Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko urzędnicze - inspektor do spraw bhp

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Dorota Janowska, Leszno

uzasadnienie wyboru W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego Pani Dorota Janowska otrzymała największą liczbę punktów. Wybrana kandydatka w najpełniejszym stopniu odpowiada wymaganiom powyższego stanowiska pracy.

Leszno, dn. 29.08.2018 r.

Szczegóły

stanowisko Stanowisko urzędnicze - inspektor do spraw bhp

miejsce pracy Szkoła Podstawowa nr 9 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lesznie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 9 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lesznie

Treść

Dyrektor  Szkoły Podstawowej  nr 9 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w  Lesznie

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektor do spraw bhp

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Szkoła Podstawowa nr 9 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lesznie

 64-100 Leszno, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 57

Wymiar etatu: 1/10 etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Termin rozpoczęcia pracy: 1 września 2018 r.

 

  1. Wymagania niezbędne od kandydatów:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) studia wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w tym zakresie, bądź zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp, ukończone specjalne szkolenie w dziedzinie bhp przewidziane dla takich pracowników.

      2. Zadania wykonywane na stanowisku:

a)        Przeprowadzanie szkolenia wstępnego – instruktażu ogólnego dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników lub zmieniającym stanowisko. Szkolenie powyższe dokumentuje wydanym zaświadczeniem.

b)        Kontrola zasadności przydzielania środków ochrony indywidualnej, sprawdzanie na stanowiskach pracy czy są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

c)        Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów związanych z wypadkami pracowników oraz uczniów (ustalanie przyczyn i okoliczności). Podejmowanie  działań profilaktycznych mających na celu zapobieżenie w przyszłości podobnym zdarzeniom.

d)       Dokonywanie okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz sporządzanie stosownej dokumentacji. Informowanie wspólnie z pracodawcą  pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.

e)        Występowanie z wnioskiem do pracodawcy o nałożenie kar porządkowych w stosunku do osób naruszających przepisy i zasady bhp.

f)         Niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika, który sowim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego oraz innych osób.

g)        Niezwłocznie zawiadomienie pracodawcy o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeżenie współpracowników i uczniów, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, wstrzymanie pracy maszyn i urządzeń  w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia oraz zdrowia pracowników lub uczniów.

h)        Współdziałanie z pracodawcą, społecznym inspektorem pracy w tworzeniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.

i)          Wspólnie z pracodawcą organizowanie stanowiska pracy i nauki zgodnie z przepisami  i zasadami bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wymogami ergonomii.

j)          Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących stosowania przez pracowników przepisów i zasad bhp, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi ze środowiskiem pracy.

k)        Sporządzanie i przedstawienie pracodawcy co najmniej raz w roku przeglądu szkoły oraz jej wyposażenia pod kątem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki – identyfikacja zagrożeń (diagnoza stanu bhp).

l)         Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, przygotowywanie wniosków zmierza­jących do usunięcia tych zagrożeń.

Podstawa prawna:

§ 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 246, poz. 2468 ze zm.).

 3. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:

a)        list motywacyjny i CV z podanym adresem e-mailowym,

b)        wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania

w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

c)        dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego,

d)       świadectwa pracy (kserokopie),

e)       oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w załączeniu),

f)        oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (w załączeniu),

g)        oświadczenie kandydata, że jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku  inspektora ds. bhp,

h)        oświadczenie (w załączeniu) zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych), którego przepisy mają zastosowanie od dnia  25 maja 2018 r. oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2018; poz. 1260 ze zm.).

Kserokopie ww. dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.


4. Inne informacje:

Dokumenty   należy  składać  w  sekretariacie  Szkoły  Podstawowej  nr 9 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lesznie, 64-100 Leszno  ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 57 w terminie do dnia 21 sierpnia 2018 r. do godz. 14.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko inspektora ds. bhp”.


Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mailową.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/, na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie /www.gimnazjum9.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej nr 9 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lesznie. Dokumenty aplikacyjne osób nie spełniających kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 9 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego  w Lesznie był wyższy niż 6%.

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lesznie, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 57. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 9 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lesznie  jest Krzysztof Kozik – radca prawny, dane kontaktowe: inspektor@rodo-krp.pl, kom.  792 304 042.

Dane kontaktowe szkoły: sp9leszno@poczta.onet.pl,  tel. 65 520 40 07.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie

mgr Ewa Malinowska 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij