Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Sekretarz szkoły

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Magdalena Bardzka, Leszno

uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka w pełnym stopniu odpowiada wymaganiom wskazanym w naborze na stanowisko sekretarza szkoły.

Szczegóły

stanowisko Sekretarz szkoły

miejsce pracy Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza w Lesznie ul. Narutowicza 57.

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza w Lesznie ul. Narutowicza 57.

Treść

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza w Lesznie, ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko pracy: sekretarza szkoły.

Wymiar etatu: w pełnym wymiarze czasu pracy.

Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza

w Lesznie ul. Narutowicza 57.

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Wykształcenie co najmniej średnie.
 5. Znajomość obsługi komputera- pakiet office.
 6. Obsługa urządzeń biurowych.
 7. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.

Wymagania dodatkowe:

 1. Komunikatywność, kreatywność, operatywność.
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Mile widziane doświadczenie w pracy w szkole (na podobnym stanowisku).
 4. Znajomość przepisów z prawa oświatowego.
 5. Sumienność, systematyczność, odpowiedzialność.
 6. Umiejętność redagowania wewnętrznych aktów prawnych i pism, właściwa interpretacja przepisów.
 7. Odpowiedzialność za realizację zadań: terminowość, sumienność, dokładność.

Zakres podstawowych czynności dla stanowiska – sekretarz szkoły:

 1. Prowadzi dokumentację ewidencji dzieci.
 2. Prowadzi księgę ewidencji uczniów.
 3. Zapisuje uczniów do szkoły.
 4. Prowadzi rejestr druków ścisłego zarachowania (np. świadectwa, karty rowerowe i motorowerowe).
 5. Prowadzi zeszyt wydawanych legitymacji szkolnych.
 6. Prowadzi dziennik korespondencyjny.
 7. Rejestruje i wpina wszelką korespondencję w segregatory.
 8. Sporządza sprawozdania GUS.
 9. Przepisuje wszelkie pisma na komputerze lub maszynie.
 10. Nadzoruje rozliczanie i uzgadnia inwentaryzację w szkole – w uzgodnieniu z dyrekcją Szkoły Podstawowej prowadzi przejmowanie inwentarza szkoły do szkoły – prowadzi stosowne księgi, znakowanie sprzętu.
 11. Prowadzi dokumentację ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów.
 12. Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora szkoły np. przepisywanie materiałów na komputerze, kserowanie materiałów na zajęcia dydaktyczne dla nauczycieli itp.


Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (C.V), list motywacyjny.
 2. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa, dyplomy), inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 4. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 5. Kopie świadectw pracy.
 6. Oświadczenie ( w załączeniu) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), którego przepisy mają zastosowanie od dnia    25 maja 2018 r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  ( Dz. U. z 2017; poz. 60, 930).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do  dnia 29 czerwca 2018 r. (do godz. 15:00) osobiście w Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza w Lesznie w Dziale Kadr lub w Sekretariacie (parter) lub pocztą na adres szkoły (decyduje data stempla pocztowego).

Koperta powinna być zaklejona i opatrzona dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy- sekretarz szkoły + Imię i Nazwisko kandydata”.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza w Lesznie był wyższy niż 6 %.


Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza w Lesznie, ul. Narutowicza 57. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza  jest Krzysztof Kozik – radca prawny, dane kontaktowe: inspektor@rodo-krp.pl, kom.  792 304 042.

 

Inne informacje:

 1. Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Kandydaci zakwalifikowani powiadomieni zostaną o terminie postępowania kwalifikacyjnego.
 1. Oferty osób nie zakwalifikowanych mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru, po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.
 1. Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Leszna.
 1. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcja kancelaryjną.   
 1. Wyboru na stanowisko sekretarza szkoły w Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza w Lesznie dokona komisja powołana przez Dyrektora szkoły.
 1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza w Lesznie zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na czas próby, a następnie na czas określony i nieokreślony.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się dnia 2 lipca 2018 r. (poniedziałek).


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 65 529 60 45 bezpośrednio z dyrektorem szkoły.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij