006 r.  Nr 40,  poz. 275 ze zmianami);

 - Ustawa  z dnia 2 lipca 2004 r. o  swobodzie działalności  gospodarczej  (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. , poz. 1829 ze zm.),

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004r.  w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli  pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów  ( Dz. U.  z 2004 r. Nr 223, poz. 2261 ze zmianami - tekst ujednolicony);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w  sprawie  wzorów  dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w      zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U.  nr 223, poz. 2264 )

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek (wzór – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów ( Dz. U. 2004, Nr 223, poz. 2264).

2. Dokumenty zgodnie z art. 83 a pkt. 3

3. Załączniki:

- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

4. Do wglądu:

- Dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu.

 

OPŁATY:

- 412,00 zł - opłata skarbowa za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;

- 206,00 zł opłata skarbowa  za zmianę wpisu związanego z rozszerzeniem działalności gospodarczej  objętej wpisem; 

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miasta Leszna lub w dowolnej placówce , w której istnieje możliwość dokonania przelewu.

 nr rachunku: PKO Bank Polski 26102030880000830200057513


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.  


 

JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji

Budynek Urzędu Miasta przy ul. Wałowa 5, pokój nr 2 (parter)

tel. (0-65) 529-81-06


Godziny obsługi interesantów:

                     - w poniedziałek 7.30 - 16.00,

                     - od wtorku  do piątku 7.30 - 14.30TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie stacji kontroli pojazdów przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Leszna. 

 


UWAGI:

1. Wnioskodawca odbiera osobiście zaświadczenia po okazaniu dowodu osobistego.

2. Informację o tym, czy zaświadczenie jest gotowe do odbioru, można uzyskać w Urzędzie Miasta Leszna lub pod numerem telefonu 65-529-81-06.

3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia.

4. Wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:

-  Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą,

- Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacje kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997- Prawo o ruchu drogowym.

5. Oświadczenie powinno zawierać także:

- firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,

- oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

- podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

6. Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje starosta ( prezydent miasta na prawach powiatu) i w ramach wykonywanego nadzoru:

- Co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę stacji kontroli pojazdów w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji i zgodności stacji z wymaganiami tj.:

- posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie RP,

- nie jest podmiotem w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,

- nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przeciw dokumentom,

- posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań,

- posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów – poświadczenie to za opłatą wydaje w drodze decyzji Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdów. Poświadczenie to zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania,

- zatrudnia uprawnionych diagnostów.

- Wydaje zalecenia pokontrolne i wyznacza termin usunięcia naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.

- Starosta może powierzyć,w drodze porozumienia, czynności kontrolne Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego.

7. Starosta wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów, skreślając przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej, jeżeli przedsiębiorca:

- złożył oświadczenie niezgodne ze stanem faktycznym,

- nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie      prowadzenia stacji kontroli pojazdów w wyznaczonym przez starostę terminie,

- rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia  stacji kontroli pojazdów.

 8. W przypadku wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej, może on uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru działalności.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij