W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Stanowisko ds. remontów w Wydziale Edukacji

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko ds. remontów w Wydziale Edukacji
Miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Obsługi (parter) lub w Biurze Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
Status w trakcie rozstrzygania

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: 

Stanowisko ds. remontów
w Wydziale Edukacji


1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
1)obywatelstwo polskie,
2)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
4)nieposzlakowana opinia,
5)wykształcenie: średnie lub wyższe,
6)co najmniej roczny staż pracy na stanowiskach ds. technicznych, w szczególności związanych z: zlecaniem przeglądów technicznych budynków, ustalaniem potrzeb remontowych, przygotowywaniem i organizowaniem zamówień zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
7)znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych (przepisy regulujące problematykę zamówień publicznych),Prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o finansach publicznych, o finansowaniu zadań oświatowych,  o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
1)wykształcenie wyższe techniczne, budowlane,
2)staż pracy na stanowiskach związanych z zamówieniami publicznymi,
3)doświadczenie zawodowe w pracy: związane z wykonywaniem samodzielnych funkcji w budownictwie, lub/i w zakresie wykonawstwa robót budowlanych lub na podobnych stanowiskach w administracji państwowej, lub samorządowej,
4)uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, uprawnienia projektowe,
5)umiejętność: logicznego myślenia, korzystania z przepisów prawa, pracy w zespole, wysławiania się i  słuchania, łatwość w  nawiązywaniu kontaktów, kreatywność.

3. Zadania wykonywane na stanowisku – pracownik będzie odpowiedzialny m. in. za:  udział w przeglądach stanu obiektów - zlecanie przeglądów technicznych budowlanych jednorocznych, wielkopowierzchniowych, pięcioletnich, przeglądów kominiarskich  jednorocznych i wielkopowierzchniowych oraz przeglądów wewnętrznych instalacji gazowych jednorocznych i wielkopowierzchniowych, przygotowywanie zestawienia potrzeb remontowych i propozycji wykazu remontów wytypowanych do realizacji  na podstawie przeprowadzonych przeglądów technicznych, zgłoszeń z podległych placówek z uwzględnieniem decyzji i zaleceń Państwowej Straży Pożarnej i Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, przygotowywanie i organizowanie zamówień zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych we współpracy z Biurem Zamówień Publicznych, sporządzanie dokumentów i ich archiwizacja, nadzór nad realizowanymi przez Wydział Edukacji pracami remontowymi i inwestycjami, śledzenie postępu prac, prowadzenie rejestru: pism, decyzji Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Państwowej Straży Pożarnej i podległych placówek, zamówień o wartości poniżej i powyżej 130 000 zł netto, przeprowadzonych  w Wydziale Edukacji, pełnienie funkcji opiekuna projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego. Szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej.
                                                                                                                         
4. Aplikacja musi zawierać (wymagane dokumenty):
1)list motywacyjny,
2)wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
3)oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną wynikającą z RODO – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
4)kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wymienione: w pkt. 1 ppkt. 5) oraz w pkt. 2 ppkt. 1),
5)dokumenty potwierdzające: staż pracy wymieniony w  pkt. 1 ppkt. 6), w pkt. 2 ppkt. 2) oraz doświadczenie zawodowe wymienione w pkt. 2 ppkt. 3)– kserokopie świadectw pracy lub oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu, w przypadku trwającego zatrudnienia, lub inne dokumenty,
6)kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia, wymienione w pkt. 2 ppkt. 4).

Do dokumentów aplikacyjnych proszę nie dołączać CV oraz opisu stanowiska pracy. 

5. Warunki pracy na stanowisku:
a)miejsce pracy: ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno, 
b)rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze, 
c)wymiar czasu pracy: 1 etat,
d)data rozpoczęcia pracy: luty 2024 r.
e)wynagrodzenie zasadnicze od  4700 zł do  5000 zł brutto,
f)dodatek za wysługę lat (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.


Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać w biurze obsługi Urzędu Miasta Leszna lub w Biurze Kadr i Płac Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, lub za pośrednictwem  poczty  na  adres Urzędu z dopiskiem: dot. naboru – stanowisko ds. remontów w Wydziale Edukacji  w terminie do 27 listopada 2023 roku do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą -  decyduje data wpływu do Urzędu).

Dokumenty aplikacyjne nie są przyjmowane poza ogłoszeniem o naborze, poza wyżej wyznaczonym terminem oraz w innych formach, niż wskazane w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy nie dostarczą wszystkich wymaganych dokumentów lub nie spełniają wymogów formalnych (niezbędnych) nie będą brali udziału w kolejnych etapach procesu rekrutacji. W przypadku pytań dotyczących naboru prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (65) 529 81 34.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można kontaktować się za pomocą adresu: iod@leszno.pl.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 % (na podstawie art. 13 a ust. 2 ustawa o pracownikach samorządowych).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.leszno.pl  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w holu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.

Dokumenty aplikacyjne kandydata zawierające dane osobowe, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji i zatrudniony, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a po tym czasie zostaną zniszczone komisyjnie w oparciu o protokół zniszczenia (w tym okresie zainteresowany kandydat może osobiście odebrać dokumenty aplikacyjne – odbiór dokumentów uniemożliwia ich ponowne wykorzystanie).
Dokumenty dotyczące przebiegu procesu naboru będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego (okres ustalony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).

Załączniki

Oświadczenie pdf, 182 kB

Powiadom znajomego