Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kierownictwo urzędu

Tablica ogłoszeń

Uchwała Krajobrazowa

UCHWAŁA NR XVI/222/2019 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów...

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych "Rocznego Programu Współpracy... na rok 2020"

Treść protokołu z przeprowadzonych konsultacji społecznych, których przedmiotem był projekt „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego...

Informacja o wyniku konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Ząbki moje muszę o was dbać, by wszystkim piękny uśmiech dać”

W wyniku ogłoszonego konkursu na zrealizowanie w 2019 r. programu polityki zdrowotnej pn. „Ząbki moje muszę o was dbać, by wszystkim piękny uśmiech dać", wybrano ofertę Indywidualnej Praktyki Stomatologicznej Anna Hrapek-Szeflińska z siedzibą w Lesznie.

Praca

stanowisko: Stanowisko: Naczelnik Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa - Architekt Miejski

stanowisko Stanowisko: Naczelnik Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa - Architekt Miejski

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa - Aleje Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Nabór zakończony - Samodzielny referent

stanowisko Nabór zakończony - Samodzielny referent

miejsce pracy Przedszkole Miejskie nr 21 w Lesznie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Przedszkole Miejskie nr 21, ul. Armii Krajowej 11 , 64 – 100 Leszno, pok. nr 9

stanowisko: NABÓR ZAKOŃCZONY-Stanowisko ds. ochrony zabytków w zakresie zabytkowej zieleni (1/2 etatu) w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY-Stanowisko ds. ochrony zabytków w zakresie zabytkowej zieleni (1/2 etatu) w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - Aleje Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. aktualizacji mapy numerycznej i systemu informacji przestrzennej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. aktualizacji mapy numerycznej i systemu informacji przestrzennej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Aleje Jana Pawła II 23, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aleje Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: NABÓR ZAKOŃCZONY - Dyrektor Organizatora Pieczy Zastępczej w Lesznie

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Dyrektor Organizatora Pieczy Zastępczej w Lesznie

miejsce pracy Organizator Pieczy Zastępczej w Lesznie, ul. Jana Matejki 8, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Usuwanie kolizji elektroenergetycznych oraz remonty i konserwacja instalacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna

zamówienie na Usuwanie kolizji elektroenergetycznych oraz remonty i konserwacja instalacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna

nr sprawy MZD.271.1.2020

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic miasta Leszna w 2020 roku

zamówienie na Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic miasta Leszna w 2020 roku

nr sprawy MZD.272.12.2019

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: budowę otwartych stref aktywności w Lesznie

zamówienie na budowę otwartych stref aktywności w Lesznie

nr sprawy IN.271.28.2019

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul.Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno w Biurze Obsługi

zamówienie na: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz drukarek do Urzędu Miasta Leszna

zamówienie na Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz drukarek do Urzędu Miasta Leszna

nr sprawy IT.271.02.2019

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie

zamówienie na Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie

nr sprawy IN.271.27.2019

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: Realizacja części projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna na rok 2019

zamówienie na Realizacja części projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna na rok 2019

nr sprawy IN.271.26.2019

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

Uchwały Rady

uchwała nr: XXI/288/2020

uchwała nr XXI/288/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r.w sprawie uchwalenia Statutu Leszna.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXI/287/2020

uchwała nr XXI/287/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Leszna

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXI/286/2020

uchwała nr XXI/286/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023 do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie oraz do Sądu Rejonowego w Lesznie do orzekania w sprawach prawa pracy

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXI/285/2020

uchwała nr XXI/285/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Leszna z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za 2019 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXI/283/2020

uchwała nr XXI/283/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Prorodzinnego „Karta Leszczyńskiej Rodziny”

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXI/282/2020

uchwała nr XXI/282/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Leszno przyjętej w roku szkolnym 2019/2020 do zwrotu kosztów przewozu uczniów i dzieci organizowanego przez rodziców

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 24/2020

zarządzenie nr 24/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności oraz przyczyn wypadku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 23/2020

zarządzenie nr 23/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lesznie przy ulicy Racławickiej w drodze przetargu ustnego ograniczonego na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 22/2020

zarządzenie nr 22/2020

wydane przez Prezydent Miasta Leszna

z dnia

w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

zarządzenie nr: 21/2020

zarządzenie nr 21/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 313/2019 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego Miasta Leszna

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 20/2020

zarządzenie nr 20/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej położonej w Lesznie przy ulicy Szybowników

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 18/2020

zarządzenie nr 18/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie terenu, położonego w Lesznie przy ul. Nowy Rynek z przeznaczeniem pod prowadzenie targowiska łącznie z terenem przy ul. Jana Kasprowicza pod prowadzenie targowiska przeznaczonego pod handel płodami rolnymi

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij