Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Zgłaszanie i wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Geodezja

Komórka odpowiedzialna Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Treść

Informacje ogólne:

Zmiany danych ewidencyjnych objętych ewidencją gruntów i budynków zgodnie z art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.) powinny być zgłaszane przez właścicieli nieruchomości/użytkowników wieczystych/władający gruntami na zasadach samoistnych posiadania w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.

Aktualizacja operatu ewidencyjnego zgodnie z art. 23 ust. 7 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 520) dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania przez Prezydenta Miasta Leszna odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych.

 

Wymagane dokumenty: 

1. Aktualizacja danych podmiotowych w zakresie:

a) miejsca zamieszkania lub uzupełnienia numeru PESEL: 

-zgłoszenie/wniosek zmian danych ewidencji gruntów i budynków oraz zaświadczenie o zameldowaniu lub ksero dowodu osobistego, jeśli widnieje na nim adres zameldowania

b) nazwy firmy lub siedziby firmy lub uzupełnienia numeru REGON:

-zgłoszenie/wniosek zmian danych ewidencji gruntów i budynków oraz odpis/zaświadczenie/wyciąg z właściwego rejestru

2. Ujawnienie samodzielnych lokali niestanowiących odrębnych nieruchomości: 

-zgłoszenie/wniosek zmian danych ewidencji gruntów i budynków oraz zaświadczenie, o którym mowa art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r., poz. 1892), i dokumentów opracowanych zgodnie z zasadami określonymi art. 2 ust. 5 i 6 tej ustawy.  

3. Ujawnienie/wykreślenie przedmiotu dzierżawy oraz dzierżawcy gruntów: 

-zgłoszenie/wniosek zmian danych ewidencji gruntów i budynków oraz umowę zawarcia/rozwiązania dzierżawy.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Wnioski można wnosić:

1. osobiście:

Urząd Miasta Leszna, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Aleje Jana Pawła II 21, pokój nr 6 - parter

tel. 65 529 82 10, 65 529 82 07

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek 7:30-17:00

wtorek-piątek 7:30-15:30

2. tradycyjną pocztą:

Urząd Miasta Leszna, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Aleje Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno

lub  Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

3. e-dokument:


dokumenty przesłane drogą elektroniczną powinny być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 262) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta Leszna:


a) Przez ESP Urzędu Miasta Leszna. W celu wniesienia podania w postaci elektronicznej przez platformę ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie ePUAP. Doręczenie podania w formie elektronicznej na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą zostanie poświadczone Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO). UPO jest automatycznie wytworzone przez system i zawiera pełną nazwę podmiotu publicznego, datę i czas jego nadania. Uwaga! Już sam fakt wysłania pisma (podania) na ESP urzędu rozpocznie komunikację obywatela z urzędem drogą elektroniczną. Nie będzie już wymagane uzyskiwanie dodatkowej zgody na ten rodzaj komunikacji obywatela z urzędem.


b) Wysłać za pomocą poczty elektronicznej dokument, podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, na adres geodezja@leszno.pl Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt a.

 

Opłaty: 

1.Pełnomocnictwo do występowania ze zgłoszeniem/wnioskiem w imieniu właściciela/władającego podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. 

2. Zgodnie z załącznikiem cz. IV pkt. 3 do ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635 ze zm.) zwolnione z zapłaty opłaty skarbowej jest złożenie pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

3. Opłata skarbowa:

- za wydanie decyzji – 10 zł zgodnie z częścią I Załącznika – kolumna 2 pkt 53 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783)

- od wydania poświadczonej kopii decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości należy uiścić opłatę w wysokości 5 zł od 1 strony dokumentu

4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku

5. Opłatę skarbową należy dokonać:

- na rachunek bankowy: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, nr konta 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513

- w kasie Urzędu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II nr 23 lub w kasie Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15.

 

Termin i sposób realizacji: 

1. Aktualizacja danych podmiotowych zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje niezwłocznie, w drodze czynności materialno-technicznych, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów stanowiących podstawę aktualizacji. 
2. Aktualizacja danych przedmiotowych wynikająca z opracowania geodezyjnego, jeżeli władający nieruchomością: 
 - złoży wniosek o aktualizację danych przedmiotowych objętych ewidencją gruntów i budynków, aktualizacja nastąpi w drodze czynności materialno-technicznych, 
 - nie złoży wniosku o aktualizację danych przedmiotowych objętych ewidencją gruntów i budynków, przeprowadzone zostanie postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji administracyjnej. 
3. Założenie kartotek dla lokali niestanowiących odrębnych nieruchomości dokonuje się na podstawie wypisów aktów notarialnych lub orzeczeń sądu. W przypadku braku takich dokumentów założenie kartotek następuje na wniosek właściciela/użytkownika wieczystego w drodze czynności materialno-technicznej.
4. Ujawnienie/wykreślenie przedmiotu dzierżawy oraz dzierżawcy gruntów dokonuje się na podstawie decyzji administracyjnej.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej służy odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Od zmian wprowadzonych czynnością materialno-techniczną odwołanie nie przysługuje.

 

Uwagi:

1. Właściciele/władający nieruchomościami zgłaszają właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. 
UWAGA! Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.
2. Zgłoszenie/wniosek w sprawie aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków składa właściciel/władający lub pełnomocnik.
3. Podmioty składające zgłoszenie/wniosek w imieniu właściciela/władającego powinny przedłożyć pełnomocnictwo do występowania przed organem prowadzącym ewidencję gruntów i budynków w sprawie, której zgłoszenie zmiany/wniosek dotyczy.
4. W przypadku, gdy właścicielem/władającym jest osoba prawna, do zgłoszenia/wniosku należy dostarczyć odpis z właściwego rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego) oraz dokument potwierdzający uprawnienie osoby zgłaszającej/wnioskującej do występowania w imieniu właściciela/władającego.
5. Zgłoszenie/wniosek można złożyć osobiście lub przesłać pocztą, a w przypadku gdy dowodem zmiany danych jest opracowanie geodezyjne i kartograficzne, w zgłoszeniu powołać należy numer tego opracowania względnie załączyć je do dokumentacji geodezyjnej składanej przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
6. Zgłaszający zmianę dostarcza dokumenty stanowiące podstawę wprowadzenia zmian w oryginale bądź w formie odpisu lub kopii, poświadczonych zgodnie z art. 76a §2 kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r., poz. 542 ze zm.), 

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.), 

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), 

5. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1619 ze zm.).

 

Formularz do pobrania:

Wniosek o zmianę danych obejmujących informacje gromadzone w ewidencji gruntów i budynków.

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij