Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych im. Synów Pułku w Lesznie

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych im. Synów Pułku w Lesznie

miejsce pracy Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych im. Synów Pułku w Lesznie, ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Edukacji Urzedu Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Przemysłowa 10 - pokój nr 12

Treść

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

Prezydent Miasta Leszna
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
 
-   Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych im. Synów Pułku w Lesznie, ul. 1 Maja 1
 
 1.  Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:  
 
1/ posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole ponadpodstawowej;
2/   ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą  prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3/   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub  pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4/   uzyskał:
  a/ co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  b/ pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  c/ w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996 ze zmianami), jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5/   spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6/ ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7/ nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1  ustawy 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz.967 ze zmianami), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8/ nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9/ nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10/ nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny  finansów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1458 ze zmianami);
11/ w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931 ze zmianami).
 
 
 2.  Do konkursu może przystąpić również osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania: 
1/ posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2/ posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3/ posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4/ nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5/ spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11

3.  Oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać następujące dokumenty:
a) uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły ponadpodstawowej,
b) życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
c) oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
e) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 ze zmianami) – w przypadku cudzoziemca,
g) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1458 ze zmianami),
k) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 
l) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
m) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 n) oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zmianami) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
o) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem  i dopiskiem:
- „KONKURS na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie”,  w terminie do dnia 24 maja 2019 r. do godz. 15.00  bezpośrednio w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna, 64-100 Leszno,  ul. Przemysłowa 10 – pokój nr 12.   
     
Ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta  Leszna - www.bip.leszno.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15  i  Przemysłowa 10.
     
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez  Prezydenta Miasta Leszna.
     
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną  powiadomieni pisemnie.
 
 
 
 
 
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij