W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Nabór Referent

XML

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Imię i nazwisko Katarzyna Menzel, Miejscowość

uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka w najpełniejszym stopniu spełniła wymagania powyższego stanowiska pracy.
Informacja o wynikach naboru w załączniku.

Szczegóły

stanowisko Nabór zakończony - Referent

miejsce pracy Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego, Aleje Jana Pawła II 10, 64 – 100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert sekretariat Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego, Aleje Jana Pawła II 10, 64 – 100 Leszno

Treść

KONKURS NA STANOWISKO PRACY: REFERENT

Miejsce pracy:

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego, Aleje Jana Pawła II 10, 64 – 100 Leszno

Termin składania ofert: 11.03.2019r. (do godz. 15.00). O terminie decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły.

Miejsce składania ofert: sekretariat Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego, Aleje Jana Pawła II 10, 64 – 100 Leszno

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018, poz. 1260) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego ul. Aleje Jana Pawła II 10 ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego

REFERENT

wymiar zatrudnienia - 1 etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Termin rozpoczęcia: 01 kwietnia 2019


WYMAGANIA NIEZBĘDNE PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 3. osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonanie  zadań na  stanowisku
 6. osoba kandydująca posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowych min. 3 lata stażu (w szkole na podobnym stanowisku)
 2. Znajomość przepisów: Karta Nauczyciela,  Ustawa o systemie oświaty, Ustawa prawo oświatowe,  Ustawa o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, prawa
  w zakresie ochrony danych osobowych, Kodeks Postępowania Administracyjnego
 3. Znajomość programów: MS Office (Word, Excel), VULCAN  - Inwentarz
 4. Znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych
 5. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność, sumienność, samodzielność, terminowość

PRZEWIDYWANY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU


 1. Prowadzenie dokumentacji ewidencji dzieci.
 2. Prowadzenie księgi ewidencji uczniów.
 3. Przyjmowanie wniosków - zapisywanie uczniów do szkoły.
 4. Prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania (np. świadectwa, karty rowerowe, legitymacje szkolne i inne).
 5. Prowadzenie rejestru wydawanych legitymacji szkolnych.
 6. Prowadzenie rejestru wypadków szkolnych uczniów.
 7. Prowadzenie dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 8. Rejestrowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, wpinanie korespondencji
  w segregatory.
 9. Sporządzanie sprawozdań GUS, SIO
 10. Przygotowywanie odpowiedzi na pisma na komputerze.
 11. Nadzorowanie,  rozliczanie i uzgadnianie inwentaryzacji w szkole – w uzgodnieniu z dyrekcją Szkoły Podstawowej prowadzenie przejmowanie inwentarza szkoły do szkoły – prowadzenie ksiąg inwentarzowych, znakowanie sprzętu.
 12. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły, np. kserowanie materiałów na zajęcia dydaktyczne dla nauczycieli itp.
 13. Prowadzenie dokumentacji osobowej uczniów, arkusze ocen, przechowywanie i przekazywanie do archiwum.
 14. Bieżąca obsługa sekretariatu.
 15. Przygotowywanie decyzji o zwolnieniu uczniów z zajęć wychowania fizycznego.
 16. Przygotowywanie dokumentacji i formularzy wycieczek szkolnych klas.
 17. Zabezpieczenie i prowadzenie archiwum.
 18. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej konkursów i zawodów sportowych.
 19. Prowadzenie rejestru zaświadczeń wydawanych przez szkołę, dotyczących uczniów.


WYMAGANE DOKUMENTY


 • List motywacyjny
 • CV z podaniem adresu e-mail
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania
 • Dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 • Świadectwa pracy (kserokopie - potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 • Oświadczenie kandydata, że jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku referent
 • Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne oraz że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych – do pobrania

 

 

WARUNKI PRACY I PŁACY

 • Zatrudnienie  od 01.04.2019 r.  na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony
 • Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.05.2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 936 ze zm.) oraz regulaminem wynagradzania pracowników w Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie z dnia  15.06.2015r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Koperta z dokumentami powinna być zaklejona i opisana - „Nabór na stanowisko urzędnicze - „referent” + nazwisko i imię - oraz  złożona
w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie Aleje Jana Pawła II 10  do dnia 11 marca 2019 r. osobiście lub  przesłać pocztą  (w przypadku złożenia oferty w formie przesyłki listowej decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły).

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej, Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne przejdą do dalszego etapu rekrutacji. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mailową. W zależności od ilości zgłoszeń może nastąpić weryfikacja w formie pisemnego testu. Z osobami, które zakwalifikują się do ostatniego etapu będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Miasta Leszna oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego, Aleje Jana Pawła II 10, 64-100 Leszno

Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych kształtuje się na poziomie niższym niż 6%

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane