W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

specjalista ds. kadr

XML

Szczegóły

stanowisko specjalista ds. kadr

miejsce pracy Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie ul. Kilińskiego 4

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie ul. Kilińskiego 4

Treść

KONKURS NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-TELEKOMUNIKACYJNYCH W LESZNIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dz. U. Nr 223, poz. 223, poz. 1458,z późn. zmianami)
Dyrektor Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie ul. Kilińskiego 4
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
specjalista ds. kadr

wymiar zatrudnienia - 1 etat

WYMAGANIA NIEZBĘDNE PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
1/ obywatelstwo polskie,
2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
3/ niekaralność,
4/ nieposzlakowana opinia,
5/ wykształcenie wyższe lub średnie o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonanie zadań na stanowisku,
6/ staż pracy
- 2 lata dla osób z wykształceniem wyższym
- 5 lat dla osób z wykształceniem średnim
7/ osoba kandydująca nie może byd prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego
lub za umyślne przestępstwo skarbowe


WYMAGANIA DODATKOWE
1/ Doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowych,
2/ Znajomość prawa Pracy, zagadnień kadrowych w jednostkach oświatowych (Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, Ustawa o systemie oświaty, Ustawa emerytalno-rentowa, Ustawa o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw)
3/ Znajomość oprogramowania biurowego (dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, poczta)
Znajomość programu VULCAN - Kadry


PRZEWIDYWANY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU
1/ Prowadzenie spraw kadrowych - nauczycieli, administracji i obsługi,
2/ Sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku Pracy,
3/ Prowadzenie sprawozdawczości dot. spraw kadrowych,
4/ Opracowywanie regulaminów określających prawa i obowiązki pracowników,
5/ Sporządzanie deklaracji PFRON drogą elektroniczną,
6/ Prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Spraw Socjalnych 7/
Przekazywanie danych do SIO- dotyczących spraw kadrowych


WYMAGANE DOKUMENTY
• List motywacyjny
• CV
• Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
• Dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego
• Świadectwa pracy (kserokopie)
• Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu
postępowanie karne
• Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
• Oświadczenie kandydata, że jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku specjalisty
• Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z Ustawą z
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 i poz. 1271)
• Zatrudnienie od 01.10.2020 r. na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony
• Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. (Dz. U. nr 50 poz. 398) oraz
regulaminem wynagradzania pracowników w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
• do 24.09.2020 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą)
• Sekretariat Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie ul. Kilińskiego 4
• koperta z dokumentami powinna być zaklejona i opisana ,, Nabór na stanowisko urzędnicze - specjalista ds. kadr''
Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP ZSET w Lesznie i BIP Urzędu Miasta Leszna oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie, ul. Kilińskiego 4.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane