W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kierownik Referatu Dochodów w Wydziale Finansowo - Księgowym

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Kierownik Referatu Dochodów w Wydziale Finansowo - Księgowym
Miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Obsługi (parter) lub w Biurze Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
Status w trakcie rozstrzygania

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Kierownik Referatu Dochodów
w  Wydziale Finansowo - Księgowym 


1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
1)obywatelstwo polskie,
2)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub  za przestępstwo skarbowe,
4)nieposzlakowana opinia,
5)wykształcenie wyższe,
6)co najmniej 4-letni staż pracy w księgowości,
7)znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości oraz rozporządzeń szczególnych dotyczących zasad rachunkowości i planów dla jednostek sektora finansów publicznych, o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzeń: dotyczących zasad rachunkowości i planów kont dla jednostek sektora finansów publicznych, w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawie klasyfikacji budżetowe.

2.Wymagania dodatkowe od kandydatów:
1)wykształcenie wyższe ekonomiczne lub potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu specjalista ds. rachunkowości,
2)doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych,
3)praktyczna znajomość w zakresie księgowości budżetowej,
4)znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia rachunkowości budżetowej, dekretacji dokumentów, sporządzania sprawozdawczości budżetowej, rozliczeń podatku VAT,
5)umiejętność: analitycznego oraz logicznego myślenia, kojarzenia faktów, redagowania pism, sprawnego pozyskiwania informacji, dokonywania analiz i formułowania wniosków, korzystania z przepisów, zarzadzania zespołem, pracy w zespole, pracy pod presją czasu, komunikatywność, dociekliwość, dokładność, rzetelność, systematyczność,
6)praca wymaga znajomości obsługi: urządzeń technicznych, programów MS OFFICE, programów – modułów systemu DISTRICTUS, obsługi programów bankowości elektronicznej, systemów informacji prawnej.

3.Zadania wykonywane na stanowisku – pracownik będzie odpowiedzialny m. in. za: otwieranie, prowadzenie i zamykanie księgi rachunkowej, sprawdzanie prawidłowości i kompletności dokumentów niezbędnych do księgowania, nadzorowanie terminowego dostarczania danych niezbędnych do księgowości syntetycznej i do sporządzania sprawozdań, nadzór nad prawidłowym stosowaniem klasyfikacji budżetowej,  dekretowanie dokumentów, przygotowanie do ujęcia w księdze rachunkowej operacji w zakresie dochodów Miasta pobieranych przez urzędy skarbowe, sporządzanie obowiązujących sprawozdań budżetowych w zakresie prowadzonej ewidencji, sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz zmian funduszu na podstawie księgi częściowej, zarządzanie, koordynację i nadzór nad całością spraw będących w kompetencji Referatu Dochodów w Wydziale Finansowo-Księgowym, bieżący nadzór nad prowadzeniem rachunkowości prowadzonej przez pracowników Referatu Dochodów, zadania w zakresie kontroli wewnętrznej. Szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej.
                                                                                                                      
4.Aplikacja musi zawierać (wymagane dokumenty):
1)list motywacyjny,
2)wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
3)oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o braku zakazu pełnienia funkcji z dysponowaniem środkami publicznymi oraz dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną wynikającą z RODO – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
4)kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wymienione: w pkt. 1 ppkt. 5) oraz w pkt. 2 ppkt. 1),
5)dokumenty potwierdzające: staż pracy wymieniony w  pkt. 1 ppkt. 6), doświadczenie zawodowe wymienione w pkt. 2 ppkt. 2) oraz posiadanie praktyki wymienionej w pkt. 2 ppkt. 3)  – kserokopie świadectw pracy lub oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu, w przypadku trwającego zatrudnienia, lub inne dokumenty.

Do dokumentów aplikacyjnych proszę nie dołączać CV oraz opisu stanowiska pracy. 

5.Warunki pracy na stanowisku:
a)miejsce pracy: ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, 
b)rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko kierownicze urzędnicze, 
c)wymiar czasu pracy: 1 etat,
d)data rozpoczęcia pracy: grudzień 2023 r.,
e)wynagrodzenie zasadnicze od 5800 zł do 6000 zł brutto,
f)dodatek za wysługę lat (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy, dodatek funkcyjny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać w biurze obsługi Urzędu Miasta Leszna lub w Biurze Kadr i Płac Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, lub za pośrednictwem  poczty  na  adres Urzędu z dopiskiem: dot. naboru – Kierownik Referatu Dochodów w Wydziale Finansowo - Księgowym w terminie do 27 listopada 2023 roku do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą -  decyduje data wpływu do Urzędu).

Dokumenty aplikacyjne nie są przyjmowane poza ogłoszeniem o naborze, poza wyżej wyznaczonym terminem oraz w innych formach, niż wskazane w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy nie dostarczą wszystkich wymaganych dokumentów lub nie spełniają wymogów formalnych (niezbędnych) nie będą brali udziału w kolejnych etapach procesu rekrutacji. W przypadku pytań dotyczących naboru prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (65) 529 81 34.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można kontaktować się za pomocą adresu: iod@leszno.pl.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 % (na podstawie art. 13 a ust. 2 ustawa o pracownikach samorządowych).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.leszno.pl  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w holu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.

Dokumenty aplikacyjne kandydata zawierające dane osobowe, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji i zatrudniony, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a po tym czasie zostaną zniszczone komisyjnie w oparciu o protokół zniszczenia (w tym okresie zainteresowany kandydat może osobiście odebrać dokumenty aplikacyjne – odbiór dokumentów uniemożliwia ich ponowne wykorzystanie).
Dokumenty dotyczące przebiegu procesu naboru będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego (okres ustalony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).

 

 

Załączniki

Oświadczenie pdf, 234 kB

Powiadom znajomego