Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne

Komórka odpowiedzialna Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Treść

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Miejsce złożenia dokumentów/załatwienie sprawy:

Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Al. Jana Pawła II  21,  64-100 Leszno

Tel. 65 529 81 99,  65 529 81 96

Przyjmowanie wniosków: pokój 22 i 24


Godziny obsługi Interesantów:

 • Poniedziałek od 7:30 do 17:00
 • Od wtorku do piątku od 7:30 do 15.30

Uwagi:

 • Ustalenie przeznaczenia terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:  lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Kopię mapy zasadniczej dla obszaru objętego wnioskiem oraz informacje o adresie geodezyjnym inwestycji można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru, Al. Jana Pawła II  21.
 • O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie, strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, umieszczonego w BIP Urzędu Miasta Leszna, w prasie (ABC), na tablicy ogłoszeń UML – WAPPiB, Al. Jana Pawła II  21; natomiast inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem zawiadamia się na piśmie.

 

Dodatkowe czynności – powiązane procedury:

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku inwestycji mogących oddziaływać na środowisko (decyzja ta poprzedza złożenie wniosku o warunki zabudowy).


Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 • Za decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 107,00 zł
 • Za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji powinno nastąpić ciągu 65 dni, licząc od daty złożenia kompletnego wniosku.


Tryb odwoławczy:

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Leszna, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz 1945, ze zmianami),
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, ze zmianami),
 5. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zmianami).

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (do pobrania poniżej lub w WAPPiB), wraz z załącznikami.


Lista załączników do wniosku:

 1. 2 kopie mapy zasadniczej lub katastralnej w skali 1:500 lub 1:1000, w stosunku do inwestycji liniowych dopuszcza się mapę w skali 1:2000.
 2. Na 1 egz. kopii mapy przedstawić proponowany sposób zagospodarowania terenu: zjazd z drogi publicznej, usytuowanie obiektów, przebieg inwestycji liniowej, granicę terenu objętego wnioskiem oraz granicę obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać.
 3. Opracowanie zawierające charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu (w formie opisowej i graficznej)  określić min. przeznaczenie, gabaryty i formę poszczególnych obiektów budowlanych (dotyczy dużych inwestycji, których nie da się scharakteryzować w tekście wniosku).
 4. Umowy z jednostkami gwarantującymi uzbrojenie terenu, a w przypadku istniejących sieci zapewnienie lub warunki techniczne przyłączenia.
 5. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 107,00 zł. (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego i jednostek budżetowych).
 6. Pełnomocnictwo  inwestora do działania w jego imieniu (opłata skarbowa 17,00 zł).
 7. Wypis z ewidencji gruntów o pełnej treści dla działek stanowiących teren inwestycji (dotyczy wyłącznie terenu poza granicami m. Leszna).
 8. Ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 9. Wykaz działek – w przypadku inwestycji liniowych.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij