W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Stanowisko ds. zamówień grupowych w Wydziale Edukacji

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko ds. zamówień grupowych w Wydziale Edukacji
Miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Obsługi (parter) lub w Biurze Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
Status w trakcie rozstrzygania

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Stanowisko ds. zamówień grupowych
w Wydziale Edukacji


1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe,
6) co najmniej roczny staż pracy na stanowiskach administracyjno-biurowych,
7) znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych (przepisy regulujące problematykę zamówień publicznych), o systemie oświaty, o finansach publicznych, o finansowaniu zadań oświatowych, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo oświatowe, przepisy wykonawcze do wyżej wymienionych aktów prawnych.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
1) wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne i/lub studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych,
2) staż pracy na stanowiskach związanych z zamówieniami publicznymi,
3) znajomość i umiejętność stosowania przepisów, ustaw i rozporządzeń oraz innych obowiązujących przepisów związanych z realizacją zadań merytorycznych stanowiska,
4) umiejętność: logicznego myślenia, korzystania z przepisów prawa, pracy w zespole, wysławiania się i słuchania, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, kreatywność,
5) praca wymaga znajomości obsługi: komputera, programu MS Office, w tym Excel i innych urządzeń biurowych.

3. Zadania wykonywane na stanowisku – pracownik będzie odpowiedzialny m. in. za: opracowanie i przygotowanie dokumentacji zamówień dla postępowań grupowych, prowadzonych przez Wydział Edukacji dla samorządowych leszczyńskich jednostek edukacyjnych w ramach zawartych porozumień,  opracowanie i przygotowanie dokumentacji zamówień dla postępowań prowadzonych przez Wydział Edukacji do weryfikacji Biura Zamówień Publicznych, udział w pracach Komisji Przetargowych powoływanych w związku z zamówieniami publicznymi prowadzonymi przez Wydział Edukacji, prowadzenie rejestru zamówień o wartości poniżej i powyżej 130 000 zł netto, przeprowadzonych w Wydziale Edukacji. Szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej.                                                                                                                         


4. Aplikacja musi zawierać (wymagane dokumenty):
1) list motywacyjny,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
3) oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną wynikającą z RODO – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wymienione: w pkt. 1 ppkt. 5),
5) dokumenty potwierdzające staż pracy wymieniony: w  pkt. 1 ppkt. 6) oraz w pkt. 2 ppkt. 2) – kserokopie świadectw pracy lub oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu, w przypadku trwającego zatrudnienia, lub inne dokumenty.

Do dokumentów aplikacyjnych proszę nie dołączać CV oraz opisu stanowiska pracy. 

5. Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy: ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno, 
b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze, 
c) wymiar czasu pracy: 1 etat,
d) data rozpoczęcia pracy: październik/listopad 2023 r.
e) wynagrodzenie zasadnicze od 3800 zł do  4000 zł brutto,
f) dodatek za wysługę lat (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać w biurze obsługi Urzędu Miasta Leszna lub w Biurze Kadr i Płac Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, lub za pośrednictwem  poczty  na  adres Urzędu z dopiskiem: dot. naboru – stanowisko ds. zamówień grupowych w Wydziale Edukacji w terminie do 25 września 2023 roku do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą -  decyduje data wpływu do Urzędu).

Dokumenty aplikacyjne nie są przyjmowane poza ogłoszeniem o naborze, poza wyżej wyznaczonym terminem oraz w innych formach, niż wskazane w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy nie dostarczą wszystkich wymaganych dokumentów lub nie spełniają wymogów formalnych (niezbędnych) nie będą brali udziału w kolejnych etapach procesu rekrutacji. W przypadku pytań dotyczących naboru prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (65) 529 81 34.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można kontaktować się za pomocą adresu: iod@leszno.pl.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 % (na podstawie art. 13 a ust. 2 ustawa o pracownikach samorządowych).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.leszno.pl  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w holu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.

Dokumenty aplikacyjne kandydata zawierające dane osobowe, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji i zatrudniony, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a po tym czasie zostaną zniszczone komisyjnie w oparciu o protokół zniszczenia (w tym okresie zainteresowany kandydat może osobiście odebrać dokumenty aplikacyjne – odbiór dokumentów uniemożliwia ich ponowne wykorzystanie).
Dokumenty dotyczące przebiegu procesu naboru będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego (okres ustalony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).


 

Załączniki

Oświadczenie pdf, 185 kB

Powiadom znajomego