Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

ZWROT KOSZTÓW ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA POMAGAJĄCEGO PRACOWNIKOWI NIEPEŁNOSPRAWNEMU W PRACY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Niepełnosprawni

Komórka odpowiedzialna Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Treść

ZWROT KOSZTÓW ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA POMAGAJĄCEGO PRACOWNIKOWI NIEPEŁNOSPRAWNEMU  W PRACY

Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrot:

  1.  miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy,
  2.  kosztów szkolenia tych pracowników

– w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

Wysokość pomocy:

1.Wysokość zwrotu miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu.

2.Kosztami kwalifikowalnymi są kwoty wynagrodzeń pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu za czas poświęcony wyłącznie na tę pomoc,przy czym liczba godzin przeznaczonych na  tę pomoc pracownikowi nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

3.Zwrot kosztów szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy obejmuje 100% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia.

4.Kosztami kwalifikowalnymi są koszty szkolenia w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy Wn-WZ cz. i Wn-WZ  cz.III wniosku - w przypadku wnioskowania o zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej oraz   wniosek Wn-WZ cz.I i Wn-WZ cz. IV - w przypadku kosztów szkolenia (wnioski w załącznku do pobrania).

2. Informację o otrzymanej pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo zaświadczenie o nieotrzymaniu pomocy- w zakresie wynikającym z art.37 ust.5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz.U. z 2007r. nr 59, poz.404, z późn. zm.) – w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych.

3.Aktualne zaświadczenia  lub inne dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku (blok B1 część1) tj. NIP, Regon, wypis z KRS lub odpowiednio zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

4.Prezydent może żądać od pracodawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku.

WNIOSKODAWCA MUSI SPEŁNIAĆ WARUNKI:

- nie posiadać zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

-nie zalegać z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników,

-nie znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej.

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Miasta Leszna  Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 11  pok.14

64-100 Leszno            tel. 65 529-82-28

Termin i sposób załatwienia:

Złożony wniosek podlega sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  we wniosku pracodawca zostaje wezwany do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Na wniosek pracodawcy, jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić w tym terminie z przyczyn nie leżących po stronie pracodawcy- termin może zostać przedłużony.Kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek jest rozpatrywany w ciągu 30 dni, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały określającej zadania, na które przeznacza się środki.Wniosek niekompletny pozostaje bez rozpatrzenia.Negatywne rozpatrzenie wniosku musi być uzasadnione. 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku pracodawca w ciągu 14 dni zostaje wezwany na negocjacje warunków umowy.W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji  zostaje zawarta umowa.       UWAGA!
Przepisy nie zabraniają, aby pracownikiem pomagającym pracownikowi niepełnosprawnemu była inna osoba niepełnosprawna. Należy jednak wziąć pod uwagę, że niepełnosprawny pracownik pomagający osobie niepełnosprawnej nie powinien mieć problemów związanych z wykonywaniem czynności, w zakresie których służy pomocą innemu pracownikowi niepełnosprawnemu.

Refundacja kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy może dotyczyć również sytuacji, w której zarówno osoba niepełnosprawna, jak i pracownik pomagający, pracują w danym podmiocie od dawna, a zajmowane przez pracownika niepełnosprawnego stanowisko pracy i zakres obowiązków nie uległy zmianie. Taka sytuacja może zaistnieć jeśli dojdzie do pogorszenia stanu zdrowia pracownika niepełnosprawnego i wyniknie z niego potrzeba udzielenia mu pomocy w wykonywaniu czynności na dotychczasowym stanowisku pracy.

WAŻNE!

  • Refundacja nie może dotyczyć kosztów poniesionych przez pracodawcę przed dniem zawarcia umowy.
  • Ubieganie się przez pracodawcę o zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy uwarunkowane jest koniecznością uprzedniego posiadania zaświadczenia o zasadności udzielania pomocy pracownikowi niepełnosprawnemu, wydanego przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad tym pracownikiem.
  • Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie przez pracodawcę pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy, wydanej na wniosek Prezydenta, o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku osoby niepełnosprawnej.

Zwrot kosztów stanowi pomoc publiczną udzielaną w ramach tzw. „wyłączeń blokowych"  (rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

Podstawa prawna:

  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) art.26d;
  •  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych Dz. U. Nr 1987);
  •  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1);

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij