Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym ze środków UE w Wydziale Inwestycji

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Imię i nazwisko: Małgorzata Mańkowska, Miejscowość: Święciechowa

uzasadnienie wyboru Treść uzasadnienia w znajduje się w załączeniu.

Szczegóły

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym ze środków UE w Wydziale Inwestycji

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Wydział Inwestycji, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Treść

URZĄD MIASTA LESZNA

ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

 

ds. przygotowania i realizacji inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym,
w tym ze środków UE
w Wydziale Inwestycji

1.     Wymagania niezbędne od kandydatów:

1)    obywatelstwo polskie,

2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)    nieposzlakowana opinia,

5)    wykształcenie wyższe,

6)    co najmniej 3-letni staż pracy,

7)    znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, o drogach publicznych, Prawo zamówień publicznych, o pracownikach samorządowych,

8)    dobra znajomość obsługi komputera - pakiet MS Office.


2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

1)    wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze, lub techniczne w specjalności: budowlanej lub drogowej, lub sanitarnej, lub elektrycznej,

2)    staż pracy w administracji publicznej,

3)    doświadczenie zawodowe przy przygotowywaniu, realizacji i rozliczaniu inwestycji,

4)    doświadczenie zawodowe przy udzielaniu zamówień publicznych,

5)    znajomość problematyki funduszy strukturalnych,

6)    umiejętność dostosowania się do zmieniającej się sytuacji, sprawna organizacja przedsięwzięć, łatwość formułowania myśli, przygotowanie zrozumiałych i poprawnych stylistycznie pism, umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.

 
3. Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny m.in. za wyszukiwanie źródeł dofinansowania, w tym ze środków UE, przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez instytucje zarządzające poszczególnymi funduszami, stanowiącej załączniki do wniosków aplikacyjnych, weryfikacja dokumentów i informacji przedkładanych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz wykonawców zewnętrznych, pod kątem zgodności z obowiązującymi wytycznymi instytucji zarządzających poszczególnymi funduszami. Szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej.

                                                                                                                      
4.     Wymagane dokumenty:

1)    własnoręcznie podpisane przez kandydata następujące dokumenty:

a)    list motywacyjny,

b)    wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

c)        oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną wynikającą
z RODO – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca,
w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

d)    oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

2)    dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie – kserokopie,

3)    dokumenty potwierdzające staż pracy wymieniony w pkt 1 ppkt 6 – kserokopie świadectw pracy, oryginał lub kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu.


Kserokopie ww. dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 
5. Warunki pracy na stanowisku:

1)    miejsce pracy: Urząd Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno,

2)    rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,

3)    wymiar czasu pracy: 1 etat,

4)    data rozpoczęcia pracy: lipiec 2019 r.


Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Kadr i Płac Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub  pocztą tradycyjną na  adres  Urzędu  z  dopiskiem:  dot. naboru  – stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym ze środków UE w terminie do dnia 17 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą). W przypadku pytań dotyczących wymaganych dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (65) 529 81 24.


Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Wiolettę Kaczmarek,
z którą można kontaktować się za pomocą adresu: iod@leszno.pl.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, jak również nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.


Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 %.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w holu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.


Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy spełnili wymagania niezbędne i zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji oraz kandydatów, którzy nie spełnili wymagań niezbędnych i nie zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji przechowuje się w komórce merytorycznej, tj. Biurze Kadr i Płac do momentu przekazania ich do archiwum zakładowego, w którym ww. dokumenty przechowuje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij