W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

IN.271.27.2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Rozbudowa Systemu PZGiK o nowe usługi, Modernizacja sieci uzbrojenia terenu (GESUT), Opracowanie danych fotogrametrycznych oraz modelu 3D miasta
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy IN.271.27.2020
Zamawiający Miasto Leszno
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość zamówienia powyżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług
Termin składania ofert
Sposób składania ofert za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na stronie platformy zakupowej

Treść


Zamawiający Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Lesza, Wydział Inwestycji informuje, iż w dniu 01.02.2021 roku umieszczono na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno Modyfikacje treści SIWZ nr 2 z dnia 01.02.2021 r. oraz zmodyfikowane załączniki do SIWZ.

Zamawiający Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna, Wydział Inwestycji informuje, iż w dniu 07.01.2021 roku wpłynęła do Zamawiającego informacja o złożonym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołaniu. Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego oraz kopia przedmiotowego odwołania dostępna na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

Zamawiający Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Inwestycji informuje, iż w dniu 05.01.2021 roku umieszczono na  stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno Modyfikację treści SIWZ nr 1 z dnia 05.01.2021 roku oraz zmodyfikowany Załącznik nr 7c do SIWZ.

Zmieniono termin składania ofert:

Termin składania ofert: do dnia 08.02.2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: dnia 08.02.2021 r., o godz. 10:30

Zamawiający - Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Inwestycji, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno informuje, że w dniu 28.12.2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 252-636422 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pod nazwą: Rozbudowa Systemu PZGiK o nowe usługi, Modernizacja sieci uzbrojenia terenu (GESUT), Opracowanie danych fotogrametrycznych oraz modelu 3D miasta .

Termin składania ofert: do dnia 28.01.2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: dnia 28.01.2021 r., o godz. 10:30

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia zamieszczone zostały na platformie zakupowej, dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno


Wykonawca może wejść na stronę platformy zakupowej bezpośrednio, wpisując adres https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno  w przeglądarkę internetową lub będąc na stronie internetowej Zamawiającego.


Wykonawca będąc na stronie internetowej Zamawiającego klika w link: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno  Następnie Wykonawca klika w zakładkę „POSTĘPOWANIA” i wybiera przedmiotowe postępowanie w zakładce „POSTĘPOWANIA AKTUALNE”. Po kliknięciu tytułu postępowania, nastąpi przekierowanie na platformę zakupową, gdzie należy złożyć Ofertę.

 

UWAGA:

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno  , dotyczącej niniejszego postępowania.

Ofertę w niniejszym postępowaniu sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i składa za pośrednictwem platformy zakupowej, w sposób określony w SIWZ i w Instrukcji składania Oferty dla Wykonawców, dostępnej na platformie.

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Wioletty Kaczmarek, z którą można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@leszno.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1.       art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 10 RODO;

2.       Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych;

3.       Aktów wykonawczych do Ustawy Pzp,

4.       Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej;

5.       Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

6.       Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: IN.271.27.2020  znak sprawy: Rozbudowa Systemu PZGiK o nowe usługi, Modernizacja sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz Opracowanie danych fotogrametrycznych oraz modelu 3D miasta, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
5.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10.Posiada Pani/Pan:
1.       na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2.       na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3.       na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);  
4.prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO;
11.  Nie przysługuje Pani/Panu:.            
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane