Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kierownictwo urzędu

Tablica ogłoszeń

Wykaz spraw będących przedmiotem narady koordynacyjnej dotyczącej skoordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w dniach od 30.06.2020 r. do 02.07.2020r.

Wykaz spraw będących przedmiotem narady koordynacyjnej dotyczącej skoordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w dniach od 30.06.2020r. do 02.07.2020r.

Obwieszczenie AP..6730.21.2019

O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst  jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256)   zawiadamiam strony postępowania   że  w  dniu  12.03.2020 r.  wydana ...

Obwieszczenie AP.6730.14.2019

O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256)   zawiadamiam strony postępowania   że  w  dniu  12.03.2020 r.  wydana ...

Praca

stanowisko: Samodzielny referent w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Lesznie

stanowisko Samodzielny referent w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Lesznie

miejsce pracy Przedszkole Miejskie nr 3 w Lesznie, ul. Wyspiańskiego 2

termin składania ofert

miejsce składania ofert Przedszkole Miejskie nr 3 w Lesznie, ul. Wyspiańskiego 2

stanowisko: Stanowisko ds. organizacyjno - kadrowych w Wydziale Edukacji

stanowisko Stanowisko ds. organizacyjno - kadrowych w Wydziale Edukacji

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, ul. Przemysłowa 10, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Specjalista ds. księgowości

stanowisko Specjalista ds. księgowości

miejsce pracy Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno, pok. 122 lub pocztą na adres Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko – specjalista ds. księgowości

stanowisko: Stanowisko ds. ulg podatkowych w Wydziale Podatków i Opłat

stanowisko Stanowisko ds. ulg podatkowych w Wydziale Podatków i Opłat

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Referent

stanowisko Referent

miejsce pracy Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego, Aleje Jana Pawła II 10, 64 – 100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert sekretariat Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego, Aleje Jana Pawła II 10, 64 – 100 Leszno

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na wybranych ulicach miasta Leszna w 2020 roku

zamówienie na Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na wybranych ulicach miasta Leszna w 2020 roku

nr sprawy MZD.271.06.2020

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna , ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: Dostawa mebli i wyposażenia klas do nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 3 w Lesznie

zamówienie na Dostawa mebli i wyposażenia klas do nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 3 w Lesznie

nr sprawy ED.271.03.2020

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64- 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi

zamówienie na: "Przebudowa ulicy Rydzowej w Lesznie"

zamówienie na "Przebudowa ulicy Rydzowej w Lesznie"

nr sprawy IN.271.3.2020.MŁ

zamawiający Miasto Leszno

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, do dnia 08.07.2020 r. godz. 10:00.

zamówienie na: Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 3 w Lesznie

zamówienie na Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 3 w Lesznie

nr sprawy ED.271.02.2020

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi

zamówienie na: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna w 2020 roku

zamówienie na Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna w 2020 roku

nr sprawy IN.271.07.2020

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa powyżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na stronie platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/um_leszno

zamówienie na: PRZEBUDOWA UL. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W LESZNIE NA ODCINKU OD UL. KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO DO UL. LUBUSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWĄ SIECI OGÓLNOSPŁAWNEJ WRAZ ISTNIEJĄCYMI PRZYŁĄCZAMI DO GRANICY DZIAŁEK PASA DROGOWEGO ORAZ PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANICY DZIAŁEK PASA DROGOWEGO

zamówienie na PRZEBUDOWA UL. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W LESZNIE NA ODCINKU OD UL. KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO DO UL. LUBUSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWĄ SIECI OGÓLNOSPŁAWNEJ WRAZ ISTNIEJĄCYMI PRZYŁĄCZAMI DO GRANICY DZIAŁEK PASA DROGOWEGO ORAZ PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANICY DZIAŁEK PASA DROGOWEGO

nr sprawy MZD.271.03.2020

zamawiający Miasto Leszno oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego upoważnionego tj.: Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

Uchwały Rady

uchwała nr: XXVI/352/2020

uchwała nr XXVI/352/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Leszno

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXVI/351/2020

uchwała nr XXVI/351/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie poprzez wniesienie wkładu pieniężnego o wartości trzysta tysięcy złotych za kwotę pięćset pięćdziesiąt tysięcy

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXVI/350/2020

uchwała nr XXVI/350/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXIV/319/2020 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości za część roku 2020 oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXVI/349/2020

uchwała nr XXVI/349/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Miasto Leszno

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXVI/348/2020

uchwała nr XXVI/348/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Leszna

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXVI/347/2020

uchwała nr XXVI/347/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie deklaracji zabezpieczenia w budżecie Miasta Leszna na rok 2020 i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu przedłożonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: K/305/2020

zarządzenie nr K/305/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Leszna

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: K/304/2020

zarządzenie nr K/304/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Leszna

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: K/303/2020

zarządzenie nr K/303/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Leszna

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: K/302/2020

zarządzenie nr K/302/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Leszna

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 296/2020

zarządzenie nr 296/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 w Lesznie Pani Katarzynie Kaźmierczak

zarządzenie nr: 295/2020

zarządzenie nr 295/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Pani Irenie Szynkarek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij