W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, ul. Słowiańska 16, 64-100 Leszno
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Obsługi (parter) lub w Biurze Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
Status w trakcie rozstrzygania
URZĄD MIASTA LESZNA
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:
 
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowym


1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie średnie lub wyższe,
6) co najmniej roczny staż pracy lub co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowiskach administracyjno-biurowych,
7) znajomość ustaw: o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o fundacjach,  o pomocy społecznej, o Krajowym Rejestrze Sądowym, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o stowarzyszeniach, Prawo prasowe, Prawo zamówień publicznych. 

2.  Wymagania dodatkowe od kandydatów:
1) wykształcenie: wyższe administracyjne lub z zakresu marketingu i public relations,
2) doświadczenie: we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w zakresie prowadzenia działań promocyjnych, w pracy na rzecz społeczności lokalnych, w realizacji projektów, w prowadzeniu mediów społecznościowych,   
3) wiedza z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych i samorządu lokalnego,
4) sprawna organizacja przedsięwzięć, łatwość formułowania myśli, systematyczność, dokładność, komunikatywność i otwartość, duża samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność, wysokie umiejętności interpersonalne, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pisania i redagowania tekstów, lekkie pióro i umiejętność tworzenia atrakcyjnych treści (zdjęcia, grafiki) na social media,
5) praca wymaga znajomości obsługi komputera w środowisku Windows, wprowadzania informacji na stronę internetową, obsługi mediów społecznościowych, obsługi standardowych urządzeń biurowych.

3. Zadania wykonywane na stanowisku – pracownik będzie odpowiedzialny m. in. za: współtworzenie i nadzór nad realizacją Programu Współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, przygotowywanie i prowadzenie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi,  wyszukiwanie projektów, programów i grantów umożliwiających uzyskanie dofinansowania na działalność podejmowaną  przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie Miasta Leszna oraz wprowadzanie ich na stronę www.ngo.leszno.pl, informowanie organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie Miasta Leszna o projektach, programach i grantach umożliwiających uzyskanie dofinansowania na podejmowane przez nie działania, promowanie Miasta Leszna poprzez działalność organizacji pozarządowych, inicjowanie i prowadzenie działań promocyjnych, projektowanie kampanii promocyjnych, w tym organizowanie i udział w wydarzeniach zewnętrznych targach, imprezach itp. Szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej.
                                                                                                                      
4. Aplikacja musi zawierać (wymagane dokumenty):
1) list motywacyjny,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
3) oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną wynikającą z RODO – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wymienione: w pkt. 1 ppkt. 5) oraz w pkt. 2 ppkt. 1),
5) dokumenty potwierdzające: staż pracy lub doświadczenie zawodowe wymienione w  pkt. 1 ppkt. 6) oraz doświadczenie zawodowe wymienione w pkt. 2 ppkt. 2) – kserokopie świadectw pracy lub oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu, w przypadku trwającego zatrudnienia, lub inne dokumenty.

Do dokumentów aplikacyjnych proszę nie dołączać CV oraz opisu stanowiska pracy. 

5. Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy: ul. Słowiańska 16, 64-100 Leszno, 
b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze, 
c) wymiar czasu pracy: 1 etat,
d) data rozpoczęcia pracy: listopad/grudzień 2023 r.,
e) wynagrodzenie zasadnicze od 4000 zł do 4250 zł brutto,
f) dodatek za wysługę lat (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać w biurze obsługi Urzędu Miasta Leszna lub w Biurze Kadr i Płac Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, lub za pośrednictwem  poczty  na  adres Urzędu z dopiskiem: dot. naboru – stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowym w terminie do 13 listopada 2023 roku do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą -  decyduje data wpływu do Urzędu).

Dokumenty aplikacyjne nie są przyjmowane poza ogłoszeniem o naborze, poza wyżej wyznaczonym terminem oraz w innych formach, niż wskazane w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy nie dostarczą wszystkich wymaganych dokumentów lub nie spełniają wymogów formalnych (niezbędnych) nie będą brali udziału w kolejnych etapach procesu rekrutacji. W przypadku pytań dotyczących naboru prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (65) 529 81 34.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można kontaktować się za pomocą adresu: iod@leszno.pl.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 % (na podstawie art. 13 a ust. 2 ustawa o pracownikach samorządowych).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.leszno.pl  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w holu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.

Dokumenty aplikacyjne kandydata zawierające dane osobowe, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji 
i zatrudniony, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a po tym czasie zostaną zniszczone komisyjnie w oparciu o protokół zniszczenia (w tym okresie zainteresowany kandydat może osobiście odebrać dokumenty aplikacyjne – odbiór dokumentów uniemożliwia ich ponowne wykorzystanie).

Dokumenty dotyczące przebiegu procesu naboru będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego (okres ustalony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).

Załączniki

Oświadczenie pdf, 183 kB

Powiadom znajomego