Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kierownictwo urzędu

Tablica ogłoszeń

Wykaz spraw będących przedmiotem narady koordynacyjnej dotyczącej skoordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w dniach 20.05.2020 r.i 21.05.2020r.

Wykaz spraw będących przedmiotem narady koordynacyjnej dotyczącej skoordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w dniach od 26.05.2020r. do 28.05.2020r.

Obwieszczenie AP..6730.21.2019

O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst  jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256)   zawiadamiam strony postępowania   że  w  dniu  12.03.2020 r.  wydana ...

Obwieszczenie AP.6730.14.2019

O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256)   zawiadamiam strony postępowania   że  w  dniu  12.03.2020 r.  wydana ...

Budowi budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 18 lokalach mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Lesznie przy ul. Strzeleckiej

O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie  z  art. 49a, art. 10 § 1 oraz art. 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst  jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.)   zawiadamiam strony postępowania   że w toku...

Praca

stanowisko: Stanowisko: Naczelnik Wydziału Komunikacji

stanowisko Stanowisko: Naczelnik Wydziału Komunikacji

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, Wydział Komunikacji, ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Stanowisko: Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat

stanowisko Stanowisko: Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna. Wydział Podatków i Opłat, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie

stanowisko Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie

miejsce pracy Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: NABÓR ZAKOŃCZONY-Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY-Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie

miejsce pracy Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Samodzielny referent w SP 4 w Lesznie - NABÓR ZAKOŃCZONY

stanowisko Samodzielny referent w SP 4 w Lesznie - NABÓR ZAKOŃCZONY

miejsce pracy Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lesznie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie, ul. Henrykowska 1

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna w 2020 roku

zamówienie na Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna w 2020 roku

nr sprawy IN.271.07.2020

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa powyżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na stronie platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/um_leszno

zamówienie na: PRZEBUDOWA UL. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W LESZNIE NA ODCINKU OD UL. KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO DO UL. LUBUSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWĄ SIECI OGÓLNOSPŁAWNEJ WRAZ ISTNIEJĄCYMI PRZYŁĄCZAMI DO GRANICY DZIAŁEK PASA DROGOWEGO ORAZ PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANICY DZIAŁEK PASA DROGOWEGO

zamówienie na PRZEBUDOWA UL. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W LESZNIE NA ODCINKU OD UL. KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO DO UL. LUBUSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWĄ SIECI OGÓLNOSPŁAWNEJ WRAZ ISTNIEJĄCYMI PRZYŁĄCZAMI DO GRANICY DZIAŁEK PASA DROGOWEGO ORAZ PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANICY DZIAŁEK PASA DROGOWEGO

nr sprawy MZD.271.03.2020

zamawiający Miasto Leszno oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego upoważnionego tj.: Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: „Wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg i ulic miasta Leszna w 2020 roku oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego na wybranych ulicach miasta Leszna”

zamówienie na „Wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg i ulic miasta Leszna w 2020 roku oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego na wybranych ulicach miasta Leszna”

nr sprawy MZD.271.04.2020

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: „Modernizacja dziedzińca szkolnego (etap I) przy III Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie, pl. Kościuszki 5”

zamówienie na „Modernizacja dziedzińca szkolnego (etap I) przy III Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie, pl. Kościuszki 5”

nr sprawy ED.271.01.2020.HS

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW NA ULICACH MIASTA LESZNA W 2020 ROKU

zamówienie na WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW NA ULICACH MIASTA LESZNA W 2020 ROKU

nr sprawy MZD.271.02.2020

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna , ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

Uchwały Rady

uchwała nr: XXIV/326/2020

uchwała nr XXIV/326/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego z 2019r

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXIV/325/2020

uchwała nr XXIV/325/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia wniosku o nadanie nazwy jednemu z rond przy ulicy Lipowej im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXIV/324/2020

uchwała nr XXIV/324/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie darmowych przejazdów dla krwiodawców

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXIV/323/2020

uchwała nr XXIV/323/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Teatru Miejskiego w Lesznie

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXIV/322/2020

uchwała nr XXIV/322/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXIV/321/2020

uchwała nr XXIV/321/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Królowej Jadwigi nr 31, wpisanej do rejestru zabytków

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 224/2020

zarządzenie nr 224/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomość niezabudowaną położoną w Lesznie w rejonie ulicy Gronowe Zacisze z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 223/2020

zarządzenie nr 223/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie wydzierżawienia gruntu, na którym usytuowany jest obiekt handlowy położoną w Lesznie przy ulicy Nowy Rynek w drodze przetargu ustanego nieograniczonego.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: K/219/2020

zarządzenie nr K/219/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie zasad bezpośredniej obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Leszna

zarządzenie nr: 220/2020

zarządzenie nr 220/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 218/2020

zarządzenie nr 218/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 217/2020

zarządzenie nr 217/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Lesznie przy ul. Fryderyka Chopina, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 13/4, ark. m. 86, obręb Leszno

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij