Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Geodezja

Komórka odpowiedzialna Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Treść

Informacje ogólne:

Zgodnie z art. 28a, 28b  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 520) przedmiotem uzgodnień na naradach koordynacyjnych są sieci uzbrojenia terenu oraz przyłącza w przypadkach uzasadnionych potrzebą wyeliminowania zagrożeń.

 Wymagane dokumenty: 

Wypełniony i podpisany wniosek o uzgodnienie.
Minimum 2 egzemplarze propozycji usytuowania sieci sporządzone na kopii aktualnej mapy zasadniczej, opatrzonej metryką z imieniem i nazwiskiem projektanta, datą i podpisem.
Zaleca się dołączenie danych numerycznych opisujących przebieg uzgadnianego uzbrojenia w  pliku tekstowym w formacie *txt.  Obowiązującym układem współrzędnych jest układ PL-2000.
W celu sprawnego uzgadniania i wyeliminowania ewentualnych wątpliwości wskazane jest dołączenie warunków technicznych wydanych przez gestorów sieci, decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Pełnomocnictwo do występowania z wnioskiem w imieniu inwestora lub projektanta.

 Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Wnioski można wnosić:

1. osobiście:

 Urząd Miasta Leszna, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Aleje Jana Pawła II 23  (pokój nr 105 – 1 piętro)

tel. 65 529 82 04

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek 7:30-17:00

wtorek-piątku 7:30-15:30

2.  tradycyjną pocztą:

Urząd Miasta Leszna, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Aleje Jana Pawła II 21

64-100 Leszno

lub 

Urząd Miasta Leszna

ul. Kazimierza Karasia 15

64-100 Leszno

3. e-dokument:


dokumenty przesłane drogą elektroniczną powinny być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym potwierdzonym profilem zaufanym.


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta Leszna:


a) Przez ESP Urzędu Miasta Leszna. W celu wniesienia podania w postaci elektronicznej przez platformę ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie ePUAP. Doręczenie podania w formie elektronicznej na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą zostanie poświadczone Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO). UPO jest automatycznie wytworzone przez system i zawiera pełną nazwę podmiotu publicznego, datę i czas jego nadania. Uwaga! Już sam fakt wysłania pisma (podania) na ESP urzędu rozpocznie komunikację obywatela z urzędem drogą elektroniczną. Nie będzie już wymagane uzyskiwanie dodatkowej zgody na ten rodzaj komunikacji obywatela z urzędem.

b) Wysłać za pomocą poczty elektronicznej dokument, podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, na adres geodezja@leszno.pl Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt a.

 

Opłaty: 

1. Opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych: 

a/ sieci uzbrojenia terenu:

 • za pierwszy rodzaj sieci 150,00 zł 
 • każdy następny rodzaj sieci 105,00 zł 

b/ przyłącza:

 • za pierwszy rodzaj przyłącza 105,00 zł 
 • za każdy następny rodzaj przyłącza 73,50 zł 

2.  Wysokość opłaty utrwalona zostaje w Dokumencie Obliczenia Opłaty. 

3.  Dokument Obliczenia Opłaty może zostać przesłany na adres e-mail  wskazany we wniosku.

4.  Wpłaty można dokonać przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia  Opłaty (dokument potwierdzający wpłatę w formie skanu należy  przesłać na  adres e-mail     zudp@leszno.pl).  

5. W przypadku wniosków składanych osobiście opłaty dokonać można w  kasie Urzędu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II nr 23 lub w kasie Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15.

6. Przedłożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17.00 zł.

7.   Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku

8.   Opłatę skarbową należy dokonać:

 • na rachunek bankowy: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, nr konta 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513
 • w kasie Urzędu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II nr 23 lub w kasie Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15.

 

Termin i sposób realizacji:

 1. Wniosek staje się przedmiotem uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej po dokonaniu opłaty i podpisaniu przez wnioskodawcę informacji o terminie narady.
 2. W każdy poniedziałek poprzedzający termin przeprowadzenia narady koordynacyjnej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Leszna zostaje przedstawiona informacja z wykazem spraw będących przedmiotem najbliższej narady (plik: wykaz_spraw_na_naradę_koordynacyjną.pdf).
 3. Informacja o przedmiocie narady zostaje przesłana pocztą elektroniczną do osób delegowanych do uczestnictwa przez podmioty zarządzające sieciami uzbrojenia terenu, osób upoważnionych przez Prezydenta Miasta Leszna oraz innych podmiotów zainteresowanych rezultatami narady.
 4. Narady koordynacyjne odbywają się w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru, Aleje Jana Pawła II 23, pokój 105 o godzinie 9.00. Terminarz narad zamieszczony jest w pliku: terminarz_narad_koordynacyjnych.pdf
 5. Rezultaty narady utrwalane są w protokole zawierającym stanowiska uczestników w przedmiotowej sprawie.
 6. Złożona dokumentacja opatrzona zostaje adnotacją zawierającą informację, że była ona przedmiotem narady koordynacyjnej.
 7. Odpis protokołu sporządza się na żądanie wnioskodawcy i zainteresowanych uczestników.

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

 

 Uwagi:

 1. Wniosek składa inwestor lub projektant.
 2. Podmioty składające wniosek w imieniu inwestora lub projektanta powinny przedłożyć pełnomocnictwo do występowania w sprawie, której wniosek dotyczy.
 3. Uzgodnienie następuje po dokonaniu opłaty.

 

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 725 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 2005r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. , poz. 1186)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1000)
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U.  z 1995r. nr 25, poz. 133)
 5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (tekst jednolity Dz.U z 2019r., poz. 434)

 

Formularze do pobrania:

wniosek_o_uzgodnienie_sieci_uzbrojenia_terenu.xls

lub

wniosek_o_uzgodnienie_sieci_uzbrojenia_terenu.pdf

terminarz narad koordynacyjnych

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij