Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Rozgraniczanie nieruchomości

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Geodezja

Komórka odpowiedzialna Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Treść

Informacje ogólne:

Rozgraniczenie nieruchomości zgodnie z art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 520) ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.


Wymagane dokumenty:

1.Wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych o rozgraniczenie nieruchomości.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

 Wnioski można wnosić:


 1. osobiście:

Urząd Miasta Leszna, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Aleje Jana Pawła II 21, pokój nr 6 - parter


tel. 65 529 82 10


Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek 7:30-17:00


wtorek-piątek 7:30-15:30


2.  tradycyjną pocztą:


Urząd Miasta Leszna, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Aleje Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno


lub  Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno 


3. e-dokument:


dokumenty przesłane drogą elektroniczną powinny być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 262) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta Leszna:

a) Przez ESP Urzędu Miasta Leszna. W celu wniesienia podania w postaci elektronicznej przez platformę ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie ePUAP. Doręczenie podania w formie elektronicznej na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą zostanie poświadczone Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO). UPO jest automatycznie wytworzone przez system i zawiera pełną nazwę podmiotu publicznego, datę i czas jego nadania. Uwaga! Już sam fakt wysłania pisma (podania) na ESP urzędu rozpocznie komunikację obywatela z urzędem drogą elektroniczną. Nie będzie już wymagane uzyskiwanie dodatkowej zgody na ten rodzaj komunikacji obywatela z urzędem.

b) Wysłać za pomocą poczty elektronicznej dokument, podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, na adres geodezja@leszno.pl Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt a.


Opłaty:

1. Opłata skarbowa:

-  za wydanie decyzji – 10 zł zgodnie z częścią I Załącznika – kolumna 2 pkt 53 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783)

-  od wydania poświadczonej kopii decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości należy uiścić opłatę w wysokości 5 zł od 1 strony dokumentu.

2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

3. Opłatę skarbową należy dokonać:

-  na rachunek bankowy: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, nr konta 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513

-  w kasie Urzędu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II nr 23 lub w kasie Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15.

4. Wnioskodawca ponosi koszty związane z przeprowadzeniem czynności ustalenia granic w terenie wykonanych przez upoważnionego geodetę wyłonionego przez Prezydenta Miasta Leszna w drodze zamówienia publicznego.

5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu właściciela/władającego podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

6. Zgodnie z załącznikiem cz. IV pkt. 3 do ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635 ze zm.) zwolnione z zapłaty opłaty skarbowej jest złożenie pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


Termin i sposób realizacji:

1. Prezydent Miasta Leszna w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli wystąpiły przesłanki do jego wszczęcia.

2. Z czynności ustalenia przebiegu granic upoważniony przez Prezydenta Miasta Leszna geodeta sporządza protokół graniczny lub akt ugody.

3. Zgodnie z art. 31 ust. 4 Prawa geodezyjnego i kartograficznego w razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.

4. Prezydent Miasta Leszna, w trybie art. 33 ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeśli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granic nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnych oświadczeń stron.

5. W przypadku, gdy w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji, o której mowa wyżej, Prezydent Miasta Leszna, w trybie art. 34 ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę do rozpatrzenia sądowi.

 

Tryb odwoławczy:

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, przekazania sprawy sądowi, w trybie art. 33 ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

 

Uwagi:

1. Kopie dokumentów składane w toku postępowania powinny być prawidłowo uwierzytelnione przez uprawnioną do tego osobę.

2.Czynności ustalenia przebiegu granicy może dokonać tylko geodeta upoważniony przez Prezydenta Miasta Leszna w toku postępowania rozgraniczeniowego. 

3.Warunkiem upoważnienia przez Prezydenta Miasta Leszna jest posiadanie przez geodetę uprawnień zawodowych z zakresu 2, określonych w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4.Wynagrodzenie geodety uprawnionego wskazanego przez organ stanowi część lub całość kosztów postępowania. Kosztami postępowania obciążane są strony, na wniosek, lub w interesie których, postępowanie to było prowadzone.


Podstawa prawna:

1.  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.),

2.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

3.  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych Ministrów administracji oraz Rolnictwa Ministrów Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453)

 

Formularz do pobrania:

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij