Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY- Specjalista w III LO w Lesznie

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Małgorzata Werwińska, Leszno

uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka w najpełniejszym stopniu odpowiada wymaganiom powyższego stanowiska pracy

Szczegóły

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY- Specjalista w III LO w Lesznie

miejsce pracy III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM . JULIUSZA SŁOWACKIEGO W LESZNIE

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie, Plac Kościuszki 5

Treść

KONKURS NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W LESZNIE


Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902 ze zm.)

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie

Plac Kościuszki 5

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze

specjalista

wymiar zatrudnienia – 1 etat

WYMAGANIA NIEZBĘDNE PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

1/ obywatelstwo polskie,

2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

3/ niekaralność,

4/ nieposzlakowana opinia,

5/ wykształcenie wyższe lub średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonanie zadań na  stanowisku

6/staż pracy

    -  4 lata dla osób z wykształceniem wyższym

    -  5 lat dla osób z wykształceniem średnim

7/ osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

8/ brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska 

WYMAGANIA DODATKOWE

1/ Doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowych .

2/ Znajomość prawa Pracy, zagadnień kadrowych w jednostkach oświatowych ( Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, Ustawa o systemie oświaty, Ustawa emerytalno-rentowa, Ustawa o pracownikach samorządowych, prawo zamówień publicznych, Ustawa o Systemie Informacji Oświatowej, KPA, Ustawa o ochronie danych osobowych, oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw)

3/ Dobra znajomość programów EXCEL, WORD, PROGMAN,VULCAN

4/ Komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, rzetelność, sumienność i odpowiedzialność,

5/ Umiejętność sprawnej organizacji pracy

PRZEWIDYWANY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

1/ Prowadzenie spraw kadrowych – nauczycieli, administracji i obsługi

2/ Sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, awansem zawodowym nauczycieli

3/ Prowadzenie sprawozdawczości dot. spraw kadrowych (GUS, sprawozdania do organu prowadzącego oraz innych jednostek, sprawozdanie z mienia komunalnego, sprawozdanie ze środków trwałych)

4/ Opracowywanie regulaminów określających prawa i obowiązki pracowników

5/ Sporządzanie deklaracji  PFRON drogą elektroniczną

6/ Prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

7/ Przekazywanie danych do SIO

8/ Prowadzenie ksiąg inwentarzowych i kartotek środków trwałych i przedmiotów nietrwałych

9/ Przygotowanie danych do arkusza organizacyjnego szkoły.


WYMAGANE DOKUMENTY

 • List motywacyjny
 • CV
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania
 • Dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

 • Świadectwa pracy (kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 • Oświadczenie że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne – do pobrania
 • Oświadczenie kandydata, że jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku specjalisty
 • Podpisany obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - do pobrania.
 • Oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych


WARUNKI PRACY I PŁACY

 • Zatrudnienie  od grudnia 2019 r.  na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony
 • Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2017 r.  (Dz. U. z 2017 poz. 1621) oraz regulaminem wynagradzania pracowników w III Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Lesznie


DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ

 • Do 15.11.2019 r. do godz. 12.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą)
 • Sekretariat III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie
 • Koperta z dokumentami powinna być zaklejona i opisana „Nabór na stanowisko urzędnicze – „specjalista”

Aplikacje , które wpłyną do III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym terminie. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie  internetowej BIP Urzędu Miasta Leszna oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie.

Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru, nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w III Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych kształtuje się na poziomie poniżej 6 %.

Załączniki

Oświadczenia docx, 14 kB metryczka
Klauzula docx, 15 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij