Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY- Samodzielny referent ds. rachunkowości i BHP

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Agnieszka Szady, Leszno

uzasadnienie wyboru Wybrany kandydat odpowiada wymaganiom powyższego stanowiska, stawianym w opisie stanowiska pracy

Szczegóły

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY- Samodzielny referent ds. rachunkowości i BHP

miejsce pracy Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ul. Tadeusza Rejtana 1

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ul. Tadeusza Rejtana 1

Treść

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2016, poz. 902 ze zm.) Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ul. Tadeusza Rejtana 1 ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

samodzielny referent ds. rachunkowości i BHP

wymiar zatrudnienia – 3/4 etatu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE OD KANDYDATÓW:

1.obywatelstwo polskie,

2.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,

3.brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.nieposzlakowana opinia,

5.wykształcenie średnie lub wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku samodzielny referent ds. rachunkowości i kadr (wymagane są kwalifikacje do obu specjalności),

6.staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy lub oświadczeniami pracownika):

   - 2 lata dla osób z wykształceniem wyższym,

   - 4 lata dla osób z wykształceniem średnim.WYMAGANIA DODATKOWE OD KANDYDATÓW:

 

1.doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządowych,

2.znajomość przepisów: ustawa o systemie oświaty, o pracownikach samorządowych, Karta Nauczyciela, Kodeks pracy, o Systemie Informacji Oświatowej, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych oraz akty wykonawcze do w/w ustaw,

3.znajomość obsługi komputera – MS Office, urządzeń biurowych,

4.brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska.


PRZEWIDYWANY ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:


1.prowadzenie spraw kadrowych nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w tym związanych z wynagradzaniem pracowników,

2.prowadzenie akt osobowych dla pracowników jednostki oraz sporządzanie dokumentów z zakresu prawa pracy i spraw pracowniczych,

3.opracowywanie regulaminów określających prawa i obowiązki pracowników,

4.sprawy związane ze sprawozdawczością dotyczącą spraw kadrowych (SIO, GUS oraz sprawozdania sporządzane na potrzeby organu  prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny), finansowych, majątkowych, a także sprawozdanie dotyczące  zamówień publicznych oraz PFRON,

5.prowadzenie spraw związanych z  Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,

6.prowadzenie spraw związanych z planowaniem, prowadzeniem i rozliczaniem planu finansowego szkoły, w tym sporządzanie zmian w planie finansowym oraz sporządzanie projektu i planu finansowego szkoły,

7.określanie osób w poszczególnych rozdziałach budżetowych zgodnie z arkuszem organizacyjnym,

8.przygotowywanie poleceń przelewu oraz opisywanie i opieczętowywanie faktur z określeniem klasyfikacji budżetowej oraz przygotowywanie faktur dotyczących pozyskiwania dochodów,

9.prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych.


WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1.list motywacyjny,

2.CV,

3.wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania,

4.dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz staż pracy (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5.oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne – do pobrania ,

6. oświadczenie kandydata, że jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku: samodzielny referent ds. rachunkowości i kadr,

7. oświadczenie Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), którego przepisy mają zastosowanie od dnia    25 maja 2018 r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  ( Dz. U. z 2017; poz. 60, 930) – do pobrania.


WARUNKI PRACY I PŁACY


1. Zatrudnienie od styczeń 2019 r. na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.

2.Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.( Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.), z Regulaminem wynagradzania pracowników niepedagogicznych w Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie z dnia 12.06.2015 r. ze zm.


DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:

 

1.Do dnia 11 stycznia 2019 r. do godziny 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą) w sekretariacie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ul. Tadeusza Rejtana 1.

W przypadku pytań w sprawie wymaganych dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 65 526 75 95.

2.Koperta powinna być zaklejona i opisana „Nabór na stanowisko urzędnicze-samodzielny referent  ds. rachunkowości i BHP”.

3.Dokumenty nie mogą być złożone za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej.


Aplikacje, które wpłyną do  sekretariatu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie po wyznaczonym powyżej  terminie nie będą rozpatrywane.


Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne przejdą do dalszego etapu rekrutacji. W zależności od ilości zgłoszeń może nastąpić weryfikacja w formie pisemnego testu.  Z osobami, które zakwalifikują się do ostatniego etapu będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.


Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Miasta Leszna oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ul. Tadeusza Rejtana 1.


Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij