W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Radca prawny w Biurze Prawnym

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Radca prawny w Biurze Prawnym
Miejsce pracy Budynki Urzędu Miasta Leszna przy ul. Słowiańskiej 63 (Wydział Edukacji, Wydział Kultury i Sportu) oraz ul. Kazimierza Karasia 15 (Biuro Prawne)
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Obsługi (parter) lub w Biurze Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
Status w trakcie rozstrzygania

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

RADCA PRAWNY
W BIURZE PRAWNYM

1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo,
6) uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego - wpis na listę radców prawnych, 
7) znajomość ustaw o: samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, pracownikach samorządowych, systemie oświaty, finansowaniu zadań oświatowych, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, sporcie, finansach publicznych, Kodeks cywilny, Kodeks pracy, Kodeks karny, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, Karta Nauczyciela, Prawo oświatowe, Prawo zamówień publicznych, przepisy wykonawcze do wyżej wymienionych aktów prawnych oraz inne akty prawne z zakresu zadań administracji publicznej. 

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
1) doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
2) znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa (ustawy, rozporządzenia) oraz innych obowiązujących przepisów związanych z realizacją zadań merytorycznych stanowiska,
3) umiejętność: logicznego myślenia, pracy w zespole, wysławiania się i słuchania, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, kreatywność, sumienność, rzetelność, umiejętność dostosowywania się do zmieniającej sytuacji oraz radzenia sobie w sytuacji stresowej,
4) znajomość obsługi: komputera w środowisku Windows, specjalistycznych programów komputerowych oraz urządzeń biurowych.

3. Zadania wykonywane na stanowisku – do zadań radcy prawnego należy świadczenie pomocy prawnej dla Rady Miejskiej Leszna, Prezydenta Miasta Leszna, Zastępców Prezydenta Miasta Leszna, Sekretarza Miasta Leszna, Skarbnika Miasta Leszna, a w szczególności dla Wydziału Edukacji, Wydziału Kultury i Sportu oraz innych Wydziałów/Biur Urzędu Miasta Leszna, poprzez: sporządzanie, opiniowanie i akceptowanie projektów umów oraz porozumień, sporządzanie i opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych organów Miasta Leszna, wydawanie opinii prawnych, udzielanie obsługiwanym podmiotom ustnych porad, konsultacji, wyjaśnień co do obowiązujących przepisów prawa, udział w prowadzonych rozmowach/negocjacjach z udziałem obsługiwanych podmiotów, wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami i innymi organami, prowadzenie nadzoru prawnego nad egzekucją dochodzonych należności i współdziałanie w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego, opiniowanie decyzji administracyjnych w sprawach skomplikowanych. Szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej.                                                                                                                    
4. Aplikacja musi zawierać (wymagane dokumenty):
1) list motywacyjny,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
3) oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną wynikającą z RODO – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wymienione: w pkt. 1 ppkt. 5),
5) dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego, wymienione w pkt. 1 ppkt. 6) - kserokopia zaświadczenia,
6) dokumenty potwierdzające: doświadczenie zawodowe wymienione w pkt. 2 ppkt. 1) – kserokopie świadectw pracy lub oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku trwającego zatrudnienia, lub inne dokumenty.

Do dokumentów aplikacyjnych proszę nie dołączać CV oraz opisu stanowiska pracy. 

5. Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce wykonywania pracy: budynki Urzędu Miasta Leszna przy ul. Słowiańska 63 (Wydział Edukacji, Wydział Kultury i Sportu) oraz ul. Kazimierza Karasia 15 (Biuro Prawne), 
b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze, 
c) wymiar czasu pracy: 1 etat (łącznie 20 godzin tygodniowo, w tym: w Wydziale Edukacji i Wydziale Kultury i Sportu 12 godzin oraz Biurze Prawnym 8 godzin),
d) data rozpoczęcia pracy: październik 2023 r.
e) wynagrodzenie zasadnicze od 4700 zł do  4900 zł brutto,
f) dodatek za wysługę lat (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy, dodatek funkcyjny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać w biurze obsługi Urzędu Miasta Leszna lub w Biurze Kadr i Płac Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, lub za pośrednictwem  poczty  na  adres Urzędu z dopiskiem: dot. naboru radca prawny w Biurze Prawnym w terminie do 18 września 2023 roku do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą -  decyduje data wpływu do Urzędu).

Dokumenty aplikacyjne nie są przyjmowane poza ogłoszeniem o naborze, poza wyżej wyznaczonym terminem oraz w innych formach, niż wskazane w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy nie dostarczą wszystkich wymaganych dokumentów lub nie spełniają wymogów formalnych (niezbędnych) nie będą brali udziału w kolejnych etapach procesu rekrutacji. W przypadku pytań dotyczących naboru prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (65) 529 81 34.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można kontaktować się za pomocą adresu: iod@leszno.pl.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 % (na podstawie art. 13 a ust. 2 ustawa o pracownikach samorządowych).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.leszno.pl  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w holu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.

Dokumenty aplikacyjne kandydata zawierające dane osobowe, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji i zatrudniony, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a po tym czasie zostaną zniszczone komisyjnie w oparciu o protokół zniszczenia (w tym okresie zainteresowany kandydat może osobiście odebrać dokumenty aplikacyjne – odbiór dokumentów uniemożliwia ich ponowne wykorzystanie).
Dokumenty dotyczące przebiegu procesu naboru będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego (okres ustalony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).

Załączniki

Oświadczenie pdf, 182 kB

Powiadom znajomego