Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kierownictwo urzędu

Tablica ogłoszeń

Informacje dotyczące narad koordynacyjnych - Wykaz spraw będących przedmiotem narady koordynacyjnej dotyczącej skoordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w dniu 27.02.2020 r.

Wykaz spraw będących przedmiotem narady koordynacyjnej dotyczącej skoordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w dniu 27.02.2020 r.

Budowi budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 18 lokalach mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Lesznie przy ul. Strzeleckiej

O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie  z  art. 49a, art. 10 § 1 oraz art. 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst  jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.)   zawiadamiam strony postępowania   że w toku...

Uchwała Krajobrazowa

UCHWAŁA NR XVI/222/2019 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów...

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych "Rocznego Programu Współpracy... na rok 2020"

Treść protokołu z przeprowadzonych konsultacji społecznych, których przedmiotem był projekt „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego...

Informacja o wyniku konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Ząbki moje muszę o was dbać, by wszystkim piękny uśmiech dać”

W wyniku ogłoszonego konkursu na zrealizowanie w 2019 r. programu polityki zdrowotnej pn. „Ząbki moje muszę o was dbać, by wszystkim piękny uśmiech dać", wybrano ofertę Indywidualnej Praktyki Stomatologicznej Anna Hrapek-Szeflińska z siedzibą w Lesznie.

Praca

stanowisko: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie

stanowisko Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie

miejsce pracy Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Samodzielny referent

stanowisko Samodzielny referent

miejsce pracy Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lesznie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie, ul. Henrykowska 1

stanowisko: Stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa

stanowisko Stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: stanowisko ds. rozwoju pracowników i kadr w Biurze Kadr i Płac

stanowisko stanowisko ds. rozwoju pracowników i kadr w Biurze Kadr i Płac

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Stanowisko ds. finansowych i ekonomicznych w Wydziale Edukacji

stanowisko Stanowisko ds. finansowych i ekonomicznych w Wydziale Edukacji

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, Wydział Edukacji, ul. Przemysłowa 10, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna,Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

miejsce pracy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie

Zamówienia publiczne

zamówienie na: WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW NA ULICACH MIASTA LESZNA W 2020 ROKU

zamówienie na WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW NA ULICACH MIASTA LESZNA W 2020 ROKU

nr sprawy MZD.271.02.2020

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna , ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego odnawialnego w wysokości 12.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu 2020 roku przejściowego deficytu budżetu

zamówienie na Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego odnawialnego w wysokości 12.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu 2020 roku przejściowego deficytu budżetu

nr sprawy FB.271.1.2020

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku,

zamówienie na: Usuwanie kolizji elektroenergetycznych oraz remonty i konserwacja instalacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna

zamówienie na Usuwanie kolizji elektroenergetycznych oraz remonty i konserwacja instalacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna

nr sprawy MZD.271.1.2020

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic miasta Leszna w 2020 roku

zamówienie na Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic miasta Leszna w 2020 roku

nr sprawy MZD.272.12.2019

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: budowę otwartych stref aktywności w Lesznie

zamówienie na budowę otwartych stref aktywności w Lesznie

nr sprawy IN.271.28.2019

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul.Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno w Biurze Obsługi

Uchwały Rady

uchwała nr: XXI/288/2020

uchwała nr XXI/288/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r.w sprawie uchwalenia Statutu Leszna.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXI/287/2020

uchwała nr XXI/287/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Leszna

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXI/286/2020

uchwała nr XXI/286/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023 do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie oraz do Sądu Rejonowego w Lesznie do orzekania w sprawach prawa pracy

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXI/285/2020

uchwała nr XXI/285/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Leszna z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za 2019 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXI/284/2020

uchwała nr XXI/284/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie akceptacji sprawozdań z działalności i planów pracy Komisji Rady Miejskiej Leszna.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXI/283/2020

uchwała nr XXI/283/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Prorodzinnego „Karta Leszczyńskiej Rodziny”

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 89/2020

zarządzenie nr 89/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Leszna

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 88/2020

zarządzenie nr 88/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Leszna

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 87/2020

zarządzenie nr 87/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie ogłoszenia konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie

zarządzenie nr: 85/2020

zarządzenie nr 85/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w obszarze rewitalizacji

zarządzenie nr: 82/2020

zarządzenie nr 82/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie przyjęcia regulaminu VII edycji konkursu „Lider rewitalizacji”

zarządzenie nr: K/79/2020

zarządzenie nr K/79/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Leszna

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij