Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kierownictwo urzędu

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Witamy na nowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna. Informujemy, że dokumenty i informacje opublikowane przed dniem 1 stycznia 2016 roku znajdują się na archiwalnej wersji stronie BIP dostępnej pod adresem: http://archiwum.bip.leszno.pl . Przenoszenie danych i uruchamianie...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Praca

stanowisko: Stanowisko ds. ochrony zabytków w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków

stanowisko Stanowisko ds. ochrony zabytków w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Aleje Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Stanowisko ds. księgowości środków z funduszy unijnych w Wydziale Finansowo-Księgowym - Referacie Wydatków

stanowisko Stanowisko ds. księgowości środków z funduszy unijnych w Wydziale Finansowo-Księgowym - Referacie Wydatków

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Wydział Finansowo-Księgowy - Referat Wydatków, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Referent

stanowisko Referent

miejsce pracy Zespół Szkół Rolniczo- Budowlanych, Leszno, ul. 1 Maja 1

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Szkół Rolniczo- Budowlanych, ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno

stanowisko: samodzielny referent ds. rachunkowości i kadr

stanowisko samodzielny referent ds. rachunkowości i kadr

miejsce pracy Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ul. Tadeusza Rejtana 1.

termin składania ofert

miejsce składania ofert sekretariat Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ul. Tadeusza Rejtana 1.

stanowisko: NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta w Biurze Gospodarki Lokalowej

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta w Biurze Gospodarki Lokalowej

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Biuro Gospodarki Lokalowej, Aleje Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: NABÓR ZAKOŃCZONY- Specjalista w Zespole Szkół nr 4

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY- Specjalista w Zespole Szkół nr 4

miejsce pracy Zespół Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie, ul. Kurpińskiego 2

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Odśnieżanie i usuwanie śniegu z dróg i ulic w mieście Lesznie w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020

zamówienie na Odśnieżanie i usuwanie śniegu z dróg i ulic w mieście Lesznie w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020

nr sprawy MZD.271.22.2018

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: Dostawa i montaż mobilnych biletomatów w autobusach wraz z oprogramowaniem (BPW.271.11.2018)

zamówienie na Dostawa i montaż mobilnych biletomatów w autobusach wraz z oprogramowaniem (BPW.271.11.2018)

nr sprawy BPW.271.11.2018

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: Świadczenie usług ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków i międzynarodowych kosztów leczenia

zamówienie na Świadczenie usług ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków i międzynarodowych kosztów leczenia

nr sprawy OR-A.271.02.2018

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku.

zamówienie na: Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Modernizacja obiektu i budowa nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Lesznie

zamówienie na Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Modernizacja obiektu i budowa nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Lesznie

nr sprawy MZD.271.14.2018

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna 64-100 Leszno ul. Kazimierza Karasia 15 wyłącznie w Biurze Obsługi

zamówienie na: dostawę mebli do pracowni fizyczno- chemicznej oraz wyposażenia sal Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie, ul. Henrykowska 1

zamówienie na dostawę mebli do pracowni fizyczno- chemicznej oraz wyposażenia sal Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie, ul. Henrykowska 1

nr sprawy ED.271.16.2018

zamawiający Miasto Leszno- Wydział Edukacji

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi

zamówienie na: Budowa placu zabaw ul. Młyńska w Lesznie

zamówienie na Budowa placu zabaw ul. Młyńska w Lesznie

nr sprawy BU.271.03.2018

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi znajdujące się na parterze w Urzędzie Miasta Leszna przy ul Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Uchwały Rady

uchwała nr: LIII/735/2018

uchwała nr LIII/735/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie: przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Leszna”.

Status Obowiązująca

uchwała nr: LIII/734/2018

uchwała nr LIII/734/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej art. 40 ust. 3 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z przepisami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

uchwała nr: LIII/733/2018

uchwała nr LIII/733/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia stanowiska o zrealizowaniu Programu działania Rady Miejskiej Leszna na kadencję 2014-2018

Status Obowiązująca

uchwała nr: LIII/732/2018

uchwała nr LIII/732/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”

uchwała nr: LIII/731/2018

uchwała nr LIII/731/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Leszno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

uchwała nr: LIII/730/2018

uchwała nr LIII/730/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Zarządzenia

zarządzenie nr: 552/2018

zarządzenie nr 552/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Lesznie przy ul. Sosnowej z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 554/2018

zarządzenie nr 554/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Leszna przeglądu materiałów niejawnych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 553/2018

zarządzenie nr 553/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Lesznie przy ul. Sosnowej z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 551/2018

zarządzenie nr 551/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy materialnej studentom uczelni wyższych pn. „Student Plus”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 542/2018

zarządzenie nr 542/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie nabycia prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w Lesznie, oznaczonej dz. nr 2/19, ark. m. 18, obręb Leszno.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 541/2018

zarządzenie nr 541/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lesznie przy ulicy Wiejskiej.

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij