W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

IN.271.07.2020

XML

Szczegóły

zamówienie na Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna w 2020 roku

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy IN.271.07.2020

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa powyżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na stronie platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/um_leszno

Treść

Uwaga
Zamawiający Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Inwestycji informuje, że w dniu 15 września 2020 roku, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna w 2020 roku".

UWAGA:
Zamawiający informuje, że otwarcie ofert nastąpi w dniu 30
.06.2020 r. o godz. 10:30 podczas sesji otwarcia ofert on-line, pod adresem: 

UWAGA!

W dniu 24 czerwca 2020 r. Zamawiający zamieścił na stronie postępowania Wyjaśnienia nr 3 treści SIWZ.UWAGA!

W dniu 10 czerwca 2020r. Zamawiający zamieścił na stronie postępowania  Modyfikację treści SIWZ nr 5.
UWAGA!
Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin: 30.06.2020r. do godz. 10:00.UWAGA!

W dniu 28 maja 2020r. Zamawiający zamieścił na stronie postępowania  Modyfikację nr 4 treści SIWZ .
UWAGA!
Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin: 16.06.2020r. do godz. 10:00.


UWAGA!

W dniu 13 maja 2020r. Zamawiający zamieścił na stronie postępowania  Modyfikację nr 3 treści SIWZ .
UWAGA!
Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin: 01.06.2020r. do godz. 10:00.UWAGA!

W dniu 5 maja 2020r. Zamawiający zamieścił na stronie postępowania  Modyfikację treści SIWZ nr 2.
UWAGA!
Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin: 25.05.2020r. do godz. 10:00.
UWAGA!
W dniu 23 kwietnia 2020 r. Zamawiający zamieścił na stronie postępowania Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ.


UWAGA!

W dniu 17 kwietnia 2020r. Zamawiający zamieścił na stronie postępowania Wyjaśnienia nr 1,  Modyfikację treści SIWZ nr 1.

UWAGA
Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin: 11.05.2020r. do godz. 10:00.

Zamawiający - Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Inwestycji, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno informuje, że w dniu 26.03.2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 061-145254 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pod nazwą: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna w 2020 roku.

Termin składania ofert: do dnia 29.04.2020 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: dnia 29.04.2019 r., o godz. 10:30

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia zamieszczone zostały na platformie zakupowej, dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/um_leszno

Wykonawca może wejść na stronę platformy zakupowej bezpośrednio, wpisując adres https://platformazakupowa.pl/um_leszno w przeglądarkę internetową lub będąc na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.leszno.pl/przetarg/6834/in-271-07-2020

Wykonawca będąc na stronie internetowej Zamawiającego klika w link: https://platformazakupowa.pl/um_leszno Następnie Wykonawca klika w zakładkę „POSTĘPOWANIA” i wybiera przedmiotowe postępowanie w zakładce „POSTĘPOWANIA AKTUALNE”. Po kliknięciu tytułu postępowania, nastąpi przekierowanie na platformę zakupową, gdzie należy złożyć Ofertę.

 

UWAGA:

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/um_leszno , dotyczącej niniejszego postępowania.

Ofertę w niniejszym postępowaniu sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i składa za pośrednictwem platformy zakupowej, w sposób określony w SIWZ i w Instrukcji składania Oferty dla Wykonawców, dostępnej na platformie.


Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno;
  • dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych w osobie Pani Wioletty Kaczmarek, z którą można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@leszno.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna w 2020 roku”, znak sprawy: IN.271.07.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
  •  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO;

  • nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane